menu

Toldfrigivelsesprocedure til indenlandsk forbrug

Artikel 134. Indhold og anvendelse af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug

 1. Toldprocedure frigivelse til indenlandsk forbrug er en toldprocedure, der anvendes på udenlandske varer, i henhold til hvilke varer lokaliseres og bruges i Unionens toldområde uden begrænsninger med hensyn til deres besiddelse, anvendelse og (eller) bortskaffelse, fastsat i internationale traktater og handlinger i toldreguleringsområdet i forhold til udenlandske varer, medmindre andet er bestemt i denne kode.
 2. Varer, der er henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, får status som EU-varer med undtagelse af betinget frigivne varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 126, i denne kode.
 3. Det er tilladt at anvende toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug i forhold til:
  1. varer, der er produkter til forarbejdning af varer, hvortil toldproceduren for forarbejdning i toldområdet blev anvendt, og eksporteret fra Unionens toldområde i overensstemmelse med toldproceduren for geneksport
  2. midlertidigt eksporterede køretøjer til international transport, anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 277, nr. 184, i denne kode for at afslutte toldproceduren for behandling uden for toldområdet i overensstemmelse med artikel XNUMX i denne kode;
  3. midlertidigt eksporterede køretøjer til international transport i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 277, andet afsnit, i denne kode.

Artikel 135. Betingelser for placering af varer under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug

 1. Betingelserne for at placere varer under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug er:
  1. betaling af importtold og skatter i overensstemmelse med denne kode
  2. betaling af særlig antidumpingtold, udligningstold i overensstemmelse med denne kodeks
  3. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kodeks
  4. overholdelse af foranstaltninger til beskyttelse af det indre marked oprettet i en anden form end særlig antidumping-, udligningstold og (eller) anden told, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Unionen.
 2. Betingelserne for placering af de varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 3, afsnit 134, i denne kode under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug er:
  1. placering af varer under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug inden for 3 år fra dagen efter dagen for deres faktiske eksport fra Unionens toldområde
  2. bevarelse af uændret vares tilstand med undtagelse af ændringer på grund af naturlig slitage samt ændringer som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring;
  3. evnen til at identificere varer af toldmyndighederne
  4. fremsendelse til toldmyndigheden af ​​oplysninger om omstændighederne ved eksport af varer fra Unionens toldområde, hvilket bekræftes ved indgivelse af told og (eller) andre dokumenter eller oplysninger om sådanne dokumenter
  5. overholdelse af betingelserne specificeret i afsnit 1 og 2 i denne artikel.

Artikel 136. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold i forhold til varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, fristen for betaling og beregning

 1. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forbindelse med varer, der er henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, stammer fra klarereren fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerer varedeklarationen.
 2. Forpligtelse til at betale importtold og -afgifter for varer, der er omfattet af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, der importeres til adressen på en modtager fra en afsender under et transportdokument (transport) og det samlede beløb toldværdi som ikke overstiger det beløb, der svarer til 200 euro, og hvis Kommissionen bestemmer et andet beløb af et sådant beløb, opstår beløbet for det beløb, der er bestemt af Kommissionen, ikke til den valutakurs, der var gældende på dagen for registrering af varerne erklæring fra toldmyndigheden. På samme tid inkluderer toldværdien i forbindelse med dette stykke ikke omkostningerne ved transport (transport) af varer, der importeres til Unionens toldområde til ankomststedet, omkostningerne ved lastning, losning eller omladning af sådanne varer og forsikringsomkostninger i forbindelse med sådan transport (transport), læsning, losning eller omladning af sådanne varer.
  Forpligtelsen til at betale skat, speciel, antidumping, udligningstold i forhold til varer, der er specificeret i artikel 199 og 200 i denne kodeks og anbragt under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, opstår ikke.
  Kommissionen har ret til at bestemme et andet beløb af beløbet end det beløb, der er fastsat i første afsnit i dette stykke, inden for hvilket forpligtelsen til at betale importtold og -afgifter for varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, importeret til adressen på en modtager fra en afsender, et dokument ad gangen (transport) opstår ikke.
