menu

Toldprocedure ved toldforsendelse

Artikel 142. Indhold og anvendelse af toldproceduren ved toldforsendelse

 1. Toldprocedure toldtransit - en toldprocedure, hvorefter varer transporteres (transporteres) fra afgangstoldmyndigheden til bestemmelsestoldmyndigheden uden at betale told, afgifter, særlig, antidumping, udligningstold, forudsat at betingelserne for anbringelse af varer er under denne toldprocedure.
 2. Toldproceduren ved toldforsendelse anvendes:
  1. til transport (transport) gennem Unionens toldområde af udenlandske varer, der ikke er omfattet af andre toldprocedurer, såvel som varer fra Unionen:
   • placeres under toldeksportproceduren i sager, der er bestemt af Kommissionen
   • placeres under toldproceduren i en fri toldzone, der transporteres fra et område FEZ til et andet område i FEZ i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 8, stk. 207, i denne kode
  2. til transport (transport) fra den ene del af Unionens toldområde til en anden del af Unionens toldområde gennem territorierne i stater, der ikke er medlemmer af Unionen, og (eller) ad søvejen af ​​EU-varer og udenlandske varer specificeret i artikel 4, stk. 302, i denne kode.
 3. Toldproceduren ved toldforsendelse anvendes ved transport (transport) af varer:
  1. fra toldmyndigheden på ankomststedet til toldmyndigheden på afgangsstedet
  2. fra toldmyndigheden på ankomststedet til den indre toldmyndighed
  3. fra den interne toldmyndighed til toldmyndigheden på afgangsstedet
  4. fra en intern toldmyndighed til en anden intern toldmyndighed
  5. mellem toldmyndigheder gennem territorier i stater, der ikke er medlemmer af Unionen, og (eller) havet.
 4. Udenlandske varerplaceret under toldproceduren for toldtransit bevarer status for udenlandske varer.
 5. EU-vareranbragt under toldproceduren for toldtransit bevarer status for unionsgoder, bortset fra det tilfælde, der er specificeret i artikel 3, stk. 307, i denne kode, og sager, der fastlægges af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 304, i denne kode.
 6. Ved transport (transport) gennem Unionens toldområde placeres følgende udenlandske varer ikke under toldproceduren ved toldforsendelse:
  1. varer om bord på et luftfartøj, der under international transport foretog en mellemliggende, tvungen eller teknisk landing i Unionens toldområde uden at losse (losse) disse varer
  2. varer, der efter ankomsten til Unionens toldområde ikke forlod varebevægelsesstedet over Unionens toldgrænse og forlod Unionens toldområde
  3. varer transporteret langs kraftledninger;
  4. andre varer i de tilfælde, der er omhandlet i denne kode.
 7. Udenlandske varer, der er placeret under toldprocedurer til transport (transport) gennem Unionens toldområde, placeres under toldproceduren ved toldforsendelse i de tilfælde, der er omhandlet i denne kode og (eller) medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 8. I forhold til EU-varer og udenlandske varer, der er specificeret i artikel 4, stk. 302, i denne kode, transporteret fra en del af Unionens toldområde til en anden del af Unionens toldområde gennem territorierne i stater, der ikke er medlemmer af Unionen og (eller) ad søvejen anvendes toldproceduren ved toldforsendelse under hensyntagen til de specifikationer, der er specificeret i kapitel 43 i denne kode.
 9. I forhold til varer til personlig brug, internationale postforsendelser, varer, der transporteres med rørtransport, anvendes toldproceduren ved toldforsendelse under hensyntagen til de specifikationer, der er specificeret i artikel 263, 287 og 294 i denne kode.
 10. Særlige forhold ved anvendelsen af ​​toldproceduren ved toldforsendelse i forbindelse med varer, der kun transporteres gennem en medlemsstats område, kan fastlægges ved lovgivningen i denne medlemsstat om toldregulering.
 11. Funktioner ved anvendelsen af ​​toldproceduren ved toldforsendelse i forhold til varer, der transporteres over Unionens toldgrænse i en ikke-samlet eller adskilt form, herunder ufuldstændig eller ufuldstændig form, transporteret over to eller flere medlemsstaters territorier i en bestemt periode af et eller flere køretøjer til international transport bestemmes af Kommissionen. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 138 dateret 07.11.2017)
 12. Særlige forhold ved anvendelsen af ​​toldproceduren ved toldforsendelse i forhold til varer, der transporteres gennem Unionens toldområde med forskellige (to eller flere) transportformer, bestemmes af Kommissionen.

Artikel 143. Betingelser for placering af varer under toldproceduren ved toldforsendelse

 1. Betingelserne for at placere varer under toldproceduren ved toldtransit til deres transport (transport) gennem Unionens toldområde er:
  1. at sikre opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale importtold og -afgifter i overensstemmelse med artikel 146 i denne kode - i forhold til udenlandske varer
  2. at sikre opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold i henhold til artikel 146 i denne kodeks i tilfælde, der er fastlagt af Kommissionen - i forbindelse med udenlandske varer
  3. at sikre muligheden for at identificere varer på de måder, der er nævnt i artikel 341 i denne kodeks
  4. køretøjets overholdelse til international transport med kravene specificeret i artikel 364 i denne kodeks, hvis varerne transporteres i køretøjets lastrum (rum), som pålægges toldforseglinger og sæler
  5. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kode.
 2. Betingelser for placering af EU-varer, herunder EU-varer, der sendes med posten, og udenlandske varer, der er specificeret i artikel 4, stk. 302, i denne kode under toldproceduren ved toldtransit til deres transport (transport) fra en del af Unionens toldområde til en anden del af Unionens toldområde gennem stater, der ikke er medlemmer af Unionen, og (eller) ad søvejen er defineret i artikel 304-306 i denne kode.
 3. Deklaranten af ​​varer, der transporteres gennem Unionens toldområde ved hjælp af to eller flere transportformer placeret under toldproceduren for toldforsendelse, kan være de personer, der er specificeret i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i denne kode, eller medlemsland ansigt, som i overensstemmelse med lovgivningen i denne medlemsstat har beføjelser i forhold til varer, der transporteres ved hjælp af to eller flere transportformer, og sikrer tilrettelæggelsen af ​​sådan godstransport.
 4. Når varer placeres under toldproceduren for toldforsendelse afgangstoldsted fastlægger perioden for toldforsendelse i overensstemmelse med artikel 144 i denne kode, bestemmer leveringsstedet for varer i overensstemmelse med artikel 145, 263 og 304 i denne kode, udfører identifikation af varer, dokumenter for dem i overensstemmelse med artikel 341 i denne kode.
  Hvis godstransport med undtagelse af godstransport med vand eller fly udføres i lastrummet (rummet) på et køretøj, der opfylder kravene specificeret i artikel 364 i denne kode eller en del deraf, identifikationud over andre identifikationsmetoder, der er omhandlet i artikel 341 i denne kode, skal det sikres ved at påføre forseglinger på sådanne lastrum (rum) på et køretøj eller dets del, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i stk. XNUMX i dette stykke.
  Påføring af forseglinger på lastrum (rum) på et køretøj eller dets del er ikke påkrævet ved transport af levende dyr, internationale postforsendelser i postcontainere (postposer, postcontainere) såvel som ved transport gennem territorierne i stater, der er ikke medlemmer af Unionen i et lastrum (rum) på et køretøj eller en del deraf af varer, der er anbragt under toldproceduren for toldtransit, sammen med varer, der ikke er omfattet af toldproceduren for toldtransit.

