menu

Toldprocedure for et toldoplag

Artikel 155. Indhold og anvendelse af toldproceduren for et toldoplag

 1. Toldprocedure toldoplag - en toldprocedure, der anvendes på udenlandske varer, hvorefter sådanne varer opbevares i et toldoplag uden betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, underlagt betingelserne for at placere varer under denne told procedure og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure.
 2. Varer placeret under toldproceduren i et toldoplag bevarer status som udenlandske varer.
 3. Det er tilladt at anvende toldproceduren i et toldoplag til at suspendere følgende:
  1. toldprocedure for midlertidig indførsel (optagelse) ved at placere varer under toldproceduren i et toldoplag af varer, der tidligere er henført under toldproceduren for midlertidig indførsel (indførsel)
  2. toldproceduren for forarbejdning på toldområdet ved at placere toldoplagsgoderne under toldproceduren under toldproceduren for forarbejdning i toldområdet og (eller) produkter til forarbejdning af varer, der tidligere er henført under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet
  3. toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug ved at henføre under toldproceduren for et toldoplag, der er henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug og (eller) produkter til forarbejdning af varer, der tidligere er henført under toldproceduren til forarbejdning til hjemmeforbrug
  4. Det er tilladt at anvende et toldoplags toldprocedure i forhold til varer, der på grund af deres store dimensioner eller særlige betingelser for lastning, losning og (eller) opbevaring ikke kan placeres i toldoplaget.
   Opbevaring af sådanne varer kan udføres på steder, der ikke er toldoplag, forudsat at der foreligger tilladelse fra toldmyndigheden til opbevaring på sådanne steder, udstedt i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
  5. Kommissionen har ret til at bestemme listen over varer, som toldoplagets toldprocedure ikke finder anvendelse på. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 203 dateret 11.12.2018)

Artikel 156. Betingelser for anbringelse af varer under toldproceduren i et toldoplag og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure

 1. Betingelserne for at placere varer under et toldoplags toldprocedure er:
  1. holdbarhed og (eller) salg af varer på dagen for deres toldangivelse i overensstemmelse med toldoplagets toldprocedure er mere end 180 kalenderdage
  2. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kode.
 2. Betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldoplagets toldprocedure er:
  1. placering og placering af varer i toldoplaget og de varer, der er specificeret i artikel 4, stk. 155, i denne kode - på de steder, der er specificeret i toldmyndighedens tilladelse til at opbevare varer på et sted, der ikke er et toldoplag;
  2. overholdelse af gyldighedsperioden for toldoplagets toldprocedure
  3. overholdelse af bestemmelserne i artikel 158 i denne kode, når der udføres operationer med varer, der er anbragt under toldproceduren i et toldoplag.

Artikel 157. Varigheden af ​​toldproceduren for et toldoplag

 1. Gyldighedsperioden for toldproceduren for et toldoplag må ikke overstige 3 år fra datoen for varernes anbringelse under en sådan toldprocedure, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3 og 4 i denne artikel.
 2. I tilfælde af gentagen anvendelse af toldproceduren for et toldoplag i forhold til udenlandske varer beliggende i Unionens toldområde, herunder når forskellige personer fungerer som deklarant for disse varer, er den samlede gyldighedsperiode for toldproceduren for en told lager kan ikke overstige den periode, der er fastsat i stk. 1 i denne artikel.
 3. Varer placeret under toldproceduren i et toldoplag inden udløbet af den periode, der er fastsat i stk. 1 i denne artikel, skal placeres under toldprocedurerne i denne kode eller frigives som leverancer i henhold til kapitel 39 i denne Kode.
  Varer med begrænset holdbarhed og (eller) salg skal placeres under en anden toldprocedure senest 180 kalenderdage før udløbsdatoen og (eller) salg.
 4. I tilfælde af ophør af toldoplagets funktion, varer, der er anbragt under toldproceduren på et toldoplag og placeret i et sådant toldoplag, senest 60 kalenderdage fra dagen efter dagen for ophør af dette toldoplag, skal placeres i et andet toldoplag eller placeres under toldprocedurer i henhold til denne kode eller frigives som leverancer i overensstemmelse med kapitel 39 i denne kode.

