menu

Toldprocedure for midlertidig eksport

Artikel 227. Indhold og anvendelse af toldproceduren for midlertidig eksport

 1. Toldprocedure midlertidig udførsel - en toldprocedure, der anvendes på EU-varer, hvorefter sådanne varer eksporteres fra Unionens toldområde til deres midlertidige placering og anvendes uden for det uden at betale eksporttold, forudsat at betingelserne for anbringelse af varer under denne toldprocedure og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure.
 2. Varer, der placeres under toldproceduren for midlertidig eksport og faktisk eksporteres fra Unionens toldområde (herefter i dette kapitel - midlertidigt eksporterede varer) mister status som varer i Unionen.
 3. Det er tilladt at anvende toldproceduren for midlertidig eksport i forhold til dem, der eksporteres fra Unionens toldområde:
  1. varer, der er anbragt under toldproceduren for midlertidig eksport for at afslutte toldproceduren for midlertidig eksport i overensstemmelse med artikel 2, stk. 231, i denne kode
  2. EU-varer specificeret i artikel 2, stk. 5, afsnit 303, i denne kode.
 4. Toldproceduren for midlertidig udførsel finder ikke anvendelse på følgende varer:
  1. fødevarer, drikkevarer, herunder alkoholholdige drikkevarer, tobak og tobaksvarer, råvarer, halvfabrikata, forbrugsvarer og prøver, undtagen i tilfælde af eksport fra Unionens toldområde i enkelt eksemplarer til reklame og (eller) demonstration formål eller som udstillinger eller industrielt design;
  2. affald, herunder industriaffald.
 5. Kommissionen har ret til at bestemme de kategorier af midlertidigt eksporterede varer, for hvilke deres erstatning med udenlandske varer er tilladt, samt tilfælde af sådan udskiftning.
 6. Det er tilladt at anvende toldproceduren for midlertidig eksport med hensyn til naturgas transporteret med rørtransport i tilfælde, der er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 228. Betingelser for anbringelse af varer under toldproceduren for midlertidig udførsel og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure

 1. Betingelserne for at placere varer under toldproceduren for midlertidig eksport er:
  1. muligheden for at identificere varer, der er henført under toldproceduren til midlertidig udførsel, når de derefter henføres under toldproceduren for at afslutte denne toldprocedure. identifikation varer er ikke påkrævet i tilfælde, hvor udskiftning af midlertidigt eksporterede varer i henhold til internationale traktater fra medlemsstaterne med en tredjepart eller i tilfælde bestemt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 227, i denne kode
  2. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kode.
 2. Betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldproceduren for midlertidig eksport er:
  1. overholdelse af gyldighedsperioden for toldproceduren for midlertidig eksport fastsat af toldmyndigheden
  2. overholdelse af de begrænsninger for anvendelse og bortskaffelse af midlertidigt eksporterede varer, der er fastlagt i artikel 230 i denne kode

Artikel 229. Varighed af toldproceduren for midlertidig eksport

 1. Gyldighedsperioden for toldproceduren for midlertidig eksport er ikke begrænset, medmindre andet er fastlagt i overensstemmelse med andet afsnit i dette stykke.
  Afhængig af formålet med at eksportere varer fra Unionens toldområde såvel som for varer, for hvilke lovgivningen i en medlemsstat fastlægger en forpligtelse til at returnere dem til denne stats område, er en medlemsstats lovgivning om toldregulering kan bestemme varigheden af ​​toldproceduren for midlertidig eksport.
 2. Når varer placeres under toldproceduren for midlertidig eksport, fastlægger toldmyndigheden på grundlag af erklæringen fra klarereren, baseret på målene og omstændighederne ved eksport af varer fra Unionens toldområde, gyldighedsperioden for dette toldprocedure.
 3. Gyldighedsperioden for toldproceduren for midlertidig eksport, der er fastlagt af toldmyndigheden på anmodning af personen, kan forlænges inden udløbet af denne periode eller senest 1 måned efter udløbet. Når gyldighedsperioden for toldproceduren for midlertidig udførsel, der er fastsat af toldmyndigheden, forlænges efter dens udløb, genoptages gyldigheden af ​​en sådan toldprocedure fra datoen for denne toldprocedures afslutning.
 4. Hvis i forhold til varer i overensstemmelse med stk. 1, stk. XNUMX, i denne artikel, medlemsstaternes lovgivning om toldregulering bestemmer gyldighedsperioden for toldproceduren for midlertidig eksport, der er fastlagt (udvidet) af toldmyndigheden, gyldighedsperioden for denne toldprocedure må ikke overstige en sådan periode.
 5. I tilfælde af, at ejerskabet af midlertidigt eksporterede varer overføres til en udenlandsk person, for hvilken en medlemsstats lovgivning ikke fastlægger forpligtelsen til at returnere dem til denne stats område, er toldprocedurens gyldighedsperiode for midlertidig eksport med hensyn til disse varer udvides ikke, og disse varer er underlagt toldproceduren.