Artikel 144. Toldforsendelse

 1. Når varer placeres under toldproceduren ved toldforsendelse, fastsætter afgangstoldmyndigheden den periode, i hvilken varerne skal leveres fra afgangstoldmyndigheden til bestemmelsestoldmyndigheden (i det følgende benævnt "toldforsendelsesperioden").
 2. Med hensyn til gods, der transporteres med jernbane, fastsættes toldforsendelsesperioden med en hastighed på 2 tusind kilometer pr. 1 måned, men ikke mindre end 7 kalenderdage.
  I forhold til varer, hvis transport (transport) udføres af andre transportformer, fastlægges toldtransitperioden i overensstemmelse med det sædvanlige transporttidspunkt (transport) af varer baseret på transportformen og kapaciteterne i køretøjet, den etablerede transportrute for varer, andre transportbetingelser og (eller) erklæringer, der erklærer eller transportør, samt under hensyntagen til kravene i køretøjets fører- og arbejdsordning i overensstemmelse med internationale traktater af medlemslandene med en tredjepart, men ikke mere end fristen for toldforsendelse.
 3. Fristen for toldtransit kan ikke overstige den periode, der er fastsat med en hastighed på 2 tusind kilometer pr. 1 måned, eller den periode, som Kommissionen fastlægger på baggrund af specifikationerne for transport af varer, der er henført under toldproceduren for toldforsendelse.
 4. Tidsforsendelsesperioden, der er fastlagt af toldmyndigheden efter en begrundet anmodning fra klarereren eller luftfartsselskabet, kan forlænges inden for den periode, der er fastsat i stk. 3 i denne artikel.
  Proceduren for udførelse af toldoperationer i forbindelse med forlængelsen af ​​toldforsendelsesperioden bestemmes af Kommissionen. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 170 af 13.12.2017)

Artikel 145. Leveringssted for varer. Ændring af leveringssted for varer

 1. Når varer placeres under toldproceduren ved toldforsendelse, bestemmer afgangstoldmyndigheden det sted, hvor de varer, der er anbragt under toldproceduren for toldforsendelse, skal leveres (i det følgende - leveringsstedet).
 2. Leveringsstedet bestemmes på baggrund af oplysninger om det bestemmelsessted, der er angivet i transportdokumenterne, medmindre andet er bestemt i punkt 3-5 i denne artikel.
  Leveringsstedet er toldkontrolzonen i det område, hvor bestemmelsestoldmyndigheden fungerer. I dette tilfælde leveres varer, der transporteres fra ankomststedet, til toldmyndighedens placering, medmindre andet er bestemt i denne kode og (eller) medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
  Leveringsstedet for gods, der transporteres med jernbane, er toldkontrolzonen ved destinationsstationen, på destinationsstations adgangsveje eller på ikke-offentlige jernbanespor, der støder op direkte til destinationsstationen.
 3. Ved transport (transport) af varer inden for en medlemsstats område har afgangstoldmyndigheden ret til at fastlægge leveringsstedet for varer, uanset de oplysninger, der er angivet i transportdokumenterne (transport) i tilfælde, der er fastlagt i lovgivningen i denne medlemsstat om toldregulering.
 4. Ved transport (transport) af varer over to eller flere medlemsstaters territorier har afgangstoldmyndigheden ret til at bestemme leveringsstedet for varer, uanset de oplysninger, der er specificeret i transportdokumenterne (forsendelsesdokumenter) i de tilfælde, der er fastsat af internationale traktater inden for Unionen og (eller) i andre tilfælde bestemt af Kommissionen.
 5. Når der transporteres (transporteres) varer fra en del af Unionens toldområde til en anden del af Unionens toldområde gennem territorierne i stater, der ikke er medlemmer af Unionen, og (eller) ad søvejen, er toldmyndighederne i afgang har ret til at bestemme leveringsstedet for varer uanset de oplysninger, der er angivet i transportdokumenterne (transport) i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 8, stk. 9 og 304, og (eller) i andre tilfælde bestemt af Kommissionen.
 6. Strukturer, lokaler (dele af lokaler) og (eller) åbne områder (dele af åbne områder) for en autoriseret økonomisk operatør, der har certifikater af den anden eller tredje type, som er toldkontrolzonen, kan udpeges som leveringsstedet for varer transporteret fra ankomststedet, hvis sådanne varer i overensstemmelse med transportdokumenterne (forsendelsesdokumenterne) sendes til strukturer, lokaler (dele af lokaler) og (eller) til åbne områder (dele af åbne områder) i en sådan autoriseret økonomisk operatør.
 7. Hvis destinationen under transport (transport) i henhold til toldproceduren for toldtransit ændres i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning på transportområdet, kan leveringsstedet for varer ændres med tilladelse af toldmyndigheden.
  For at få tilladelse fra toldmyndigheden til at ændre leveringsstedet bærer har ret til at ansøge til enhver toldmyndighed, der befinder sig langs dens rute, med en ansøgning om at ændre leveringsstedet for varer, udarbejdet i enhver form. Sammen med ansøgningen om ændring af leveringsstedet leveres dokumenter, der bekræfter ændringen på destinationen, en forsendelseserklæring og andre dokumenter for varer.
  Tilladelse til at ændre leveringsstedet for varer accepteres af toldmyndighederne senest dagen efter dagen for modtagelsen af ​​ansøgningen og de dokumenter, der er specificeret i afsnit XNUMX i denne klausul. Efter udstedelse af en tilladelse til at ændre leveringsstedet er virkningen af ​​toldproceduren ved toldtransit for varer, hvis leveringssted er blevet ændret, afsluttet, og varerne er underlagt toldproceduren for toldforsendelse.
  Proceduren for udførelse af toldoperationer i forbindelse med opnåelse af tilladelse fra toldmyndigheden til at ændre leveringsstedet for varer bestemmes af Kommissionen. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 170 af 13.12.2017)
  Det er tilladt at ændre leveringsstedet for varer uden at afslutte toldproceduren for toldforsendelse, hvis et sådant leveringssted er beliggende i samme region som toldmyndigheden, hvor leveringsstedet for varer oprindeligt blev oprettet af toldmyndigheden på den måde, der er foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.

