menu

EAEU's tekniske forskrifter "Om begrænsning af brugen af ​​farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter" (TR EAEU 037/2016)

-

I. Anvendelsesområde

 1. Real tekniske forskrifter udviklet i overensstemmelse med traktaten om den eurasiske økonomiske union af 29.05. maj. 2014 for at sikre beskyttelse af menneskeliv og sundhed, miljøet samt for at forhindre handlinger, der vildleder forbrugere (brugere) af elektriske og radioelektroniske produkter vedrørende indholdet af farlige stoffer i dem.
  Denne tekniske forskrift fastsætter obligatoriske krav til anvendelse og implementering på Den Eurasiske Økonomiske Unions område (i det følgende - Unionen) for at begrænse brugen af ​​farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter, der bringes i omløb på Unionens område for at sikre deres frie bevægelighed .
  Hvis der vedtages andre tekniske forskrifter i Unionen (toldunionen) i relation til elektriske og radioelektroniske produkter, der fastsætter krav til disse produkter, skal sådanne elektriske og radioelektroniske produkter overholde kravene i alle Unionens tekniske forskrifter (Toldunionen ), der gælder for dem.
 2. Virkningen af ​​denne tekniske forskrift gælder for elektriske og radioelektroniske produkter, der bringes i omløb på Unionens område i henhold til listen i overensstemmelse med tillæg nr. 1.
 3. Den nuværende tekniske forskrift gælder ikke for:
  • a) elektriske og radioelektroniske produkter beregnet til brug ved en nominel spænding på mere end 1000 V AC og 1500 V DC, medmindre andet er angivet i tillæg nr. 1 til denne tekniske forskrift
  • b) elektriske og radioelektroniske produkter, der udelukkende er beregnet til brug som komponenter i elektrisk udstyr, der ikke er opført på listen i tillæg nr. 1 til denne tekniske forskrift;
  • c) elektrisk legetøj;
  • d) solcellepaneler (solbatterier), som er en del af elektriske og radioelektroniske produkter;
  • e) elektriske og elektroniske produkter beregnet til brug som en del af jord- og kredsløbsobjekter
  • f) elektrisk udstyr, der udelukkende er beregnet til brug i luft-, vand-, land- og underjordisk transport;
  • g) elektriske batterier og akkumulatorer, herunder batterier, der bringes i omløb på Unionens område som en del af elektriske og radioelektroniske produkter
  • h) brugte (brugte) elektriske og radioelektroniske produkter;
  • i) måleinstrumenter;
  • j) medicinsk udstyr.

II. Basale koncepter

 1. I forbindelse med anvendelsen af ​​denne tekniske forskrift bruges begreber, der betyder følgende:
  • "Legetøj" - et produkt eller materiale beregnet til leg af et barn (børn) under 14 år;
  • "Elektrisk legetøj" - et legetøj, hvor mindst en funktion udføres af elektrisk energi;
  • "Elektriske og radioelektroniske produkter" - produkter, hvis funktion skyldes den påtænkte anvendelse, tilstedeværelse, brug, frembringelse, transformation, transmission og distribution af elektriske strømme og (eller) elektromagnetiske felter, der er beregnet til direkte brug eller er indbygget i maskiner, mekanismer, apparater, anordninger og andet udstyr;
  • "Importør" - bosiddende i en EU -medlemsstat, der har indgået en udenrigshandelsaftale med en ikke -hjemmehørende i et medlemsland i Unionen om overførsel af elektriske og radioelektroniske produkter, sælger disse produkter og er ansvarlig for deres overholdelse af kravene i denne tekniske forskrift
  • "Homogent (homogent) materiale" - et materiale med en konstant sammensætning i hele dets volumen, der består af et stof eller en kombination af stoffer og (eller) materialer, der ikke kan skilles mekanisk (ved adskillelse, skæring, knusning, slibning eller anden mekanisk handling).

III. Regler for cirkulation af elektriske og radioelektroniske produkter på EU -markedet

 1. Et elektrisk og radioelektronisk produkt frigives til omsætning på Unionens område, hvis det overholder denne tekniske forskrift samt andre tekniske forskrifter i Unionen (toldunionen), der gælder for det, og forudsat at det har bestået bekræftelse af overensstemmelse i overensstemmelse med afsnit VII i denne tekniske forskrift samt i overensstemmelse med andre tekniske forskrifter i Unionen (toldunionen), der finder anvendelse på den.
 2. Et elektrisk og radioelektronisk produkt, hvis overholdelse af kravene i denne tekniske forskrift samt kravene i andre tekniske forskrifter i Unionen (toldunionen) ikke er bekræftet, bør ikke mærkes med et enkelt produktmærke omsætning på EU -markedet.