Artikel 158. Aktioner udført på de placerede varer under toldproceduren for toldoplag

 1. Personer med beføjelser i forhold til varer eller deres repræsentanter har ret til at udføre med varer, der er anbragt under toldproceduren i et toldoplag, de sædvanlige operationer, der er nødvendige for at sikre deres sikkerhed, herunder inspektion og måling af varer, flytning inden for toldoplaget og i forhold til varer specificeret i artikel 4, stk. 155, i denne kode - inden for oplagringsstedet for sådanne varer, forudsat at disse operationer ikke medfører en ændring i varens tilstand, krænkelse af deres emballage og (eller) identifikation.
 2. Med toldmyndighedens tilladelse kan varer, der er placeret under toldoplagets toldprocedure, udføres med enkle samleoperationer såvel som operationer til:
  1. udvælgelse af prøver og (eller) vareprøver
  2. klargøring af varer til salg og transport (transport), herunder opdeling af et parti, dannelse af forsendelser, sortering, emballering, ompakning, mærkning, operationer for at forbedre præsentationen;
  3. vedligeholdelse - i forhold til varer, i den oplagringsperiode, hvor sådanne operationer kræves.
 3. Handlinger, der udføres med varer, der er anbragt under toldproceduren i et toldoplag, bør ikke ændre disse varers karakteristika forbundet med en ændring af koden i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet.
 4. Det er ikke tilladt at bruge varer, der er anbragt under toldproceduren på et toldoplag i henhold til deres funktionelle formål.
 5. Med hensyn til hele eller en del af de varer, der er placeret under toldoplagets toldprocedure, kan der foretages transaktioner, der giver mulighed for overførsel af rettighederne til besiddelse, brug og (eller) bortskaffelse af disse varer.

Artikel 159. Opbevaring af varer i et toldoplag

 1. Varerne skal anbringes i et toldoplag eller på de steder, der er specificeret i toldmyndighedens tilladelse til opbevaring af varer på et sted, der ikke er et toldoplag, inden for 5 arbejdsdage fra dagen efter dagen for deres placering under toldproceduren af toldoplag.
 2. Varer, der kan skade andre varer eller kræve særlige opbevaringsbetingelser, skal anbringes i toldoplag udstyret i overensstemmelse med opbevaringsbetingelserne for sådanne varer.

Artikel 160. Varer, der er blevet ubrugelige, ødelagt eller beskadiget i den periode, hvor de opbevares i et toldoplag

Varer, der er blevet ubrugelige, beskadigede eller beskadiget som følge af en ulykke eller force majeure i den periode, hvor de opbevares i et toldoplag, når de placeres under toldproceduren valgt af klarereren, betragtes som importeret til toldområdet Union i ubrugelig, beskadiget eller beskadiget tilstand.

Artikel 161. Afslutning og afslutning af toldproceduren for toldoplag

 1. Før toldprocedurens toldprocedure, jf. Artikel 157 i denne kode, udløber, slutter denne toldprocedure:
  1. anbringelse af varer under toldprocedurer, der gælder for udenlandske varer på de betingelser, der er fastsat i denne kode, med undtagelse af toldproceduren for toldforsendelse, medmindre andet er bestemt i dette stykke
  2. genoptagelse af toldproceduren for behandling i toldområdet, hvis handling blev suspenderet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 173, i denne kode
  3. genoptagelse af toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug, hvis drift blev suspenderet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 197, i denne kode
  4. genoptagelse af toldproceduren for midlertidig indførsel (optagelse), hvis drift blev suspenderet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 224, i denne kode
  5. anbringelse af varer under toldproceduren ved toldforsendelse, hvis sådanne varer henføres under denne toldprocedure til transport fra medlemsstatens område, hvis toldmyndighed har foretaget frigivelse af varer når de placeres under toldproceduren i et toldoplag på en anden medlemsstats område
  6. frigivelse af varer som forsyninger i overensstemmelse med kapitel 39 i denne kode;
  7. toldmyndighedernes anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af destruktion og (eller) uopretteligt tab af varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer uigenkaldeligt tabes som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring;
  8. forekomsten af ​​omstændigheder, der er bestemt af Kommissionen, og (eller) medlemsstaternes lovgivning om toldregulering, hvorefter varerne er under toldkontrol.
 2. Varer, der er placeret under toldproceduren i et toldoplag, kan placeres under toldprocedurer i en eller flere batcher.
 3. Varer, der er placeret under toldoplagets toldprocedure i ikke-samlet eller adskilt form, herunder ufuldstændig eller ufuldstændig form, kan placeres under andre toldprocedurer for at afslutte toldoplagets toldprocedure med erklæringen om produktkoden i overensstemmelse med Råvarenomenklatur for udenlandsk økonomisk aktivitet svarende til kodevarer i fuldstændig eller fuldstændig form, når det i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet er muligt at anvende noterne til afsnit XVI i varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet og ( eller) reglerne for fortolkning af varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet 2 (a) på følgende betingelser:
  1. klarereren af ​​varer, der er anbragt under toldproceduren i et toldoplag, og varer, der er anbragt under toldprocedurerne for at afslutte toldproceduren for et toldoplag, er den samme person
  2. varer blev flyttet over Unionens toldgrænse inden for rammerne af en transaktion
  3. forelæggelse af en afgørelse om klassificering af varer, der transporteres over Unionens toldgrænse i ikke-samlet eller adskilt form, herunder ufuldstændig eller ufuldstændig form, i tilfælde, der er bestemt af Kommissionen
  4. andre betingelser, der er fastlagt af Kommissionen, er opfyldt.
 4. Efter afslutningen af ​​toldoplagets toldprocedure eksporteres varerne fra toldoplaget senest 5 arbejdsdage fra dagen efter dagen for de omstændigheder, der er fastsat i afsnit 1 - 6 og 8 i stk. 1 i denne artikel.
 5. Hvis toldoplagets toldprocedure ikke er afsluttet i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel, afsluttes toldproceduren på toldoplaget ved udløbet af de perioder, der er specificeret i artikel 1, stk. 2 og 157, i denne kode, og sådanne varer tilbageholdes af toldmyndighederne i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode.
 6. Hvis de handlinger, der er specificeret i stk. 3 i afsnit 4 og artikel 157 i denne kode, ikke er udført inden for de tidsfrister, der er angivet i dem, afsluttes toldproceduren på toldoplag ved udløbet af disse perioder, og varerne tilbageholdes af toldmyndighederne i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kodeks ...