 3. Deklarantens forpligtelse til at betale importtold og -afgifter for varer, der er henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, ophører af klarereren, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug med brug af privilegier til betaling af importtold og skatter, der ikke er forbundet med begrænsninger for brugen og (eller) bortskaffelse af disse varer
  2. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold, skatter og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med afsnit 1, afsnit 14, i denne artikel, medmindre andet er bestemt i stk. 5 i denne artikel
  3. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uopretteligt tab af udenlandske varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer uigenkaldeligt tabes som følge heraf af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring, med undtagelse af tilfælde, hvor fristen for betaling af importen inden en sådan destruktion eller uopretteligt tab i overensstemmelse med denne kode i forhold til disse udenlandske varer told og skatter er kommet;
  4. nægtelse af frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold og -afgifter som følge af registreringen af ​​en angivelse for varer
  5. tilbagekaldelse af toldangivelse i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i henhold til artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold og skatter, der opstår som følge af registrering af varedeklarationen
  6. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  7. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  8. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikationen af ​​en kriminel rapport, under sager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en der blev truffet beslutning om at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet;
 4. Forpligtelsen til at betale importtold og -afgifter for varer, der er henført under toldproceduren til frigivelse til indenlandsk forbrug med brug af privilegier til betaling af importtold, skatter forbundet med begrænsninger for brugen og (eller) bortskaffelse af disse varer afsluttes af klarereren ved forekomsten af ​​følgende omstændigheder:
  1. udløb af 5 år fra datoen for frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, medmindre der er fastlagt en anden gyldighedsperiode for begrænsninger for brug og (eller) bortskaffelse af disse varer, forudsat at der i denne periode fristen for betaling af importtold og -afgifter er ikke fastsat i afsnit 11 i denne artikel
  2. udløb af en anden fastlagt gyldighedsperiode for begrænsninger for anvendelse og (eller) bortskaffelse af varer, forudsat at fristen for betaling af importtold og afgifter, der er fastsat i stk. 11 i denne artikel, ikke er nået i denne periode
  3. placering af varer under toldproceduren til destruktion inden udløbet af fem år fra datoen for frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug eller inden udløbet af en anden fastlagt gyldighedsperiode for begrænsninger for brugen og ( eller) bortskaffelse af disse varer, forudsat at fristen i løbet af denne periode ikke er kommet til betaling af importtold og skatter, der er fastsat i stk. 5 i denne artikel
  4. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med afsnit 2, afsnit 14, i denne artikel, når de omstændigheder, der er specificeret i stk. 11 i denne artikel, forekommer
  5. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering inden udløbet af fem år fra datoen for frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug eller inden udløbet af en anden fastlagt periode for gyldigheden af ​​begrænsninger for brugen og (eller) bortskaffelse af varer af destruktion og (eller) uopretteligt tab af udenlandske varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktiske uoprettelige tab af disse varer som følge af naturligt tab under normale transportbetingelser (transport) og (eller) opbevaring, undtagen i tilfælde, hvor der før sådan destruktion eller uopretteligt tab i overensstemmelse med dette Med hensyn til disse udenlandske varer har koden fastsat fristen for betaling af told og skatter, der er fastsat ved afsnit 5 i denne artikel;
  6. placering af varer under toldproceduren for afslag til fordel for staten inden udløbet af 5 år fra datoen for frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug eller inden udløbet af en anden fastlagt gyldighedsperiode for begrænsninger om brug og (eller) bortskaffelse af varer
  7. anbringelse af varer under toldproceduren for geneksport, forudsat at fristen for betaling af importtold og afgifter, der er fastsat i stk. 11 i denne artikel, ikke er kommet inden anbringelsen under en sådan toldprocedure
  8. konfiskation eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.