Artikel 230. Restriktioner for anvendelse og bortskaffelse af midlertidigt eksporterede varer

 1. Midlertidigt eksporterede varer skal forblive uændrede bortset fra ændringer på grund af naturlig slitage samt ændringer på grund af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring.
 2. Det er tilladt at udføre operationer med midlertidigt eksporterede varer, der er nødvendige for at sikre deres sikkerhed, herunder reparationer, med undtagelse af større reparationer, modernisering, vedligeholdelse og andre operationer, der er nødvendige for at opretholde varer i god stand, forudsat at varerne identificeres af toldmyndigheden når de placeres under proceduren for genindførsel af told.

Artikel 231. Afslutning og afslutning af toldproceduren for midlertidig eksport

 1. Inden udløbet af toldproceduren for midlertidig eksport, der er indført af toldmyndigheden, afsluttes virkningen af ​​denne toldprocedure ved at placere de midlertidigt eksporterede varer under toldproceduren for genindførsel, bortset fra det i stk. 2, afsnit 4, omhandlede tilfælde XNUMX i denne artikel.
 2. Inden udløbet af toldproceduren for midlertidig eksport, der er indført af toldmyndigheden, kan gennemførelsen af ​​denne toldprocedure afsluttes ved at placere de midlertidigt eksporterede varer under toldprocedurerne for eksport, forarbejdning uden for toldområdet, midlertidig eksport undtagen tilfælde, der er nævnt i stk. 2, afsnit 4, og også hvis midlertidigt eksporterede varer i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning er underlagt obligatorisk genindførsel til Unionens toldområde.
 3. Midlertidigt eksporterede varer kan placeres under toldprocedurerne specificeret i punkt 1 og 2 i denne artikel i en eller flere batcher.
 4. Toldproceduren afsluttes:
  1. ved udløbet af gyldighedsperioden for toldproceduren for midlertidig eksport, der er indført af toldmyndigheden, hvis gyldigheden af ​​en sådan toldprocedure ikke er blevet forlænget
  2. efter afsløring, før afslutningen af ​​toldproceduren, kendsgerningen om kapitalreparationer, moderniseringsoperationer i forbindelse med midlertidigt eksporterede varer i strid med artikel 2, stk. 230, i denne kode.
 5. Varer, der importeres til Unionens toldområde, for hvilke virkningen af ​​toldproceduren for midlertidig udførsel er afsluttet på det i artikel 2, stk. 4, afsnit XNUMX, anførte grundlag skal placeres i toldområdet for Unionen er underlagt placering under de toldprocedurer, der gælder for udenlandske varer, med undtagelse af toldproceduren for genimport og til eksport fra Unionens toldområde - der skal henføres under toldeksportproceduren.

Artikel 232. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale eksporttold i forbindelse med varer, der placeres (placeres) under toldproceduren for midlertidig eksport, betalings- og beregningsperioden

 1. Forpligtelsen til at betale eksporttold i forbindelse med varer henført under toldproceduren for midlertidig eksport opstår for klarereren fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerer varedeklarationen.
 2. Forpligtelsen til at betale eksporttold på varer, der placeres (placeres) under toldproceduren for midlertidig eksport, afsluttes af klarereren, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. afslutning af toldproceduren for midlertidig eksport i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2 og 231, i denne kode
  2. placering af varer, for hvilke virkningen af ​​toldproceduren ved midlertidig udførsel er afsluttet under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, eller artikel 5, stk. 231, i denne kode
  3. nægtelse af frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for midlertidig eksport - i forhold til forpligtelsen til at betale eksporttold, der opstod ved registrering af en varedeklaration
  4. tilbagekaldelse af en erklæring for varer i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i overensstemmelse med stk. 4 i artikel 118 i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale eksporttold, der opstod ved registrering en erklæring for varer
  5. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  6. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  7. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.