Artikel 162. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold på varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren i et toldoplag, fristen for betaling og beregning

 1. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forhold til varer, der placeres (placeres) under toldproceduren i et toldoplag, opstår:
  1. fra klarereren - fra tidspunktet for registrering af toldmyndigheden for varedeklarationen
  2. fra ejeren af ​​toldoplag - fra det øjeblik varerne anbringes på toldoplaget.
 2. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forhold til varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren i et toldoplag, afsluttes af klarereren, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. placering af varer i et toldoplag
  2. afslutning af toldproceduren for toldoplag i overensstemmelse med artikel 161 i denne kode, hvis oplagring af varer ikke blev udført i toldoplag, inklusive afslutning af toldproceduren for toldoplag efter forekomst af de specificerede omstændigheder i afsnit 1, afsnit 6, i denne artikel.
  3. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forbindelse med varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren i et toldoplag, opsiges af ejeren af ​​toldoplag efter afslutningen af ​​toldproceduren toldoplag i overensstemmelse med artikel 161 i denne kodeks, herunder ved afslutning af toldoplagets toldprocedure efter forekomst af de omstændigheder, der er specificeret i afsnit 2, stk. 6, i denne artikel.
  4. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold på varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren i et toldoplag, ophører for de personer, der er specificeret i stk. 2 og 3 i denne artikel, når forekomsten af ​​følgende omstændigheder:
   1. placering af varer, for hvilke toldproceduren i et toldoplag er afsluttet under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode
   2. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med stk. 7 i denne artikel
   3. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uopretteligt tab af udenlandske varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer uigenkaldeligt tabes som følge heraf af naturligt tab under normale transportbetingelser (transport) og (eller) opbevaring, undtagen i de tilfælde, hvor fristen for betaling af importtold, skatter, inden en sådan destruktion eller uopretteligt tab i henhold til denne kode med hensyn til disse udenlandske varer , særlig antidumping-, udligningstold er kommet;
   4. nægtelse af frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren i et toldoplag - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, der opstod ved registrering af en varedeklaration
   5. tilbagekaldelse af en erklæring for varer i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i henhold til artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige , antidumping, udligningstold, der opstod under registreringen af ​​varedeklarationen
   6. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
   7. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
   8. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
  5. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forbindelse med varer, der er anbragt under toldproceduren i et toldoplag, er underlagt opfyldelse, når de omstændigheder, der er specificeret i afsnit 6 i denne artikel, forekommer.
  6. I følgende tilfælde er fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold:
   1. hos klarereren:
    • i tilfælde af tab af varer, inden de anbringes i et toldoplag med undtagelse af destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller uopretteligt tab som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring - dagen for et sådant tab, og hvis denne dag ikke er fastsat, - dagen for varernes anbringelse under toldoplagets toldprocedure