 5. Opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold og (eller) deres opkrævning i beløb beregnet og betalt i overensstemmelse med afsnit 1, afsnit 14, i denne artikel i forhold til varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug med betaling i henhold til med internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater ved indførsel i Unionen af ​​importtold til lavere satser end dem, der er fastsat ved den Eurasiske Økonomiske Unions toldtarif, ophører ikke forpligtelsen til at betale importtold svarende til forskel i mængderne af importtold beregnet til de satser, der er fastsat ved den fælles toldtarif for Den Eurasiske Økonomiske Union, og de mængder importtold, der er betalt ved frigivelse af varer, eller i et andet beløb, der er fastlagt i overensstemmelse med internationale traktater inden for EU-traktater eller internationale traktater om tiltrædelse af Unionen.
 6. Forpligtelsen til at betale importtold for de varer, der er specificeret i stk. 5 i denne artikel, i det beløb, der er specificeret i dette stykke, ophører ved forekomsten af ​​følgende omstændigheder:
  1. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold og (eller) deres opkrævning af de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med afsnit 3, afsnit 14, i denne artikel
  2. udløb af fem år fra frigivelsesdatoen i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug af varer, der er medtaget på listen, der er bestemt af Kommissionen i overensstemmelse med stk. 5, stk. 7, i denne artikel, hvis internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater om tiltrædelse af Unionen eller Kommissionen i overensstemmelse med afsnit 7, andet afsnit, i denne artikel, er der ikke fastsat nogen anden periode, hvor varerne bevarer status som udenlandske varer, forudsat at fristen for betaling i denne periode af importtold, der er fastsat i artikel 13 i denne artikel, er ikke kommet;
  3. udløb af en anden periode, der er oprettet ved internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater om tiltrædelse af Unionen, hvor varerne bevarer status som udenlandske varer, forudsat at fristen for betaling af importtold, der er fastsat i stk. 13 i dette tidsrum, i denne periode artiklen er ikke ankommet;
  4. udløbet af den periode, der er bestemt af Kommissionen i henhold til andet afsnit i afsnit 7 i denne artikel, i forhold til de varer, der er medtaget på listen (lister), der er bestemt af Kommissionen i henhold til andet afsnit i afsnit 7 i denne artikel , forudsat at fristen for betaling af importtold, der er fastsat i stk. 13 i denne artikel, i denne periode
  5. placering af varer under toldproceduren for afslag til fordel for staten
  6. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med lovgivningen i medlemsstaten om toldregulering inden forekomsten af ​​de omstændigheder, der er omhandlet i afsnit 2 - 4 i dette stykke, det faktum, at destruktion og (eller) uigenkaldeligt tab af udenlandske varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktiske uigenkaldelige tab af disse varer som et resultat af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring, undtagen i tilfælde, hvor der før en sådan destruktion eller uopretteligt tab i i overensstemmelse med denne kode for disse udenlandske varer er fristen for betaling af told, der er fastsat i afsnit 13 i denne artikel, kommet;
  7. anbringelse af varer under toldproceduren for destruktion, forudsat at fristen for betaling af importtold, der er fastsat i stk. 13 i denne artikel, ikke er kommet før en sådan anbringelse under toldproceduren for destruktion
  8. anbringelse af varer under toldproceduren for geneksport, forudsat at den frist for betaling af importtold, der er fastsat i afsnit 13 i denne artikel, ikke er kommet inden anbringelsen under en sådan toldprocedure
  9. konfiskation eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.
 7. Af de varer, for hvilke der i overensstemmelse med internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater om tiltrædelse af Unionen er fastsat anvendelse af lavere toldsatser for importtold end dem, der er fastsat i Den Eurasiske Økonomiske Unions toldtarif, Kommissionen fastlægger listen (lister) over varer, der får status som EU-varer efter fem år fra datoen for frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug.
  I forhold til visse kategorier af de specificerede varer har Kommissionen ret til at bestemme listen (lister) over varer, der erhverver status som EU-varer efter en anden periode, der er længere end den, der er specificeret i første afsnit i denne klausul, og også at fastlægge sådan en periode.