Artikel 146. Sikring af opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold under toldproceduren ved toldforsendelse

 1. Sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter under toldproceduren ved toldforsendelse stilles i overensstemmelse med kapitel 9 i denne kode under hensyntagen til denne artikel og artikel 271 og 287 i denne kode.
  I tilfælde, hvor sikkerhed for opfyldelse af forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold er en betingelse for at placere varer under toldproceduren ved toldforsendelse i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, afsnit 143, i denne kode, en sådan sikkerhed leveres i overensstemmelse med artikel 75 i denne kodeks under hensyntagen til bestemmelserne i disse artikler.
 2. Ved anbringelse af varer med undtagelse af varer til personlig brug og international post under toldproceduren ved toldforsendelse bestemmes sikkerhedsbeløbet for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skatter baseret på toldbeløbene og skatter, der skal betales i den medlemsstat, den toldmyndighed, der producerer frigivelse af varerhvis varerne på datoen for registrering af forsendelsesangivelsen blev henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug eller toldproceduren for eksport uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold, skatter eller fordele til betaling af henholdsvis eksporttold, men ikke mindre end toldbeløbet, skatter, der skal betales i andre medlemsstater, gennem hvis område transport (transport) af varer vil blive udført i overensstemmelse med toldproceduren for toldforsendelse, hvis varer blev anbragt på disse medlemsstaters territorier under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug eller toldproceduren for eksport uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold, skatter eller fritagelser for betaling af eksporttold , henholdsvis.
  De mængder told og afgifter, der er specificeret i første afsnit i denne klausul, bestemmes på baggrund af den højeste værdi af toldsatserne, afgifterne, varernes værdi og (eller) deres fysiske egenskaber i fysiske termer (mængde, vægt, volumen eller andre karakteristika), der kan bestemmes på baggrund af tilgængelig information, hvis fremgangsmåde til anvendelse er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning.
 3. Kommissionen har ret til at bestemme detaljerne ved fastsættelsen af ​​sikkerhedsbeløbet for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told, afgifter og sikkerhedsbeløbet for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold ved anbringelse varer (godskomponenter), der transporteres over Unionens toldgrænse i ikke-samlet eller adskilt tilstand under toldproceduren for toldforsendelse, herunder ufuldstændig eller ufuldstændig form. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 138 dateret 07.11.2017)
 4. For varer, der henføres under toldproceduren ved toldforsendelse, er håndhævelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skatter og håndhævelsen af ​​forpligtelsen til at betale en særlig antidumpingudligningstold ikke fastsat i følgende tilfælde:
  1. sikkerhedsbeløbet for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skatter og sikkerhedsbeløbet for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold, hvis stillingen af ​​en sådan sikkerhed er en betingelse for placering af varer under toldproceduren ved toldforsendelse i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, afsnit 143, i denne kode, samlet set ikke overstige det beløb, der svarer til 500 euro til den valutakurs, der var gældende på dagen for registrering af forsendelsesangivelsen
  2. klarereren er et toldselskab, der udfører transporten (transport) af de deklarerede varer, eller en autoriseret økonomisk operatør, der har et certifikat for optagelse i registret over autoriserede økonomiske operatører af den første eller tredje type
  3. varer transporteres med jernbane, i luften eller transporteres med rørledning, undtagen i det tilfælde, hvor sådan transport (transport) er en del af transport (transport) af varer, der bruger to eller flere transportformer;
  4. fremmede varer transporteres af vandfartøjer, herunder skibe med blandet (flod - sø) sejlads, mellem søhavne i en medlemsstat og (eller) medlemsstater uden at gå ind i en medlemsstats indre vandveje og (eller) medlemsstater med undtagelse af tilfældet, når sådan transport er en del af godstransporten ved hjælp af to eller flere transportformer
  5. i tilfælde, der er etableret ved lovgivningen i en medlemsstat, hvor varer placeres under toldproceduren ved toldforsendelse, hvis transporten (transport) af varer udføres gennem denne medlemsstats område
  6. i de tilfælde, der er fastlagt i artikel 1, stk. 1, første afsnit, andet afsnit, stk. 304, samt i tilfælde, der er bestemt af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, afsnit 304, tredje afsnit, i denne kode
  7. i tilfælde fastlagt af internationale traktater inden for Unionen og (eller) internationale traktater fra medlemslandene med en tredjepart
  8. toldmyndigheden traf en beslutning om brugen af ​​told escort
  9. varerne er beregnet til officiel brug af diplomatiske missioner og konsulære kontorer i Unionens toldområde, hvoraf afgangstoldstedet for hver enkelt forsendelse har oplysninger fra Udenrigsministeriet i den medlemsstat, hvor toldstedet afgang er placeret. De specificerede oplysninger overføres til toldmyndigheden af ​​Udenrigsministeriet i den medlemsstat, hvor afgangstoldmyndigheden er beliggende, efter modtagelse:
   • fra Udenrigsministeriet i den medlemsstat, der er modtagerstat for den diplomatiske mission eller konsulat, der modtager varerne
   • eller fra en diplomatisk mission eller konsulat på den medlemsstats område, hvor afgangstoldstedet er beliggende, og som er den diplomatiske mission eller konsulat i den stat, hvis diplomatiske eller konsulære post er modtageren af ​​varerne
  10. varer er beregnet til officiel brug af repræsentationskontorer for stater ved internationale organisationer, internationale organisationer eller deres repræsentationskontorer, andre organisationer eller deres repræsentationskontorer i Unionens toldområde, som toldmyndigheden for afgang for hver specifik transport har oplysninger om fra Udenrigsministeriet i den medlemsstat, hvor afgangstoldstedet er beliggende. De specificerede oplysninger overføres til toldmyndighederne af Udenrigsministeriet i den medlemsstat, hvor afgangstoldstedet er beliggende, efter modtagelse fra Udenrigsministeriet i den medlemsstat, der er værtsstat for repræsentationerne af stater til internationale organisationer, internationale organisationer eller deres repræsentationer, andre organisationer eller deres repræsentationskontorer, der er modtagere af varer
  11. varer er beregnet til personlig brug, herunder varer til indledende etablering, ansatte ved diplomatiske missioner, ansatte i konsulære stillinger, personale (ansatte, embedsmænd) fra repræsentationer fra stater til internationale organisationer, internationale organisationer eller deres repræsentationer, andre organisationer eller deres repræsentationer i Unionens toldområde såvel som deres familiemedlemmer, hvoraf afgangstoldstedet for hver specifik forsendelse har oplysninger fra Udenrigsministeriet i den medlemsstat, hvor afgangstoldstedet er beliggende. Disse oplysninger overføres til toldmyndighederne af Udenrigsministeriet i den medlemsstat, hvor afgangstoldstedet er beliggende, efter modtagelse fra Udenrigsministeriet i den medlemsstat, der er værtsstat for den diplomatiske mission, konsulat, staters missioner til internationale organisationer, internationale organisationer eller deres repræsentationer, andre organisationer eller deres repræsentationer, ansatte, ansatte, personale (ansatte, embedsmænd), som modtager varer, eller fra en diplomatisk mission eller konsulat på territoriet i den medlemsstat, hvor toldmyndigheden for afgang er beliggende, som er en diplomatisk mission eller statens konsulære post, medarbejdere, ansatte i den diplomatiske mission eller konsulat, som modtager varerne
  12. varer er beregnet til brug i kulturel, videnskabelig forskning, sportskonkurrencer eller forberedelse til dem, eliminering af konsekvenserne af naturkatastrofer, ulykker, katastrofer, sikring af forsvarsevne og medlemsstaternes (nationale) sikkerhed, genudstyrning af deres væbnede styrker, der beskytter staternes grænser for medlemmer - medlemmer, brug af medlemsstaternes statslige organer, som det fremgår af det relevante statslige organ i den pågældende medlemsstat og anmoder om frigivelse af sådanne varer uden at stille sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til betale told og skatter og (eller) uden at stille sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold, der er indgivet af toldmyndigheden i den af ​​Kommissionen specificerede medlemsstat, på hvis område Destinationens toldkontortil toldmyndigheden i den medlemsstat, der er udpeget af Kommissionen, på hvis område afgangsmyndigheden er beliggende
  13. med hensyn til gods, der transporteres ad vej, udført toldangivelse med de specifikationer, der er specificeret i artikel 114 i denne kode, med henblik på at placere dem under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug og for sådanne varer er der betalt told skatter, særlig antidumpingtold, udligningstold, hvis transporten i overensstemmelse med toldproceduren for toldtransit kun gennemføres gennem den medlemsstat, hvor angivelsen for varer indgives, og af deklaranten for de placerede varer under toldproceduren for toldtransit, og deklaranten af ​​varer, der er placeret under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, er den samme person.
 5. Hvis der i forbindelse med varer, der er henført under toldproceduren for toldforsendelse, en vis sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter og sikkerhedsbeløbet for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale særlig antidumping, udligningstold, hvis tilvejebringelsen af ​​en sådan sikkerhed er en betingelse for at anbringe varer under toldproceduren toldtransit i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, afsnit 143, i denne kode, samlet set overstige det beløb, der er specificeret i de dokumenter, der er specificeret i artikel 147 i denne kode med højst et beløb svarende til 500 euro til den valutakurs, der var gældende på dagen for registrering af forsendelsesangivelsen, tilvejebringelse af yderligere sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told, skatter og (eller) sikkerhed for opfyldelse af forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold er ikke påkrævet.
 6. Der stilles sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter for varer, der transporteres under en forsendelsesangivelse. Generel sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter kan stilles i forbindelse med varer, der transporteres under flere forsendelsesangivelser.
 7. Sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter for varer, der transporteres under en forsendelsesangivelse, kan stilles til afgangstoldmyndigheden eller bestemmelsestoldmyndigheden.
  Generel sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter kan stilles til afgangstoldmyndigheden, bestemmelsestoldmyndigheden eller anden toldmyndighed i den medlemsstat, på hvis område afgangstoldmyndigheden eller bestemmelsesmyndigheden er lokaliseret og bestemmes af lovgivningen i en sådan medlemsstat om toldregulering.
 8. Funktioner ved anvendelsen af ​​generel sikkerhed til opfyldelse af forpligtelsen til at betale told og afgifter i tilfælde, hvor anbringelse af varer under toldproceduren ved toldforsendelse udføres af en medlemsstats toldmyndighed og den generelle sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skatter leveres til toldmyndighederne i en anden medlemsstat, bestemmes af en international traktat inden for Unionen.
  Funktioner ved anvendelsen af ​​generel sikkerhed til opfyldelse af forpligtelsen til at betale told og afgifter i tilfælde, hvor anbringelse af varer under toldproceduren ved toldforsendelse vil blive udført af toldmyndighederne i en medlemsstat, toldmyndigheden i der er stillet generel sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skat, er fastlagt ved lovgivningen i dette statsmedlem.