IV. Krav til begrænsning af brugen af ​​farlige stoffer

 1. Et elektrisk og radioelektronisk produkt skal designes og fremstilles på en sådan måde, at det ikke indeholder:
  • a) farlige stoffer i henhold til listen i overensstemmelse med tillæg nr. 2;
  • b) homogene (homogene) materialer, der indeholder farlige stoffer i en koncentration, der overstiger det tilladte niveau angivet på listen i tillæg nr. 2 til denne tekniske forskrift.
 2. Med hensyn til elektriske og radioelektroniske produkter er der fastsat særlige krav for at begrænse brugen af ​​farlige stoffer i overensstemmelse med tillæg nr. 3.

V. Krav til mærkning og driftsdokumenter

 1. Navnet og (eller) betegnelsen for det elektriske og radioelektroniske produkt (type, mærke, model (hvis nogen)), dets vigtigste parametre og egenskaber, navnet og (eller) producentens varemærke, navnet på den stat, hvor elektrisk og radioelektronikprodukt fremstilles, skal påføres dette produkt og specificeres i de driftsdokumenter, der er vedlagt det.
  I dette tilfælde skal navnet og (eller) betegnelsen på det elektriske og radioelektroniske produkt (type, mærke, model (hvis nogen)), fabrikantens navn og (eller) varemærke også anvendes på emballagen.
 2. Hvis oplysningerne i stk. 9 i denne tekniske forskrift ikke kan anvendes på det elektriske og radioelektroniske produkt, kan de kun angives i de driftsdokumenter, der er vedlagt dette produkt. I dette tilfælde skal navnet og (eller) betegnelsen på det elektriske og radioelektroniske produkt (type, mærke, model (hvis nogen)), fabrikantens navn og (eller) varemærke anbringes på emballagen.
 3. mærkning elektriske og radioelektroniske produkter skal være læselige, lette at læse og skal påføres det elektriske og radioelektroniske produkt på et sted, der er tilgængeligt for inspektion uden demontering ved hjælp af et værktøj.
 4. Driftsdokumenter for et elektrisk og radioelektronisk produkt skal indeholde:
  • a) oplysninger specificeret i punkt 9 i denne tekniske forskrift
  • b) oplysninger om produktets formål
  • c) produktets egenskaber og parametre
  • d) driftsregler og -betingelser (brug), installation, opbevaring, transport (transport), salg og bortskaffelse af produktet (om nødvendigt relevante krav)
  • e) oplysninger om de foranstaltninger, der skal træffes, når der opdages et produktfejl
  • f) fabrikantens navn og placering (fabrikantens autoriserede person), importør, deres kontaktoplysninger
  • g) oplysninger om produktets måned og år og (eller) om det sted, hvor sådanne oplysninger anvendes eller metoden til bestemmelse af fremstillingsåret.
 5. Mærkning og udarbejdelse af operationelle dokumenter udføres på russisk og, hvis der er relevante krav i lovgivningen i Unionens medlemsstater (i det følgende benævnt medlemsstaterne), på medlemsstatens officielle sprog (officielle sprog) Stat på hvis område produkterne sælges. Måleenheder, alfabetiske varemærker, egennavne, navne på bosættelser og andre navne og detaljer i mærke- og driftsdokumenterne kan være angivet på andre sprog.
  Operationelle dokumenter udarbejdes på papir. De kan ledsages af et sæt operationelle dokumenter om elektroniske medier. Driftsdokumenter inkluderet i sættet med elektriske og radioelektroniske produkter, der ikke er til husholdninger, kan kun udstedes på elektroniske medier.

Vi. Sikring af, at elektriske og radioelektroniske produkter overholder kravene i tekniske forskrifter

 1. Overholdelse af elektriske og radioelektroniske produkter med denne tekniske forskrift sikres ved opfyldelse af dets krav om at begrænse brugen af ​​farlige stoffer.
 2. Forskning (test) og målemetoder for elektriske og radioelektroniske produkter er fastlagt af standarderne på listen over standarder, der indeholder regler og metoder til forskning (test) og målinger, herunder prøveudtagningsregler, der er nødvendige for anvendelse og opfyldelse af kravene i denne teknisk regulering og implementering af overensstemmelsesvurderingsprodukter.