 8. Forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold på varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren for frigivelse til hjemmeforbrug, afsluttes af klarereren, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. opfyldelse af forpligtelsen til at betale særlig antidumping-, udligningstold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med afsnit 16 i denne artikel
  2. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af destruktion og (eller) uopretteligt tab af udenlandske varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer uigenkaldeligt tabes som følge heraf af naturligt tab under normale transportbetingelser (transport) og (eller) opbevaring, med undtagelse af tilfælde, hvor fristen for betaling af speciel, anti -dumping, udligningstold er kommet;
  3. nægtelse af frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug - i forhold til forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold, der opstod ved registrering af en varedeklaration
  4. tilbagekaldelse af toldangivelse i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i overensstemmelse med artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale særlig antidumpingtold, udligningstold der opstod under registreringen af ​​toldangivelsen
  5. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  6. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  7. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 9. For varer, der er henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, er forpligtelsen til at betale importtold og skatter underlagt eksekvering (importtold, skatter betales) inden frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, medmindre der er fastsat en anden frist for betaling af importtold og -afgifter i overensstemmelse med denne kode.
 10. For varer, der er henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug med anvendelse af incitamenter til betaling af importtold, skatter forbundet med begrænsninger for brugen og (eller) bortskaffelse af disse varer, forpligtelsen til at betale importtold og skatter er underlagt eksekvering, når der opstår omstændigheder, der er specificeret i afsnit 11 i denne artikel.
 11. I tilfælde af følgende omstændigheder er fristen for betaling af importtold og -afgifter i forbindelse med de varer, der er specificeret i stk. 10 i denne artikel:
  1. i tilfælde af, at klarereren nægter sådanne fordele - den dag, hvor deklarationen for varer, der indgives til anbringelse af varer under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, ændringer i den del af afvisningen af ​​ydelser til betaling af importtold og skatter;
  2. i tilfælde af handlinger i strid med målene og betingelserne for ydelse af fordele til betaling af importtold, skatter og (eller) begrænsninger for brugen og (eller) bortskaffelse af disse varer i forbindelse med anvendelsen af ​​sådanne fordele, herunder hvis iværksættelsen af ​​sådanne handlinger førte til tab af sådanne varer - den første dag i udførelsen af ​​disse handlinger, og hvis denne dag ikke er fastsat, - dagen for varernes anbringelse under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug
  3. i tilfælde af tab af varer med undtagelse af ødelæggelse heraf og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller uopretteligt tab som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring - dagen for varetab, og hvis denne dag ikke er fastlagt, - dagen for varernes anbringelse under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug
  4. hvis overholdelsen af ​​målene og betingelserne for levering af fordele ved betaling af importtold, skatter og (eller) overholdelse af begrænsninger for anvendelse og (eller) bortskaffelse af disse varer i forbindelse med anvendelsen af ​​sådanne fordele er betragtes som ubekræftet i overensstemmelse med artikel 316 i denne kode - dagen for varernes anbringelse under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug.
 12. For varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug med betaling i overensstemmelse med internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater ved indførsel til Unionen af ​​importtold til lavere importtoldsatser end dem, der er fastlagt af den samlede told Tarif for Den Eurasiske Økonomiske Union, forpligtelsen til betaling af importtold er underlagt eksekvering, når de omstændigheder, der er specificeret i afsnit 13 i denne artikel, forekommer.
 13. I tilfælde af følgende omstændigheder er fristen for betaling af importtold for de varer, der er specificeret i stk. 12 i denne artikel:
  1. i tilfælde af frivillig betaling af importtold - dagen for angivelse af deklarationen for varer, der er indsendt til anbringelse af varer under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, ændringer i beregningen af ​​importtold eller en anden dag, der er fastlagt af Kommissionen i i overensstemmelse med internationale traktater inden for Unionen eller internationale aftaler om tiltrædelse af Unionen
  2. i tilfælde af handlinger i strid med restriktionerne for brugen af ​​varer, der er fastsat i artikel 4, stk. 126, i denne kode, og (eller) i strid med andre betingelser, der er fastlagt ved internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater om tiltrædelse af Unionen - den første dag for iværksættelsen af ​​disse aktioner, og hvis denne dag ikke er fastsat, - dagen for varernes anbringelse under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug.