Artikel 147. Funktioner ved bekræftelse af sikkerhed for opfyldelse af forpligtelsen til at betale told og skatter under toldforsendelse

 1. Hvis placeringen af ​​varer under toldproceduren for toldforsendelse udføres af toldmyndighederne i en medlemsstat, og sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter stilles til toldmyndighederne i en anden medlemsstat i hvor bestemmelsestoldmyndigheden er lokaliseret, for at bekræfte tilvejebringelsen af ​​en sådan sikkerhed anvendes der et certifikat, der sikrer opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter (i det følgende - sikkerhedscertifikatet).
  Hvis placeringen af ​​varer under toldproceduren for toldforsendelse vil blive udført af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvis toldmyndighed har fået sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skatter, er det tilladt at bruge et sikkerhedscertifikat eller andet dokument, der bekræfter accept af sikkerheden til opfyldelse af forpligtelsen til at betale told og afgifter, hvis form og procedure for brugen er fastlagt i lovgivningen i denne medlemsstat.
 2. Sikkerhedscertifikatet udstedes i form af et elektronisk dokument.
  Det er tilladt at udstede et sikkerhedscertifikat i form af et papirdokument, når det sikres, at forpligtelsen til at betale told og afgifter i forbindelse med varer til personlig brug sikres, samt hvis toldmyndigheden ikke har mulighed for at sikre indgivelse af et sikkerhedscertifikat i form af et elektronisk dokument på grund af fejlinformationssystemer, der anvendes af toldmyndighederne forårsaget af tekniske fejl, forstyrrelser i driften af ​​kommunikationsfaciliteter (telekommunikationsnet og Internettet), strømafbrydelser.
 3. Sikkerhedscertifikatet udfærdiges med det beløb, der er bestemt af den person, der stillede sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skat inden for størrelsen af ​​den stillede sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skat. En international traktat inden for Unionen, jf. Artikel 8, stk. 146, i denne kodeks kan bestemme de tilfælde og betingelser, hvor et sikkerhedscertifikat (sikkerhedscertifikater) med generel sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skatter udfærdiges (udstedes) med et beløb, der overstiger størrelsen af ​​den stillede sikkerhed, der opfylder forpligtelsen til at betale told og skatter.
 4. Sikkerhedsstillelsen for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter i forbindelse med varer, der transporteres under en forsendelsesangivelse, bekræftes af et eller flere sikkerhedscertifikater.
  I tilfælde af generel sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter kan et sikkerhedscertifikat bekræfte sikkerheden ved forpligtelsen til at betale told og afgifter i forhold til varer, der transporteres under flere forsendelsesangivelser.
 5. Sikkerhedscertifikatets form, strukturen og formatet for et sådant sikkerhedscertifikat i form af et elektronisk dokument, proceduren for udfyldning og ændringer (tilføjelser) til sikkerhedscertifikatet, proceduren til bestemmelse af dets gyldighedsperiode, procedure til brug af sikkerhedscertifikatet, herunder proceduren for indgivelse til toldmyndigheden, registrering, afslag på registrering, annullering af registrering, ophør af gyldighed (annullering) samt grundene til afslag på registrering, annullering af registrering, annullering gyldighed (annullering) af sikkerhedscertifikatet bestemmes af Kommissionen. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 199 dateret 19.11.2019. november 01.12.2021 - træder i kraft den 3. december 14.01.2020) (se afgørelse truffet af bestyrelsen for den eurasiske økonomiske kommission nr. 01.12.2021 dateret XNUMX. januar XNUMX - kommer trådte i kraft den XNUMX. december XNUMX)
 6. For afgangstoldmyndigheden er bekræftelse af sikkerhed for opfyldelse af forpligtelsen til at betale told og afgifter:
  1. et sikkerhedscertifikat, udstedt i form af et elektronisk dokument, registreret af toldmyndigheden og modtaget af toldmyndigheden for afgang ved hjælp af toldmyndighedernes informationssystemer
  2. et sikkerhedscertifikat udarbejdet i form af et papirdokument og registreret af toldmyndigheden og oplysninger om et sådant sikkerhedscertifikat og fra et sådant sikkerhedscertifikat modtaget af toldmyndigheden ved afgang ved hjælp af toldmyndighedernes informationssystemer.
 7. En international traktat inden for Unionen, jf. Artikel 8, stk. 146, i denne kodeks kan bestemme detaljerne ved bekræftelse af generel sikkerhed for opfyldelse af forpligtelsen til at betale told og skatter.
 8. Afgangstoldmyndigheden anerkender ikke som bekræftelse på, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og afgifter, hvis sikkerhedscertifikat, hvis information er angivet i forsendelsesangivelsen, i følgende tilfælde:
  1. sikkerhedscertifikatets gyldighed er udløbet på tidspunktet for indgivelsen af ​​forsendelsesangivelsen
  2. de oplysninger, der er angivet i sikkerhedscertifikatet udstedt i form af et elektronisk dokument, eller oplysninger om sikkerhedscertifikatet udstedt i form af et papirdokument og (eller) fra et sådant sikkerhedscertifikat indeholdt i toldmyndighedernes informationssystem ikke svare til de oplysninger, der er specificeret i forsendelsesangivelsen
  3. afgangstoldmyndigheden modtog ikke oplysninger om sikkerhedscertifikatet og (eller) oplysninger fra det i overensstemmelse med stk. 6 i denne artikel, når de anvendte sikkerhedscertifikatet, udarbejdet i form af et dokument på papir.
 9. Toldmyndigheder i overensstemmelse med artikel 368 i denne kode udveksler de sikkerhedscertifikater udstedt i form af et elektronisk dokument, oplysninger om registrerede sikkerhedscertifikater udstedt i form af et papirdokument og information fra dem samt oplysninger om sikkerhedscertifikater, hvis gyldighed er afsluttet (om annullerede certifikater sikkerhedsstillelse), manglende brug af sikkerhedscertifikatet, annullering af registreringen af ​​sikkerhedscertifikatet, muligheden for opsigelse (indløsning) af sikkerhedscertifikatet.