Vii. Overensstemmelsesvurdering af elektriske og radioelektroniske produkter

 1. Overensstemmelsesvurdering elektriske og elektroniske produkter fremstilles i form af overensstemmelsesbekræftelse.
 2. Ved bekræftelse af overensstemmelse mellem elektriske og radioelektroniske produkter kan ansøgere være en juridisk enhed eller en person, der er registreret på en medlemsstats område i overensstemmelse med dens lovgivning som en individuel iværksætter, som er producenter eller importører (sælgere) eller personer, der er autoriseret af producenten.
 3. Elektriske og radioelektroniske produkter er underlagt en bekræftelse af overensstemmelse i form af en overensstemmelseserklæring i henhold til en af ​​følgende ordninger:
  • a) for masseproducerede produkter - ordninger 1d, 3d og 6d;
  • b) for et parti produkter - ordninger 2e og 4e.
 4. Ved erklæringen om overensstemmelse med elektriske og radioelektroniske produkter kan ansøgeren være:
  • a) for ordninger 1d, 3d og 6d - producenten (den person, der er autoriseret af producenten)
  • b) for ordninger 2d og 4d - producenten (den person, der er autoriseret af fabrikanten) eller importøren (sælger).
 5. Valget af ordningen for erklæring om overensstemmelse med elektriske og radioelektroniske produkter foretages af ansøgeren.
 6. Overensstemmelseserklæring for elektriske og radioelektroniske produkter i henhold til ordninger 1d og 2d udføres af ansøgeren på grundlag af hans eget bevis. Test af prøver af elektriske og elektroniske produkter efter ansøgerens valg udføres i ansøgerens testlaboratorium eller i et akkrediteret testlaboratorium (center), der er inkluderet i det forenede register over certificeringsorganer og testlaboratorier (centre) i Toldunionen (i det følgende - det forenede register) eller i et andet testlaboratorium.
  Overensstemmelseserklæring for elektriske og radioelektroniske produkter i henhold til ordninger 3d, 4d og 6d udføres af ansøgeren på grundlag af hans egne beviser og beviser indhentet med deltagelse af et akkrediteret testlaboratorium (center) inkluderet i det forenede register.
 7. Ved erklæringen om overensstemmelse med elektriske og radioelektroniske produkter skal ansøgeren:
  • a) genererer og analyserer dokumenter, der bekræfter produkternes overensstemmelse med kravene i denne tekniske forskrift, herunder:
   • specifikationer (hvis det findes);
   • operationelle dokumenter;
   • protokol (protokoller) for test af prøver af produkter og (eller) komponenter, materialer, komponenter i produkter for at overholde kravene i denne tekniske forskrift og (eller) andre dokumenter efter ansøgerens valg, som tjente som grundlag for at bekræfte overholdelse af produkterne med kravene i denne tekniske forskrift (hvis nogen) (diagram 1e, 2d, 3d, 4e og 6e)
   • Leveringskontrakt (kontrakten) og eventuel forsendelsesdokumentation (for et parti produkter, et enkelt produkt) (skema 2d og 4d)
   • certifikat til kvalitetsstyringssystemet (kopi af certifikatet) (skema 6d)
  • b) udfører identifikation af produkter for at henvise dem til anvendelsesområdet for denne tekniske forskrift
  • c) sikrer gennemførelsen af ​​produktionskontrollen og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktionsprocessen for produkter sikrer deres overensstemmelse med kravene i denne tekniske forskrift
  • d) træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre stabiliteten af ​​kvalitetsstyringssystemets funktion (ordning 6d)
  • e) accepterer en overensstemmelseserklæring, der er udfærdiget i henhold til en samlet form og regler godkendt af EAEC -bestyrelsens afgørelse af 25.12.2012 nr. 293;
  • f) anvender et enkelt tegn på produktcirkulation på EU -markedet efter afslutning af overensstemmelsesbekræftelsesproceduren
  • g) efter afslutningen af ​​overensstemmelsesbekræftelsesproceduren danner et sæt dokumenter, der indeholder de dokumenter, der er omhandlet i afsnit "a" i dette stykke, og en overensstemmelseserklæring.
 8. Overensstemmelseserklæring er registreringspligtig på den måde, der er foreskrevet i EAEC -bestyrelsens afgørelse af 09.04.2013 nr. 76.
 9. Gyldighedsperioden for overensstemmelseserklæringen for masseproducerede elektriske og radioelektroniske produkter er højst 5 år. For et parti elektriske og radioelektroniske produkter er gyldighedsperioden for overensstemmelseserklæringen ikke fastlagt.
 10. Efter ansøgerens valg kan bekræftelse af overensstemmelse med elektriske og radioelektroniske produkter i form af en overensstemmelseserklæring erstattes af bekræftelse af overensstemmelse i form af certificering i henhold til en af ​​følgende ordninger:
  • a) for masseproducerede produkter - ordninger 1c, 2c og 6c
  • b) for et parti produkter - skema 3c.
 11. Ved certificering af elektriske og radioelektroniske produkter kan ansøgeren være:
  • a) for ordninger 1c, 2c og 6c - producenten (den person, der er autoriseret af fabrikanten)
  • b) for ordning 3c - producenten (producentens autoriserede person) eller importør (sælger).
 12. Valget af en certificeringsordning for elektriske og radioelektroniske produkter foretages af ansøgeren.
 13. Ved certificering af elektriske og radioelektroniske produkter, ansøgeren:
  • a) træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktionsprocessen for produkter er stabil og sikrer, at de overholder kravene i denne tekniske forskrift
  • b) genererer følgende tekniske dokumentation:
   • specifikationer (hvis det findes);
   • operationelle dokumenter;
   • leveringsaftale (kontrakt) og eventuel forsendelsesdokumentation (for et parti produkter) (skema 3c)
   • certifikat til kvalitetsstyringssystemet (kopi af certifikatet) (skema 2c)
   • andre dokumenter efter ansøgerens valg, der tjente som grundlag for at bekræfte, at produkter opfylder kravene i denne tekniske forskrift (hvis nogen)
  • c) forelægger en ansøgning om certificering af produkter (med vedhæftet teknisk dokumentation) til certificeringsorganet, der er inkluderet i det forenede register. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dokumentet for at overholde de krav, som kvalitetsstyringssystemet er certificeret (skema 2c), samt om de identificerende egenskaber ved batchen af ​​produkter og de produktenheder, der er inkluderet i det (skema 3c) ;
  • d) anvender et enkelt tegn på produktcirkulation på EU -markedet efter afslutningen af ​​overensstemmelsesbekræftelsesproceduren
  • e) i tilfælde af ændringer i design af produkter eller deres produktionsteknologi, som kan påvirke sådanne produkters overensstemmelse med kravene i denne tekniske forskrift, underrette certificeringsorganet på forhånd (skema 1c)
  • f) efter afslutningen af ​​overensstemmelsesbekræftelsesproceduren danner et sæt dokumenter, der omfatter de dokumenter, der er omhandlet i afsnit "b" i dette stykke, testrapport (erne), resultaterne af analysen af ​​produktionstilstanden ( skema 1c) og overensstemmelsesattest.
 14. Ved certificering af elektriske og radioelektroniske produkter er certificeringsorganet inkluderet i det forenede register:
  • a) analyserer den tekniske dokumentation indsendt af ansøgeren og informerer ansøgeren om sin beslutning (angiver betingelserne for certificering)
  • b) udfører identifikation af produktprøver og deres udvælgelse fra ansøgeren til testning
  • c) sikrer test af produktprøver (batch af produkter (prøveudtagning fra et parti) (skema 3c)) i et akkrediteret testlaboratorium (center), der er inkluderet i det forenede register
  • d) analyserer tilstanden for ansøgerens produktion, hvis resultater dokumenteres i en retsakt (skema 1c)
  • e) i tilfælde af positive testresultater og analyse af produktionsstatus, udarbejde et overensstemmelsescertifikat i en samlet form godkendt af EAEC -bestyrelsens afgørelse af 25.12.2012. december 293 nr. XNUMX og udstede det til ansøgeren
  • f) indtaste oplysninger om overensstemmelsescertifikatet i det forenede register over udstedte overensstemmelsescertifikater og registrerede overensstemmelseserklæringer
  • g) udfører inspektionskontrol i forhold til certificerede produkter i hele gyldighedsperioden for overensstemmelsescertifikatet ved at teste produktprøver i et akkrediteret testlaboratorium (center), der er inkluderet i det forenede register, og (eller) analysere produktionsstatus (skema 1c );
  • h) udfører inspektionskontrol i forhold til certificerede produkter i hele gyldighedsperioden for overensstemmelsescertifikatet ved at teste produktprøver i et akkrediteret testlaboratorium (center), der er inkluderet i det forenede register, og analysere resultaterne af inspektionskontrol af kvalitetsstyringen systemcertificeringsorgan i forhold til den certificerede ledelsessystemkvalitet (skema 2c)
  • i) i tilfælde af positive resultater af inspektionskontrol, bekræfter gyldigheden af ​​overensstemmelsescertifikatet og foretager en passende registrering i kontrolkontrolhandlingen, i tilfælde af negative resultater af inspektionskontrol, træffer en beslutning om at suspendere eller annullere gyldigheden af overensstemmelsescertifikat og informerer ansøgeren om den trufne beslutning (skema 1c og 2c).
 15. I tilfælde af overensstemmelsesbekræftelse (overensstemmelseserklæring eller certificering) i henhold til ordninger for certificering af kvalitetsstyringssystemet udføres certificering af et sådant system af kvalitetsstyringssystemets certificeringsorgan, der er registreret på Medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i denne stat og akkrediteret i det nationale system. Om akkreditering af medlemsstaten.
 16. Gyldighedsperioden for overensstemmelsescertifikatet for masseproducerede elektriske og radioelektroniske produkter er højst 5 år. For et parti elektriske og radioelektroniske produkter er gyldighedsperioden for overensstemmelsescertifikatet ikke fastlagt.
 17. Et sæt dokumenter, der er dannet efter bekræftelse af overensstemmelse med elektriske og radioelektroniske produkter, gemmes:
  • a) for masseproducerede produkter - ansøgeren har mindst 10 år fra datoen for ophør af overensstemmelseserklæringen eller overensstemmelsescertifikatet
  • b) for et parti produkter - ansøgeren har mindst 10 år fra datoen for slutningen af ​​salget af batchpartiet
  • c) for et produkt - fra producenten (den person, der er autoriseret af producenten) i mindst 10 år fra datoen for produktionsstop (produktionsstop).