 14. Medmindre andet er bestemt i denne kode, skal der betales importafgifter og skatter:
  1. i forhold til de varer, der er specificeret i stk. 9 i denne artikel - i mængden af ​​importtold og -afgifter beregnet i overensstemmelse med denne kode i angivelsen for varer under hensyntagen til toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold og -afgifter;
  2. med hensyn til de varer, der er specificeret i denne artikels stk. 10 - i mængden af ​​importtold og afgifter beregnet i overensstemmelse med denne kode i angivelsen for varer under hensyntagen til toldpræferencer og ikke betalt i forbindelse med ansøgningen privilegier ved betaling af importtold og skatter, og hvis sådanne varer, inden udløbet af 5 år fra datoen for frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug eller inden udløbet af en anden fastlagt gyldighedsperiode af begrænsninger for anvendelse og (eller) bortskaffelse af varer blev anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet til deres reparationer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 176, i denne kode, - også i mængden af ​​importtold og skatter beregnet i overensstemmelse med stk. 1 - 6 i artikel 186 i denne kode
  3. med hensyn til de varer, der er specificeret i afsnit 12 i denne artikel - i størrelsen af ​​forskellen i mængderne af importtold beregnet i overensstemmelse med denne kode til de satser for importtold, der er fastsat ved den fælles toldtarif for Den Eurasiske Økonomiske Union og størrelsen af ​​importtold betalt ved frigivelse af varer eller i et andet beløb, der er fastlagt i overensstemmelse med internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater ved tiltrædelse af Unionen.
 15. I forhold til varer, der placeres (placeres) under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, er forpligtelsen til at betale særlig antidumping-, udligningstold underlagt eksekvering (der skal betales særlig, antidumping-, udligningstold) inden frigivelsen af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug.
 16. Særlig antidumping-, udligningstold på varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, betales med det beløb, der beregnes i angivelsen for varer under hensyntagen til de specifikationer, der er fastsat i kapitel 12 i dette Kode.
 17. I forhold til varer, der placeres (placeres) under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug under frigivelsen inden indgivelse af en erklæring for varer, finder denne artikel anvendelse under hensyntagen til de specifikationer, der er fastlagt i artikel 137 i denne kode.

Artikel 137. Særlige egenskaber ved opståen og ophør af forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, betalings- og beregningsperioden for varer, der placeres (placeres) under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, efter frigivelse af varer inden indgivelse af en erklæring om varer

 1. For varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, deklareret til frigivelse inden indgivelse af en deklaration for varer, skyldes forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, særlig antidumpingtold, udligningstold i forhold til disse varer den person, der har indgivet ansøgningen om frigivelse af varer inden indgivelsen af ​​en erklæring om varer, fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerede en ansøgning om frigivelse af varer til indgivelse af en angivelse for varer
 2. For varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, deklareret til frigivelse inden indgivelse af en erklæring for varer, ophæves forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, særlig antidumpingtold, udligningstold af den person, der har afgivet ansøgningen om frigivelse af varer, inden der indgives en erklæring om varer, når der opstår følgende omstændigheder:
  1. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uopretteligt tab af udenlandske varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer uigenkaldeligt tabes som følge heraf af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring, hvis sådan ødelæggelse eller det uoprettelige tab opstod inden frigivelsen af ​​sådanne varer
  2. nægtelse af frigivelse af varer inden indgivelse af en erklæring om varer
  3. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  4. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  5. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 3. For varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​en erklæring om varer, ophæves forpligtelsen til at betale importtold og -afgifter for den person, der har indgivet ansøgningen om frigivelse af varer inden indgivelse af erklæring om varer, hvis følgende omstændigheder opstår:
  1. toldmyndighedens anvisning af et elektronisk dokument eller toldmyndighedens anbringelse af de relevante varemærker, der er specificeret i artikel 17, stk. 120, i denne kode, hvis fordele ved betaling af importtold og -afgifter anvendes på varerne, som ikke er forbundet med begrænsninger for brug og (eller) bortskaffelse af disse varer;
  2. opfyldelse af forpligtelsen til at betale told, afgifter og (eller) deres opkrævning i beløb beregnet og betalt i overensstemmelse med stk. 1, afsnit 12, i denne artikel, medmindre andet er bestemt i stk. 4 og 5 i denne artikel, samt at sende en elektronisk dokument fra toldmyndigheden eller påføring af de relevante mærker specificeret i artikel 17, stk. 120, i denne kode
  3. konfiskation eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.