Artikel 148. Aflæsning, omladning (omladning) og anden godstransport med varer samt udskiftning af køretøjer under transport (transport) af varer i overensstemmelse med toldproceduren ved toldtransit gennem Unionens toldområde

 1. Aflæsning, genindlæsning (omladning), herunder fra et køretøj af en transporttype til et køretøj af en anden type transport og anden godstransport med varer transporteret i overensstemmelse med toldproceduren ved toldtransit gennem Unionens toldområde som samt udskiftning af køretøjer, der transporterer sådanne varer, tillades med tilladelse fra toldmyndigheden i det aktivitetsområde, hvor sådanne operationer udføres, med undtagelse af de tilfælde, der er specificeret i stk. 2 i denne artikel.
 2. Hvis de operationer, der er specificeret i stk. 1 i denne artikel i forbindelse med varer og køretøjer, kan udføres uden at fjerne de pålagte toldforseglinger og forseglinger, eller hvis toldforsegling og forsegling ikke pålægges varerne, er sådanne operationer tilladt efter den passende anmeldelse af toldmyndigheden i det område, hvor sådanne operationer udføres, i elektronisk eller skriftlig form.
 3. Proceduren for udførelse af toldoperationer i forbindelse med indhentning af tilladelse fra toldmyndigheden til losning, genindlæsning (omladning) og anden godstransport med varer transporteret i overensstemmelse med toldproceduren for toldtransit gennem Unionens toldområde samt til erstatning køretøjer, der transporterer sådanne varer eller med toldmyndighedens meddelelse om igangsættelse af sådanne operationer, bestemmes af Kommissionen. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 170 af 13.12.2017)
 4. Toldmyndigheden har ret til at nægte at udstede en tilladelse til at udføre godsoperationer med varer, der transporteres i overensstemmelse med toldproceduren ved toldtransit gennem Unionens toldområde, hvis der er forbud mod sådanne operationer under transport (forsendelse) dokumenter, dokumenter, der bekræfter overholdelse af restriktioner eller andre dokumenter udstedt af regeringsorganer.
 5. På anmodning af personen med toldmyndighedens tilladelse kan fragtoperationer med varer transporteret i overensstemmelse med toldproceduren ved toldtransit gennem Unionens toldområde udføres uden for toldmyndighedens timer.

Artikel 149. Foranstaltninger truffet i tilfælde af en ulykke, force majeure eller andre omstændigheder, der opstår under transport (transport) af varer i overensstemmelse med toldproceduren for toldforsendelse

 1. I tilfælde af en ulykke, force majeure eller andre omstændigheder, der forhindrer luftfartsselskabet i at overholde de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 150 i denne kode, er luftfartsselskabet forpligtet til at træffe alle foranstaltninger for at sikre sikkerhed for varer og køretøjer, straks underrette den nærmeste toldmyndighed om disse omstændigheder og placeringen af ​​varerne samt transport af varer eller sikre deres transport (transport) (hvis køretøjet er beskadiget) til den nærmeste toldmyndighed eller et andet sted, der er specificeret af toldmyndigheden.
  Toldmyndigheden, der har modtaget en besked om disse omstændigheder, er forpligtet til at underrette toldmyndigheden om afgang og bestemmelses toldmyndigheden om de omstændigheder, der er opstået, der forhindrer transport (transport) af varer i overensstemmelse med toldproceduren for toldtransit .
 2. Proceduren for udførelse af toldoperationer i tilfælde af en ulykke, force majeure eller andre omstændigheder, der opstår under transport (transport) af varer i overensstemmelse med toldproceduren ved toldforsendelse, fastlægges af Kommissionen. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 170 af 13.12.2017)
 3. Udgifter, der påhviler luftfartsselskabet i forbindelse med overholdelse af kravene i stk. 1 i denne artikel, godtgøres ikke af toldmyndighederne.