VIII. Mærkning med et enkelt mærke for produktcirkulation på EU -markedet

 1. Et elektrisk og radioelektronisk produkt, der opfylder kravene i denne tekniske forskrift og har bestået overensstemmelsesvurderingsproceduren i henhold til afsnit VII i denne tekniske forskrift, skal være mærket med et enkelt mærke for produktcirkulation på EU -markedet.
 2. Markering med et enkelt tegn på produktcirkulation på EU -markedet udføres inden frigivelse af et elektrisk og radioelektronisk produkt i omsætning på EU -markedet.
 3. Et enkelt mærke for produktcirkulation på EU -markedet anvendes på hvert elektrisk og radioelektronisk produkt på en hvilken som helst måde, der giver et klart og klart billede i hele produktets levetid og er også angivet i de driftsdokumenter, der er vedlagt det.
  Hvis det er umuligt at anvende et enkelt mærke for produktcirkulation på EU -markedet på et elektrisk og radioelektronisk produkt, er det kun tilladt at anvende det på produktets emballage og i de vedhæftede driftsdokumenter.
 4. Et elektrisk og radioelektronisk produkt er mærket med et enkelt produktcirkulationsmærke på EU -markedet, hvis det opfylder kravene i alle Unionens tekniske forskrifter (toldunionen), der gælder for det.

 

Listen over elektriske og elektroniske produkter, der er underlagt EAEU's tekniske forskrifter "Om begrænsning af brugen af ​​farlige stoffer i elektrisk og radioelektronik" (TR EAEU 037/2016)