 4. Hvis der er tale om varer henhørende under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​en erklæring om varer, og for hvilken et elektronisk dokument blev sendt af toldmyndigheden eller de tilsvarende noter specificeret i anvendtes artikel 17, stk. 120, i denne kode, fordele ved betaling af importtold, skatter forbundet med begrænsninger for brugen og (eller) bortskaffelse af disse varer, forpligtelsen til at betale importtold og skatter for sådanne varer afsluttes af den person, der har indgivet ansøgningen om frigivelse af varer, inden der indgives en erklæring om varerne, når de omstændigheder, der er fastsat i artikel 4, stk. 136, i denne kode.
 5. Hvis der i forbindelse med varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​en erklæring om varer, og som et elektronisk dokument blev sendt af toldmyndigheden eller de tilsvarende noter specificeret i artikel 17, stk. 120, i denne kodeks er lavet i overensstemmelse med internationale traktater inden for rammerne af Unionen eller internationale traktater om tiltrædelse af Unionen, betales importtold til lavere importtoldsatser end dem, der er fastsat af den samlede told Tarif for Den Eurasiske Økonomiske Union, opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold og (eller) deres opkrævning i beløb beregnet og underlagt betaling i henhold til afsnit 1 i stk. 12 i denne artikel ophører ikke forpligtelsen til at betale importtold i størrelsen af ​​forskellen i mængderne af importtold beregnet med de importtoldsatser, der er fastsat ved den fælles toldtarif for den eurasiske økonomi Den økonomiske Union og størrelsen af ​​importtold betalt ved frigivelse af varer eller i et andet beløb, der er fastlagt i overensstemmelse med internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater ved tiltrædelse af Unionen. En sådan forpligtelse til at betale importtold ophæves for den person, der har indgivet ansøgningen om frigivelse af varer inden indgivelsen af ​​erklæringen for varerne, når de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 136, i denne kode .
 6. For varer, der er henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​en erklæring om varer, ophæves forpligtelsen til at betale en særlig antidumpingudligningstold af den person, der indgav en ansøgning om frigivelse af varer inden indgivelse af en erklæring om varer, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. opfyldelse af forpligtelsen til at betale særlig antidumping-, udligningstold og (eller) deres opkrævning af de beløb, der beregnes og betales i henhold til afsnit 13 i denne artikel, og afsendelse af det elektroniske dokument af toldmyndigheden eller påføring af toldmyndigheden de relevante mærker specificeret i artikel 17, stk. 120, i denne kode
  2. konfiskation eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.
 7. For varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​erklæringen for varer, og for hvilken erklæringen for varer blev afgivet senest i den periode, der er specificeret i stk. 16 i Artikel 120 i denne kode og i forhold til varer, hvis erklærer er en autoriseret økonomisk operatør - senest i den periode, der er specificeret i artikel 4, stk. 441, i denne kode, er forpligtelsen til at betale importtold og -afgifter underlagt eksekvering (importtold, skatter er underlagt betaling) inden indgivelse af en erklæring for varer, hvis en anden frist for betaling af importtold er skatter ikke fastsat i overensstemmelse med denne kode.