Artikel 150. Transportørens forpligtelser under transport (transport) af varer i overensstemmelse med toldproceduren ved toldforsendelse

 1. Ved transport (transport) af varer i henhold til toldproceduren for toldtransit er transportøren, uanset om han er en deklarant for varer, der er henført under en sådan toldprocedure, med undtagelse af det tilfælde, der er specificeret i stk. :
  1. levere varer og dokumenter til dem inden for den tidsperiode, der er fastsat af toldmyndigheden for afgang til leveringsstedet efter en bestemt transportvej (transport) af varer, hvis det er etableret
  2. sikre sikkerheden af ​​varer, toldforseglinger og forseglinger eller andre identifikationsmidler, hvis de blev brugt
  3. forhindre losning, genindlæsning (omladning) og udførelse af anden fragtoperation med transporterede (transporterede) varer i overensstemmelse med toldproceduren for toldtransit samt udskiftning af køretøjer, der transporterer sådanne varer uden toldmyndighedernes tilladelse, undtagen i den sag, der er omhandlet i stk. 2, artikel 148 i denne kodeks.
 2. I tilfælde af at transport (transport) af varer udføres ved hjælp af to eller flere typer transport, pålægges de toldsatser, der er specificeret i stk. 1 i denne artikel, deklaranten for varer, der er henført under toldproceduren for toldforsendelse.
 3. I tilfælde af manglende levering af varer, der transporteres med jernbane, anbragt under toldproceduren ved toldforsendelse, til det leveringssted, der er bestemt af toldmyndigheden for afgang, skal hvert jernbaneselskab i de medlemsstater, der har accepteret disse varer for transport er forpligtet til på toldmyndighedens anmodning at give oplysninger om disse ikke leverede varer. Den tilsvarende anmodning og information kan transmitteres både skriftligt og ved hjælp af informationssystemer og informationsteknologi.

Artikel 151. Afslutning og afslutning af toldproceduren ved toldforsendelse

 1. Toldproceduren ved toldforsendelse slutter efter levering af varerne til leveringsstedet, bestemt af afgangstoldmyndigheden.
 2. På leveringsstedet, inden toldproceduren for toldforsendelse er afsluttet, anbringes varerne i toldkontrolzonen, inklusive uden at aflaste varerne fra køretøjet, hvor de blev leveret.
  Varer placeres i toldkontrolzonen når som helst på dagen.
 3. For at afslutte toldproceduren ved toldforsendelse skal transportøren eller, hvis det er fastsat i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering, klarerer varer, der er anbragt under toldproceduren for toldforsendelse, skal indsende en forsendelsesangivelse til bestemmelsestoldmyndigheden samt andre tilgængelige dokumenter:
  1. for varer, der transporteres ad vej - inden for 3 timer fra tidspunktet for deres ankomst til leveringsstedet for varerne, og i tilfælde af ankomst af varer uden for toldmyndighedens arbejdstid - inden for 3 timer fra tidspunktet for påbegyndelse af denne toldmyndigheds arbejde
  2. i forhold til varer, der transporteres med vand-, luft- eller jernbanetransport - i den tid, der er fastsat ved den teknologiske proces (tidsplan) for havnen, lufthavnen eller jernbanestationen i løbet af international transport, eller en anden periode, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 4. På vegne af luftfartsselskabet kan de handlinger, der er omhandlet i stk. 3 i denne artikel, udføres af personer, der handler på vegne af et sådant luftfartsselskab, hvis dette er tilladt i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 5. Efter anmodning fra toldmyndigheden er transportøren forpligtet til at præsentere varerne.
 6. Bestemmelsestoldmyndigheden registrerer deres indsendelse inden for en time fra datoen for indgivelsen af ​​de i stk. 1 nævnte dokumenter, som de er foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 7. Bestemmelsestoldmyndigheden afslutter toldproceduren ved toldtransit så hurtigt som muligt, men senest 4 timer af toldmyndighedens arbejdstid fra det tidspunkt, hvor de dokumenter, der er specificeret i stk. 3 i denne artikel, er registreret og hvis indsendelse af sådanne dokumenter registreres mindre end 4 timer inden afslutningen af ​​toldmyndighedens arbejdstid - inden for 4 timer fra tidspunktet for begyndelsen af ​​denne toldmyndigheds arbejdstid.
 8. Hvis toldmyndigheden beslutter at gennemføre toldinspektion, er fristen for afslutning af toldproceduren for toldforsendelse med skriftlig tilladelse fra lederen (lederen) af bestemmelsestoldmyndigheden, hans autoriserede stedfortræder (vicechef) for toldvæsenet bestemmelsesmyndigheden eller personer, der udskifter dem, kan forlænges med et tidsrum, der kræves til toldinspektion, men ikke mere end 10 arbejdsdage fra dagen efter registreringen af ​​indgivelsen af ​​de dokumenter, der er specificeret i stk. 3 i denne artikel, medmindre lovgivningen i medlemsstaterne fastsætter en kortere periode, afhængigt af hvilken type transport transport (transport) af varer.
 9. Afslutningen af ​​toldproceduren ved toldforsendelse formaliseres ved hjælp af toldmyndighedens informationssystem ved at generere et elektronisk dokument eller ved at sætte passende mærker på forsendelsesangivelsen eller andre dokumenter, der bruges som forsendelsesangivelse.
 10. Proceduren for udførelse af toldoperationer i forbindelse med afslutningen af ​​toldproceduren for toldtransit, herunder afhængigt af den type transport, som godstransport (transport) udføres med, bestemmes af Kommissionen. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 170 af 13.12.2017)
 11. Medlemsstaternes lovgivning om toldregulering kan bestemme tilfælde, hvor handlingen af ​​toldproceduren for toldforsendelse slutter med anbringelse af varer til midlertidig opbevaring, registrering af en toldangivelse, frigivelse af varer, afgang af varer fra toldområdet i Unionen såvel som toldmyndigheders tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode.
  Proceduren for udførelse af toldoperationer i forbindelse med afslutningen af ​​toldproceduren for toldforsendelse, herunder afhængigt af typen af ​​transport, hvormed transport (transport) af varer udføres, er i disse tilfælde fastlagt af medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 12. I det tilfælde, der er nævnt i artikel 7, stk. 145, i denne kode, såvel som hvis varerne leveres til en anden toldmyndighed end bestemmelsestoldmyndigheden, ender toldproceduren for toldforsendelse på den måde, der er foreskrevet i denne artikel.
 13. Hvis varerne ikke helt eller delvist leveres til varens leveringssted, og toldproceduren ikke er afsluttet i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 12 i denne artikel, afsluttes toldproceduren for toldforsendelse.
  Proceduren for udførelse af toldoperationer i forbindelse med afslutningen af ​​toldproceduren for toldforsendelse, den tidsramme, inden for hvilken toldproceduren for toldforsendelse er genstand for afslutning, samt proceduren for registrering af afslutningen af ​​toldproceduren for toldforsendelse bestemmes af Kommissionen. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 170 af 13.12.2017)
 14. Når varer leveres til toldkontrolzonen oprettet i strukturer, lokaler (dele af lokaler) og (eller) i åbne områder (dele af åbne områder) hos en autoriseret økonomisk operatør, der har certifikater af den anden eller tredje type, er toldproceduren for toldforsendelse slutter med de funktioner, der er fastlagt i artikel 440 i denne kode.