    • i tilfælde af tab eller overførsel af varer til en anden person inden afslutningen af ​​toldoplagets toldprocedure, hvis oplagring af varer ikke blev foretaget i toldoplag, med undtagelse af destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller uopretteligt tab som følge af naturligt tab under normale forhold transport (transport) og (eller) opbevaring - dagen for et sådant tab eller overførsel, og hvis denne dag ikke er indstillet, - dagen for placeringen af varer under toldoplagets toldprocedure
    • i tilfælde af eksport af varer uden for oplagringsstedet, hvis oplagring af varer ikke blev udført i et toldoplag i overensstemmelse med artikel 4, stk. 155, i denne kodeks - dagen for en sådan eksport, og hvis denne dag er ikke angivet - dagen for varernes anbringelse under toldoplagets toldprocedure
   2. hos indehaveren af ​​toldoplag:
    • i tilfælde af varetab med undtagelse af destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller uopretteligt tab som følge af naturligt tab under normale opbevaringsforhold - dagen for varetab, og hvis dette dagen er ikke indstillet - dagen for varernes placering på toldoplaget
    • i tilfælde af frigivelse af varer fra toldoplag uden at indsende dokumenter, der bekræfter afslutningen af ​​toldproceduren for toldoplag - dagen for varernes udstedelse, og hvis denne dag ikke er fastsat - dagen for varernes anbringelse på toldoplag
  7. Ved forekomsten af ​​de omstændigheder, der er specificeret i stk. 6 i denne artikel, skal importtold, skatter, der skal betales speciel, antidumping-, udligningstold, som om de varer, der er anbragt under et toldoplags toldprocedure, var placeret under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold og skatter.
   Til beregning af importtold anvendes skatter, særlige, antidumping-, udligningstoldsatser, importtoldsatser, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, der gælder på dagen for toldmyndighedens registrering af en erklæring for varer indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren i et toldoplag.
   Hvis toldmyndigheden ikke har de nøjagtige oplysninger, der er nødvendige for at bestemme toldværdien af ​​varer, toldværdi varer bestemmes på grundlag af de oplysninger, der er til rådighed for toldmyndigheden.
  8. Når der efterfølgende fastlægges de nøjagtige oplysninger, der er nødvendige for at bestemme toldværdien af ​​varer, bestemmes toldværdien af ​​varer på baggrund af sådanne nøjagtige oplysninger, og de overbetalte og (eller) alt for opkrævede mængder importtold, skatter, særlige, anti -dumping, udligningstold refunderes (modregnes) eller opkrævning af ubetalte beløb i overensstemmelse med kapitel 10 og 11 og artikel 76 og 77 i denne kode.
  9. I tilfælde af afslutning af toldproceduren for et toldoplag i overensstemmelse med artikel 161 i denne kode eller placering i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode under toldprocedurer, der gælder for udenlandske varer, eller told tilbageholdelse af sådanne varer myndigheder i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kodeks efter udførelsesforpligtelser til at betale told, skatter, særlige, antidumping, udligningstold og (eller) deres opkrævning (helt eller delvist) størrelsen af ​​told, skatter, særlige, antidumping, udbetalt udligningstold og (eller) opkrævet i overensstemmelse med denne artikel, tilbageleveres (modregnes) i overensstemmelse med kapitel 10 og artikel 76 i denne kodeks.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Russiske jernbaner holder op med at modtage varer til grænseovergangene Grodekovo - Suifenhe og Zabaikalsk - Manchuriet, undtagen containere.
01:04 01-12-2021 Flere detaljer ...
Ifølge lederen af ​​det statslige transportleasingselskab Yevgeny Dietrich vil Lavna-kulterminalen give endnu større mulighed for økonomisk udvikling i regionen.
01:00 01-12-2021 Flere detaljer ...
Den nye transportstrategi dækker spørgsmål om at øge befolkningens mobilitet og udvikling af indenlandsk turisme, øge mængden og hastigheden af ​​godstransport, transit af varer mv.
20:42 30-11-2021 Flere detaljer ...
På grund af kraftig vind i Kerch-strædet blev skibsfarten indstillet den 29. november. Mere end 150 skibe venter stadig på passage.
18:25 30-11-2021 Flere detaljer ...