3. Forpligtelsen til at betale eksporttold skal være opfyldt, hvis den midlertidige eksporttoldprocedure ikke er afsluttet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2 og 231, i denne kode inden udløbet af den midlertidige eksporttoldprocedure, der er fastlagt af toldmyndigheden.

Ved forekomst af denne omstændighed betragtes datoen for udløbet af toldproceduren for midlertidig eksport, der er fastlagt af toldmyndigheden, som fristen for betaling af eksporttold.

4. Ved den omstændighed, der er specificeret i stk. 3 i denne artikel, betales eksporttold, som om de varer, der er henført under toldproceduren for midlertidig eksport, blev henført under toldproceduren for eksport uden anvendelse af privilegier til betaling af eksporttold.

Til beregning af eksporttold anvendes satserne for eksporttold med virkning på dagen for registrering af toldmyndigheden af ​​en erklæring for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren for midlertidig eksport.

5. På de beløb, der er betalt (opkrævet) eksporttold i henhold til stk. 4 i denne artikel, skal der betales renter, som om betalingsudskydelse blev givet i forhold til disse beløb, hvis dette er fastlagt i medlemsstatens lovgivning Stat, på hvis område varerne blev henført under toldproceduren for midlertidig eksport. Den specificerede rente beregnes og betales efter proceduren, der er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning.

6. I tilfælde af anbringelse af varer under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, stk. 5, eller artikel 231, stk. 10, i denne kode efter opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale eksporttold og (eller) opkræve dem (i helt eller delvist) er de betalte eksporttoldsatser og (eller) opkrævet i henhold til denne artikel tilbageleveret (modregnet) i overensstemmelse med kapitel XNUMX i denne kode.

Artikel 233. Specifikationer for beregning og betaling af eksporttold i forbindelse med midlertidigt eksporterede varer, når de henføres under toldproceduren for eksport

1. Når midlertidigt eksporterede varer henhører under toldproceduren for eksport til beregning af eksporttold, anvendes eksporttoldsatserne i kraft på dagen for registrering af toldmyndigheden for erklæringen for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren for eksport, medmindre en anden dag er fastlagt i medlemsstatens lovgivning i overensstemmelse med artikel 1, stk. 53, andet afsnit, i denne kode.

Hvis det for at beregne eksporttold kræves at konvertere udenlandsk valuta til en medlemsstats valuta, foretages en sådan konvertering til den valutakurs, der gælder den dag, der er specificeret i første afsnit i denne klausul.

2. På summen af ​​eksporttold, der er betalt (opkrævet) for varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren for eksport, skal der betales renter, som om der blev givet en udsættelse af betaling for de angivne beløb, hvis dette er oprettet ved lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område varerne blev henført under toldproceduren for midlertidig eksport. Den specificerede rente beregnes og betales efter proceduren, der er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 234. Specifikationer for beregning og betaling af eksporttold ved anbringelse af varer under den toldprocedure, for hvilken toldproceduren for midlertidig eksport er afsluttet

1. Når varer henføres under toldproceduren for eksport af varer, for hvilke toldproceduren for midlertidig eksport er afsluttet, er eksporttoldsatserne, der var gældende den dag, hvor toldmyndigheden registrerede en deklaration for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren for midlertidig eksport anvendes til beregning af eksporttold. hvis en anden dag ikke er fastsat i medlemsstatens lovgivning i overensstemmelse med artikel 1, stk. 53, andet afsnit, i denne kode.

Hvis det for at beregne eksporttold kræves at konvertere udenlandsk valuta til en medlemsstats valuta, foretages en sådan konvertering til den valutakurs, der gælder den dag, der er specificeret i første afsnit i denne klausul.

2. På de betalte (opkrævede) eksporttoldsatser for varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren for eksport, for hvilken toldproceduren for midlertidig eksport er afsluttet, skal der betales renter, som om en udsættelse der blev ydet betaling i forhold til disse beløb, hvis det er fastlagt i lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område varerne blev henført under toldproceduren for midlertidig eksport. Den specificerede rente beregnes og betales efter proceduren, der er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...