Artikel 152. Toldoperationerforetaget efter levering af varer til leveringsstedet

 1. Medmindre andet er fastsat i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering, skal de personer, der er specificeret i afsnit 3 - 151 i stk. Artikel 1 i denne kode er forpligtet til at udføre toldoperationer i forbindelse med anbringelse af varer til midlertidig opbevaring eller deres toldangivelse:
  1. for varer, der transporteres ad landevej, senest 8 arbejdstimer for toldmyndigheden efter registrering af arkivering af bestemmelsesstedets toldmyndighed
  2. i forhold til varer, der transporteres med skibe, fly eller jernbanetransport - i den tid, der er fastlagt ved den teknologiske proces (tidsplan) for havnen, lufthavnen eller jernbanestationen under international transport, eller en anden periode, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering .
 2. I forhold til varer, der transporteres med vandfartøjer, skal toldoperationer i forbindelse med anbringelse af varer til midlertidig opbevaring udføres af de personer, der er specificeret i afsnit 1, stk. 4, og afsnit 1, stk. 83, i denne kode.
 3. I tilfælde af at de personer, der er specificeret i artikel 1, stk. 3, afsnit 1 - 83, i denne kode ikke udfører de toldopgaver, der er fastsat i stk. placering af varer til midlertidig opbevaring i overensstemmelse med kapitel 1 i denne kode senest 16 hverdag efter dagen for toldmyndighedens registreringssted til arkivering af dokumenter
  Medlemsstaternes lovgivning om toldregulering kan fastlægge vilkårene og (eller) proceduren for underretning af luftfartsselskabet om de personers svigt, der er specificeret i artikel 1, stk. 3, afsnit 1 - 83, i denne kodeks for toldoperationer relateret til placering af varer til midlertidig opbevaring eller deres toldangivelse. (se bekendtgørelse fra Russlands finansministerium nr. 57n dateret 16.04.2019/XNUMX/XNUMX)
 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 i denne artikel finder ikke anvendelse, hvis der er afgivet en foreløbig toldangivelse i forhold til varerne.
 5. Ved udførelse, i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel, toldoperationer relateret til toldangivelse af varer, er de personer, der er specificeret i afsnit 1, stk. 3, afsnit 1 - 83, i denne kode forpligtet til at udføre toldoperationer relateret til placeringen varer til midlertidig opbevaring i overensstemmelse med kapitel 16 i denne kode inden for 3 timer fra modtagelsesdatoen:
  1. toldmyndighedens tilladelse til at tilbagekalde toldangivelsen i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode
  2. toldmyndighedens beslutning om at suspendere frigivelsen af ​​varer i overensstemmelse med artikel 124 i denne kode
  3. nægtelse af frigivelse af varer i overensstemmelse med artikel 125 i denne kode.
 6. Varer, for hvilke toldoperationer, der er etableret ved denne artikel, ikke er udført inden for de tidsperioder, der er specificeret i stk. 1 og 5 i denne artikel, tilbageholdes af toldmyndighederne i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode.
 7. Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse:
  1. med hensyn til Unionens varer ankommet til Unionens toldområde og udenlandske varer, der er specificeret i artikel 4, stk. 302, i denne kode, anbragt under toldproceduren ved toldtransit til transport (transport) gennem en stat, der ikke er medlem af Unionen
  2. i forhold til internationale postforsendelser
  3. efter afslutningen af ​​toldproceduren for toldforsendelse på afgangsstedet for varer, der eksporteres fra Unionens toldområde
  4. efter afslutningen af ​​toldproceduren for toldtransit for varer leveret til toldkontrolzonen, oprettet i strukturer, lokaler (dele af lokaler) og (eller) i åbne områder (dele af åbne områder) hos en autoriseret økonomisk operatør, der har certifikater af den anden eller tredje type.

Artikel 153. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold på udenlandske varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren ved toldtransit, under transport (transport) gennem Unionens toldområde, fristen for betaling og beregning