 1. Elektriske og husholdningsapparater:
  • a) til fremstilling og opbevaring af mad og mekanisering af køkkenarbejde samt andet køkkenudstyr
  • b) til behandling (vask, strygning, tørring, rengøring) linned, tøj og sko;
  • c) til rengøring og rengøring af lokalerne
  • d) at opretholde og regulere indeklimaet
  • e) sanitær og hygiejnisk;
  • f) til hår-, negle- og hudpleje;
  • g) til opvarmning af kroppen;
  • h) vibrerende massage;
  • i) leg-, sports- og motionsudstyr;
  • j) lyd- og videoudstyr, fjernsyns- og radioudsendelsesmodtagere;
  • k) syning og strikning;
  • m) strømforsyninger, opladere, spændingsstabilisatorer;
  • m) til havearbejde
  • o) til akvarier og havedamme;
  • o) elektriske pumper;
  • p) elektriske og elektroniske ure;
  • c) lommeregnere;
  • r) ledningsprodukter;
  • y) forlængerledninger.
 2. Elektroniske computere og enheder forbundet til dem, herunder deres kombinationer:
  • a) servere, systemenheder til personlige computere;
  • b) bærbare computere;
  • c) tablet, lomme, håndholdt og andre små computere;
  • d) tastaturer, manipulatorer, trackere og andre kontrol- og inputenheder (computermus, joysticks, hjelme, briller);
  • e) flytbare lagerenheder;
  • f) skærme;
  • g) printere;
  • h) scannere;
  • i) akustiske systemer og hovedtelefoner;
  • j) multimedieprojektorer;
  • k) læsere af biometrisk information;
  • m) webcams;
  • m) modemer;
  • o) uafbrydelige strømforsyninger.
 3. Telekommunikationsfaciliteter (terminal telekommunikationsenheder):
  • a) fastnet- og mobiltelefoner
  • b) betalingstelefoner;
  • c) telefax;
  • d) telexer;
  • e) bærbare og bærbare radiostationer;
  • f) RFID -tags.
 4. Kopimaskiner og andet elektrisk kontor (kontor) udstyr.
 5. Elektrificerede værktøjer (håndholdte og bærbare elektriske maskiner).
 6. Lyskilder og belysningsudstyr, herunder udstyr indbygget i møbler.
 7. Elektromusiske instrumenter.
 8. Spil- og handelsmaskiner.
 9. Kasseapparater, billetudskrivningsmaskiner, ID -kortlæsere, pengeautomater, informationskiosker.
 10. Kabler, ledninger og ledninger beregnet til brug ved en nominel spænding på højst 500 V AC og (eller) DC, med undtagelse af fiberoptiske kabler.
 11. Automatiske kontakter og fejlstrømsenheder.
 12. Brand-, sikkerheds- og brandsikringsdetektorer.

 

En komplet liste over produkter, for hvilke indgivelse af toldangivelsen ledsages af indsendelse af et overensstemmelsesvurderingsdokument (oplysninger om overensstemmelsesvurderingsdokumentet) med kravene i EAEU TR "Om begrænsning af brugen af ​​farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter "(TR EAEU 037/2016)