 8. Hvis der i forbindelse med varer henhørende under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​en erklæring om varer, og som et elektronisk dokument blev sendt af toldmyndigheden eller de tilsvarende noter specificeret i anvendt artikel 17, stk. 120, i denne kode, fordele ved betaling af importtold og skatter forbundet med begrænsninger for brugen og (eller) bortskaffelse af disse varer, forpligtelsen til at betale importtold og skatter for sådanne varer skal udføres efter forekomsten af ​​omstændigheder og inden for de tidsfrister, der er specificeret i artikel 11, stk. 136, i denne kode.
 9. Hvis der i forbindelse med varer henhørende under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​en erklæring om varer, og som et elektronisk dokument blev sendt af toldmyndigheden eller de tilsvarende noter specificeret i artikel 17, stk. 120, i denne kodeks er lavet i overensstemmelse med internationale traktater inden for rammerne af Unionen eller internationale traktater om tiltrædelse af Unionen, er importtold betalt til lavere importtoldsatser end dem, der er fastlagt af den samlede Toldtarif for Den Eurasiske Økonomiske Union, forpligtelsen til at betale importtold er underlagt opfyldelse, når der opstår omstændigheder og inden for den tidsramme, der er specificeret i artikel 13, artikel 136 i denne kode.
 10. For varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​erklæringen for varer, og for hvilken erklæringen for varer blev afgivet senest i den periode, der er specificeret i stk. 16 i Artikel 120 i denne kodeks og i forhold til varer, hvis erklærer er autoriseret økonomisk operatør - senest i den periode, der er specificeret i artikel 4, stk. 441, i denne kodeks, er forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold underlagt eksekvering (speciel, antidumping, udligningstold er underlagt betaling) inden der indgives en erklæring om varer.
 11. Hvis der for varer henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​en erklæring om varer, blev erklæringen for varer ikke indgivet før udløbet af den periode, der er specificeret i artikel 16, stk. 120 i denne kode og i forhold til varer, hvis erklærer er en autoriseret økonomisk operatør - inden udløbet af den periode, der er specificeret i artikel 4, stk. 441, i denne kode, forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping, udligningstold er genstand for fuldbyrdelse. Fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold er den sidste dag i den periode, der er specificeret i artikel 16, stk. 120, i denne kode og for varer, der er angivet af den autoriserede økonomiske operatør - den sidste dag af den periode, der er specificeret i artikel 4, stk. 441, i denne kodeks.
 12. Importtold og skatter skal betales:
  1. i forhold til de varer, der er specificeret i stk. 7 i denne artikel - i mængden af ​​importtold og -afgifter beregnet i overensstemmelse med denne kode i angivelsen for varer under hensyntagen til toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold og -afgifter;
  2. med hensyn til de varer, der er specificeret i denne artikels stk. 8 - i mængden af ​​importtold og afgifter beregnet i overensstemmelse med denne kode i angivelsen for varer under hensyntagen til toldpræferencer og ikke betalt i forbindelse med ansøgningen privilegier ved betaling af importtold og skatter, og hvis sådanne varer, inden udløbet af 5 år fra datoen for frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug eller inden udløbet af en anden fastlagt gyldighedsperiode af begrænsninger for anvendelse og (eller) bortskaffelse af varer blev anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet til deres reparationer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 176, i denne kode, - også i mængden af ​​importtold og skatter beregnet i overensstemmelse med stk. 1 - 6 i artikel 186 i denne kode
  3. i forhold til de varer, der er specificeret i stk. 9 i denne artikel - i størrelsen af ​​forskellen i mængderne af importtold beregnet i overensstemmelse med denne kode til de satser for importtold, der er fastsat i den fælles toldtarif for Den Eurasiske Økonomiske Union og størrelsen af ​​importtold betalt ved frigivelse af varer eller i et andet beløb, der er fastlagt ved internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater ved tiltrædelse af Unionen.
 13. I forhold til de varer, der er specificeret i denne artikels stk. 10, skal der betales en særlig antidumpingudligningstold med det beløb, der er beregnet i varedeklarationen under hensyntagen til de specifikationer, der er fastsat i kapitel 12 i denne kode.