 1. Forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold i forbindelse med udenlandske varer henført under toldproceduren ved toldforsendelse opstår:
  1. fra klarereren - fra tidspunktet for registrering af toldangivelsen af ​​toldangivelsen
  2. fra et jernbaneselskab i et medlemsland, der har accepteret varer, der er anbragt under toldproceduren for toldtransport til jernbanetransport inden for et af medlemsstaternes område på den måde, der er foreskrevet i internationale traktater inden for jernbanetransport og handlinger fra Rådet for jernbanetransport i medlemslandene i Commonwealth of Independent States, hvis overførsel af varer udføres mellem jernbaneselskaber i medlemsstaterne eller på den måde, der er foreskrevet i medlemsstaternes lovgivning på transportområdet, hvis overførsel af varer gennemføres mellem jernbaneselskaber i en medlemsstat, fra det øjeblik varerne accepteres til transport på den foreskrevne måde.
 2. Forpligtelsen til at betale særlig antidumpingudligningstold opstår ikke, når varer til personlig brug og international post henhører under toldproceduren for toldforsendelse.
 3. Forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold i forbindelse med udenlandske varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren ved toldforsendelse, afsluttes af klarereren såvel som af medlemsstatens jernbaneselskab Stat specificeret i stk. 2, afsnit 1, i denne artikel, der udfører transport (transport) af varer til leveringsstedet, bestemt af toldmyndigheden for afgang i tilfælde af følgende omstændigheder:
  1. afslutning af toldproceduren for toldforsendelse i overensstemmelse med artikel 151 i denne kode, bortset fra det tilfælde, der er specificeret i afsnit 2 i dette stykke
  2. accept af varer af en autoriseret økonomisk operatør i overensstemmelse med artikel 440 i denne kode
  3. placering af varer, for hvilke virkningen af ​​toldproceduren ved toldforsendelse er afsluttet, til midlertidig opbevaring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 129, i denne kode
  4. placering af varer, for hvilke toldproceduren for toldforsendelse er afsluttet under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode
  5. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med stk. 6 i denne artikel
  6. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uopretteligt tab af udenlandske varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer uigenkaldeligt tabes som følge heraf af naturligt tab under normale transportbetingelser (transport) og (eller) opbevaring, undtagen i de tilfælde, hvor fristen for betaling af importtold, skatter, inden en sådan destruktion eller uopretteligt tab i henhold til denne kode med hensyn til disse udenlandske varer , særlig antidumping-, udligningstold er kommet;
  7. afslag på frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren ved toldforsendelse - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, der opstod under registreringen af ​​en forsendelsesangivelse
  8. tilbagekaldelse af en transitangivelse i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i overensstemmelse med artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping, udligningstold, der opstod under registreringen af ​​en transitangivelse
  9. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  10. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  11. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 4. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold på udenlandske varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren ved toldforsendelse, afsluttes af jernbaneselskabet i den medlemsstat, der overførte de placerede varer under toldproceduren for toldtransport, transporteret med transport, en jernbaneselskab fra en anden medlemsstat på den måde, der er fastlagt ved internationale traktater inden for jernbanetransport og retsakter fra Rådet om jernbanetransport i medlemsstaterne af Commonwealth of Independent Stater eller et jernbaneselskab i sin egen medlemsstat på den måde, der er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning inden for transportområdet, når de overfører varer efter den fastlagte procedure.
 5. Forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold er genstand for eksekvering, hvis varerne ikke leveres til leveringsstedet inden for den toldtid, der er fastsat af toldmyndigheden og toldproceduren er ikke afsluttet i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 12, stk. 151, i denne kode.
  Ved forekomst af denne omstændighed betragtes datoen for varernes anbringelse under toldproceduren for toldforsendelse som fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold.
 6. Ved den omstændighed, der er specificeret i stk. 5 i denne artikel, skal der betales importtold, skatter, speciel, antidumping-, udligningstold, som om udenlandske varer, der er henført under toldproceduren for toldforsendelse, blev placeret under toldproceduren frigivelse til hjemmeforbrug uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold, skatter og i forhold til varer til personlig brug - som om varer til personlig brug blev overgået til fri omsætning.
  Til beregning af importtold anvendes skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, importtoldsatserne, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, der gælder på dagen for toldmyndighedens registrering i forsendelsesangivelsen.
  Hvis toldmyndigheden ikke har nøjagtige oplysninger om varerne (art, navn, mængde, oprindelse og (eller) toldværdi), skal grundlaget for beregning af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, der skal betales bestemmes på grundlag af toldorganet for information, og klassificeringen af ​​varer udføres under hensyntagen til artikel 3, stk. 20, i denne kode. Hvis varekoderne i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet bestemmes på grupperingsniveau med antallet af tegn under 10:
  • til beregning af importtold anvendes den højeste af importtoldsatserne svarende til de varer, der er omfattet af en sådan gruppering
  • til beregning af skat anvendes den højeste af momssatserne og den højeste af punktafgiftssatserne (punktafgift eller punktafgift) svarende til de varer, der er inkluderet i en sådan gruppe, for hvilke den højeste af satserne af importtold er etableret
  • til beregning af særlig antidumpingtold, udligningstold anvendes den højeste af satserne for særlig, antidumpingtold, udligningstold svarende til de varer, der er omfattet af en sådan gruppering, idet der tages hensyn til ottende afsnit i denne klausul.
 7. Særlige antidumpingtoldudligningstold beregnes på baggrund af varernes oprindelse, bekræftet i overensstemmelse med kapitel 4 i denne kode og (eller) andre oplysninger, der er nødvendige for at bestemme den specificerede told. Hvis varernes oprindelse og (eller) andre oplysninger, der kræves for at bestemme den specificerede told, ikke bekræftes, beregnes særlig antidumping-, udligningstold på grundlag af de højeste satser for særlig antidumping-, udligningstold, der er fastlagt for varer fra samme kode for varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet, hvis klassificeringen af ​​varerne udføres på niveau med 10 tegn, eller de varer, der er inkluderet i grupperingen, hvis varekoderne i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet er bestemmes på grupperingsniveau med antallet af tegn mindre end 10.
  Når der fastlægges senere nøjagtige oplysninger om varerne, beregnes importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold på basis af sådanne nøjagtige oplysninger og en tilbagebetaling (modregning) af forudbetalte og (eller) alt for opkrævede importmængder told, skatter, særlige, antidumping, udligningstold eller opkrævning af ubetalte beløb i overensstemmelse med kapitel 10 og 11 og artikel 76 og 77 i denne kode.
  Importtold og skatter i forbindelse med internationale postforsendelser er underlagt betaling med det beløb, der er fastsat i artikel 7, stk. 287, i denne kode.
 8. I tilfælde af anbringelse af varer, der er anbragt under toldproceduren ved toldforsendelse til midlertidig opbevaring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 129, i denne kode, eller anbringelse af sådanne varer under toldprocedurer i henhold til artikel 7, stk. 129, i denne kode, eller tilbageholdelse af varer fra toldmyndighederne i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kodeks efter opfyldelse af forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping, udligningstold og (eller) deres opkrævning (helt eller delvist) mængden af told, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold betalt og (eller) opkrævet i henhold til denne artikel, tilbageleveres (modregnes) i overensstemmelse med kapitel 10 og artikel 76 i denne kode.
 9. Hvis sikkerheden for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold i henhold til artikel 3, stk. 62, i denne kode stilles af en anden person end klarereren af ​​varer, der er placeret under toldprocedure ved toldforsendelse, sådan anden person er solidarisk forpligtet til at betale told, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold med klarereren.
 10. I tilfælde transport international transport, der transporterer udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for toldforsendelse, ledsages af en organisation, der er fastlagt i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning i overensstemmelse med artikel 3, stk. 343, i denne kode, skal en sådan organisation være solidarisk forpligtet til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold med klarereren.
 11. I tilfælde af at godstransportører under godstransport med jernbane ikke var jernbanetransportøren i den medlemsstat, der accepterede de varer, der er henført under toldproceduren for toldtransit til transport i overensstemmelse med proceduren, der er fastlagt ved internationale traktater inden for jernbanetransport og retsakter fra Rådet for jernbanetransport i medlemslandene i Commonwealth of Independent States eller medlemsstaternes lovgivning på transportområdet, er en sådan jernbanetransportør i fællesskab og særskilt forpligtet til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold med klarereren.

Artikel 154. Ansvar for personer i tilfælde af overtrædelse af toldproceduren ved toldforsendelse

 1. I tilfælde af manglende levering af alle varer, der er anbragt under toldproceduren ved toldforsendelse, og dokumenter til dem til leveringsstedet for varer, er de personer, der er specificeret i artikel 150 i denne kode, ansvarlige i overensstemmelse med medlemsstatens lovgivning Stat, hvis toldmyndighed frigav varerne i overensstemmelse med toldproceduren toldforsendelse.
  I andre tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser under transport (transport) af varer i overensstemmelse med toldproceduren ved toldforsendelse, herunder i tilfælde af manglende levering af en del af varerne, der er anbragt under toldproceduren for toldforsendelse, personer, der er specificeret i artikel 150 i denne kodeks, hæfter i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område overtrædelsen er konstateret.
 2. Ansvaret for den manglende overholdelse af transportørens forpligtelser ved transport af gods med jernbane i overensstemmelse med toldproceduren for toldforsendelse bæres af et jernbanetransportør, der har accepteret varer til transport gennem en af ​​medlemsstaternes område på den måde oprettet ved internationale traktater inden for jernbanetransport og handlinger truffet af Rådet for jernbanetransport af stater - medlemmer af Commonwealth of Independent States eller lovgivningen i medlemslandene inden for transportområdet, hvis overførsel af varer gennemføres mellem jernbaneselskaber i en medlemsstat.
  For manglende opfyldelse af forpligtelser under godstransport med jernbane i overensstemmelse med toldproceduren for toldforsendelse er jernbaneselskabet, der er specificeret i første afsnit i denne klausul, ansvarlig for transport gennem det område, hvor varerne accepteres.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...