som ændret ved afgørelsen truffet af EAEC -bestyrelsen nr. 33 af 23.03.2021

Produktnavn VT-kode FEA Euratom Overholdelsesdokument
køleskabe frysere køleskabe 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
overensstemmelseserklæring
opvaskemaskiner 8422110000 overensstemmelseserklæring
elkomfur og elkomfur køkkenpaneler 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
overensstemmelseserklæring
elektriske ovne ovne indbyggede ovne ovne elektriske tørretumblere til frugt grøntsager bær svampe 8516608000
8516609000
8516797000
overensstemmelseserklæring
elektriske apparater til opvarmning af flydende kedler kedler kaffemaskiner kaffemaskiner babymadvarmere dampkogere sterilisatorer 8516108000
8516710000
8516797000
overensstemmelseserklæring
mikrobølgeovne 8516500000 overensstemmelseserklæring
Affaldsdisponere 8509800000 overensstemmelseserklæring
elektriske griller kontaktgriller aero griller elektriske grillgrill elektriske grille elektriske kværne vaffelmaskiner grill frituregryde bagerifabrikanter raclettefremstillere yoghurtmaskiner multicooker elektriske pander blandere kaffemaskiner køkkenmaskine foodprocessor mad juicere smør churns kødkværne rivejern slagere skraber kværne chippers chippers knive 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
overensstemmelseserklæring
vaskemaskine 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
overensstemmelseserklæring
centrifugerende tørretromler 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
overensstemmelseserklæring
udstyr til vask af tøj ultralyd 8450190000
8479899708
overensstemmelseserklæring
strygejern strygejern damprensere dampgeneratorer 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
overensstemmelseserklæring
elektriske tørretumbler til håndklæder og tøj 8516797000 overensstemmelseserklæring
våde og tørre støvsugere 8508 overensstemmelseserklæring
gulvpolermaskiner 8509800000 overensstemmelseserklæring
støvsugningssystemer 8508 overensstemmelseserklæring
elektriske børster 8509800000 overensstemmelseserklæring
dampbørster mopper 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
overensstemmelseserklæring
renseanordninger til vandsugning 8509800000 overensstemmelseserklæring
fans 8414510000 overensstemmelseserklæring
klimaanlæg 841510
8415810090
8415820000
8415830000
overensstemmelseserklæring
luftfugtere fordampere affugtere 8415900009
841899
8479899708
8509800000
overensstemmelseserklæring
luftrensere køkkenhætter 841460000
8421392009
overensstemmelseserklæring
elektriske varmeapparater, der bruges til opdræt af dyr og voksende planter elektriske apparater til opvarmning af opvarmning af opvarmning af rumlokaler elektriske radiatorer ventilatorvarmere konvektorer 8436210000
8516210000
851629
overensstemmelseserklæring
elektriske pejse 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
overensstemmelseserklæring
gulvvarmeanlæg 851680 overensstemmelseserklæring
vandvarmere 851610 overensstemmelseserklæring
brusende toiletter, når de er tilsluttet varme til AC -belysning 3922
7324900009
9019109001
overensstemmelseserklæring
udstyr, der bruges til hulrumshygiejne munden 8509800000 overensstemmelseserklæring
elektriske varmeapparater til saunaovne 8516299900 overensstemmelseserklæring
elektriske insektbekæmpelsesudstyr 8543709000 overensstemmelseserklæring
elektriske barbermaskiner trimmer epilatorer 8510100000
8510300000
overensstemmelseserklæring
hårklippere 8510200000 overensstemmelseserklæring
elektriske saunaer til ansigtet 8516797000 overensstemmelseserklæring
hårtørrer stylers hår styling apparater glattejern 8516310009
8516320000
overensstemmelseserklæring
elektriske håndtørrere 8516330000 overensstemmelseserklæring
elektrisk hårkrøller 8516320000 overensstemmelseserklæring
elektriske varmepuder tæpper madrasser og puder 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
overensstemmelseserklæring
kropsmassagemaskiner uden lægeovervågning 9019101000 overensstemmelseserklæring
fodbad med hydromassage 9019109001 overensstemmelseserklæring
videospil og enheder til dem 950450000 overensstemmelseserklæring
spille sports- og træningsudstyr forbundet til vekselstrømmen 950430
9504908009
950691
overensstemmelseserklæring
audio-video optagelse og audio-video gengivelsesudstyr 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
overensstemmelseserklæring
radiomodtagelsesudstyr 8527 overensstemmelseserklæring
modtagere fjernsyn fjernsyn tunere satellit tv tunere 852871
852872
overensstemmelseserklæring
Akustiske systemer 8518210000
851822000
851829
overensstemmelseserklæring
lydforstærkere 851840
8518500000
overensstemmelseserklæring
video telefoner intercoms 8517691000
8517692000
overensstemmelseserklæring
elektriske symaskiner 845210 overensstemmelseserklæring
overlocks 8452101900 overensstemmelseserklæring
elektriske strikkemaskiner 8447 overensstemmelseserklæring
strømforsyninger opladere spændingsstabilisatorer til husholdningsudstyr 8504403009
8504408200
8504409000
overensstemmelseserklæring
batteriopladere 8504405500 overensstemmelseserklæring
græsslåmaskiner græs- og hækkeklippere 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
overensstemmelseserklæring
elektriske skodder til dørvinduer, komplet med elmotor 8479899708 overensstemmelseserklæring