 14. Med hensyn til de varer, der er specificeret i stk. 11 i denne artikel, bestemmes grundlaget for beregning af importtold, afgifter, særlig antidumping, udligningstold, der skal betales på grundlag af de oplysninger, der er specificeret i ansøgningen om frigivelse af varer og dokumenter indsendt sammen med en sådan erklæring.
  Hvis varekoderne i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet bestemmes på grupperingsniveau med antallet af tegn under 10:
  • til beregning af told anvendes den højeste af toldsatserne svarende til de varer, der er inkluderet i en sådan gruppering
  • til beregning af skat anvendes den højeste af momssatserne, den højeste af punktafgiftssatserne (punktafgift eller punktafgift) svarende til de varer, der er inkluderet i en sådan gruppe, for hvilke den højeste af satserne told er etableret
  • til beregning af særlig antidumping-, udligningstold anvendes den højeste af satserne for særlig antidumping-, udligningstold svarende til de varer, der er omfattet af en sådan gruppering, under hensyntagen til punkt XNUMX i denne klausul.
   Særlige antidumpingtoldudligningstold beregnes på baggrund af varernes oprindelse, bekræftet i overensstemmelse med kapitel 4 i denne kode og (eller) andre oplysninger, der er nødvendige for at bestemme den specificerede told.
   Hvis varernes oprindelse og (eller) andre oplysninger, der kræves for at bestemme den specificerede told, ikke bekræftes, beregnes særlig antidumping-, udligningstold på grundlag af de højeste satser for særlig, antidumping-, udligningstold, der er fastsat for varer fra samme kode for varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet, hvis klassificeringen af ​​varerne udføres på niveau med 10 tegn, eller de varer, der er inkluderet i grupperingen, hvis varekoderne i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet er bestemmes på grupperingsniveau med antallet af tegn mindre end 10.
 15. Hvis der i forhold til de varer, der er specificeret i afsnit 11 i denne artikel, derefter indgives en varedeklaration, betales told, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold med det beløb, der beregnes i overensstemmelse med denne kode i erklæringen for varer baseret på de oplysninger, der er specificeret i varedeklarationen. Refusion (modregning) af for meget betalte og (eller) alt for opkrævede toldbeløb, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold skal udføres i overensstemmelse med kapitel 10 og artikel 76 i denne kode.

Artikel 138. Særlige forhold ved betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold i forhold til de varer, der er specificeret i artikel 3, stk. 134, i denne kode

 1. Når de varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 3, afsnit 134, i denne kode er omfattet af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, er importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold underlagt betaling i størrelsen importtold, skatter, særlige, antidumping, udligningsgebyrer, der ville blive betalt som om udenlandske vareranbragt under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet og anvendt til fremstilling af varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 3, afsnit 134, i denne kode, i overensstemmelse med normerne for frigivelse, blev anbragt under toldproceduren for frigivelse for indenlandsk forbrug.
  Importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold på disse varer beregnes i overensstemmelse med artikel 1, stk. 175, i denne kode.
 2. Af størrelsen på importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold betalt (opkrævet) i henhold til stk. 1 i denne artikel skal der betales renter, som om der blev givet en udsættelse af deres betaling i forhold til disse beløb fra datoen for varernes anbringelse under toldprocedurebehandlingen på toldområdet på dagen for ophør af forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold.
  Den specificerede rente beregnes og betales i overensstemmelse med artikel 60 i denne kode.
  Hvis gennemførelsen af ​​toldproceduren til behandling i toldområdet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 173, i denne kode blev suspenderet, opkræves eller betales ikke den rente, der er fastsat i dette stykke for suspensionen af ​​toldproceduren.
 3. Når de varer, der er specificeret i artikel 3, stk. 3, afsnit 134, i denne kode placeres under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, beregnes og betales importtold og -afgifter i overensstemmelse med artikel 186 i denne kode, som om sådanne varer blev forarbejdede produkter.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...