haveblæsere ventilation støvsugere 8467298509
8508600000
overensstemmelseserklæring
malkemaskiner 8434100000 overensstemmelseserklæring
kompressorer 8414808000 overensstemmelseserklæring
pumper 841370
8413810000
overensstemmelseserklæring
varmeapparater 8516108000 overensstemmelseserklæring
lamper til belysningsudstyr 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
overensstemmelseserklæring
udstyr til filtrering eller rensning af vandfiltre elektriske sterilisatorer 8421210009 overensstemmelseserklæring
elektriske foderautomater 8509800000 overensstemmelseserklæring
dekorative springvand til havedamme med elektrisk drev og eller elektrisk pumpe 841370
8413810000
overensstemmelseserklæring
elektriske pumper til brug i drikkevandsforsyningssystemer, vandforsyning, vandvarme, bortskaffelse af spildevand, der drives i individuelle huse beregnet til at leve 8413 overensstemmelseserklæring
elektriske og elektroniske ure 9102120000
9105210000
9105910000
overensstemmelseserklæring
lommeregnere 8470 overensstemmelseserklæring
switches inklusive halvleder -timere 853650
9107000000
overensstemmelseserklæring
kontakter til elektriske apparater 853650 overensstemmelseserklæring
stikkontakter 8536699008 overensstemmelseserklæring
gafler 8536699008 overensstemmelseserklæring
splitteradaptere 8536699008
8536901000
8536908500
overensstemmelseserklæring
forlængerledninger inklusive filterforlængerledninger 854442 overensstemmelseserklæring
forlængerledninger på rulle 854442 overensstemmelseserklæring
servere system enheder af personlige computere 8471410000
8471490000
8471500000
overensstemmelseserklæring
bærbare computere 8471300000 overensstemmelseserklæring
tablet -håndholdte og andre små computere 8471300000 overensstemmelseserklæring
tastatur manipulatorer vandrere og andre kontrol- og inputenheder computermus joysticks hjelme briller 8471
950450000
overensstemmelseserklæring
eksterne lagerenheder 847170
8523
overensstemmelseserklæring
skærme 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
overensstemmelseserklæring
printere 844331
8443321009
overensstemmelseserklæring
scannere 8471607000 overensstemmelseserklæring
højttalere og hovedtelefoner 8518210000
851822000
851829
851830
overensstemmelseserklæring
multimediaprojektorer 8528621000 overensstemmelseserklæring
biometriske læsere 8471
9031499000
9031803800
overensstemmelseserklæring
webcams 852580 overensstemmelseserklæring
modemer 851762000 overensstemmelseserklæring
afbrydelige strømforsyningsenheder 8504403002
8504403009
overensstemmelseserklæring
fastnet og mobiltelefoner 8517110000
8517120000
8517180000
overensstemmelseserklæring
telefoner 8517180000 overensstemmelseserklæring
telefaxer 8443323000
851762000
overensstemmelseserklæring
telexer 851762000 overensstemmelseserklæring
bærbare og bærbare radioer 8517
8525600009
overensstemmelseserklæring
RFID -tags 852352 overensstemmelseserklæring
Kopimaskiner og andet elektrisk kontorudstyr 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
overensstemmelseserklæring
bor roterende hamre skruetrækkere møtrik skruetrækkere 846721
8467292000
8467298509
overensstemmelseserklæring
save stiksave 846722 overensstemmelseserklæring
slibemaskiner inklusive vinkelpolerere 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
overensstemmelseserklæring
høvler 8467297000 overensstemmelseserklæring
saks 8467292000
8467298501
8467298509
overensstemmelseserklæring
blyantspidser 8467295900 overensstemmelseserklæring
fræsemaskiner 8467298509 overensstemmelseserklæring
trådløst håndværktøj med oplader 8467211000
8467292000
overensstemmelseserklæring
små træbearbejdningsmaskiner til individuel brug 8465 overensstemmelseserklæring
ikke-brændbare flydende sprøjtepistoler 8424200000 overensstemmelseserklæring
maskiner og apparater til lysbue- og plasmabuesvejsning 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
overensstemmelseserklæring
elektriske glødelamper kompakte lysstofrør til generelle formål 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
overensstemmelseserklæring
armaturer til almindelige formål 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
overensstemmelseserklæring
armaturer forsænket i jorden 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
overensstemmelseserklæring
lamper til akvarier 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
overensstemmelseserklæring
spotlights 9405401002
9405401008
overensstemmelseserklæring
husholdningslyskranser inklusive juletræer 9405300001
9405300009
overensstemmelseserklæring
Musikinstrumenter 9207 overensstemmelseserklæring
Spille- og handelsmaskiner 8476
950430
overensstemmelseserklæring
Kasseapparater billetudskrivningsmaskiner ID-kortlæsere Pengeautomater informationskiosker 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
overensstemmelseserklæring
Kabler og ledninger beregnet til brug ved en nominel spænding på højst V AC og eller DC, undtagen fiberoptiske kabler 854449910
8544499501
8544499509
overensstemmelseserklæring
Afbrydere og reststrømsafbrydere 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
overensstemmelseserklæring
Brandsikkerhed og sikkerhedsbranddetektorer 853110 overensstemmelseserklæring
1 til 10 (119)

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...