menu

Gratis lagertoldprocedure

Artikel 211. Indhold og anvendelse af toldproceduren for et gratis lager

 1. Toldprocedure gratis lager - en toldprocedure, der anvendes på udenlandske varer og varer i Unionen, hvorefter sådanne varer placeres og bruges i et gratis lager uden betaling af told, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold, forudsat at anbringe varer under denne toldprocedure og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure.
 2. I et gratis lager kan varer placeret under toldproceduren for et gratis lager placeres og bruges såvel som EU-varerikke er omfattet af toldproceduren for et gratis lager, og udenlandske varerplaceres under andre toldprocedurer.
 3. EU-varer placeres under toldproceduren i et gratis lager efter klarerers valg.
  Lovgivningen i en medlemsstat kan bestemme de kategorier af varer i Unionen, som til placering i et gratis lager, der er etableret på denne medlemsstats område, er underlagt obligatorisk placering under toldproceduren for et gratis lager.
 4. Med hensyn til EU-varer, der befinder sig i et gratis lager og ikke er omfattet af toldproceduren for et gratis lager, er det tilladt at udføre enhver operation, inklusive dem, der er omhandlet i artikel 1, stk. 213, i denne kode.
 5. Udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, bevarer status som udenlandske varer, og EU-varer, der er placeret under toldproceduren for et gratis lager, bevarer status som EU-varer.
 6. Varer, der fremstilles (modtages) fra EU-varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, får status som EU-varer.
  Hvis medlemsstaternes lovgivning tillader placering og anvendelse af EU-varer i et gratis lager, der ikke er omfattet af toldproceduren i et gratis lager, så fremstilles (modtages) varer fra EU-varer, der er placeret under toldproceduren for et gratis lager og EU-varer, der ikke er omfattet af toldprocedurens fri lager, får status som EU-varer.
 7. Varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer placeret under toldproceduren i et gratis lager, og varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer placeret under toldproceduren for et gratis lager og EU-varer (i det følgende - varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager) får status som udenlandske varer, undtagen i det tilfælde, der er specificeret i andet afsnit i denne klausul.
  Hvis varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, eksporteres fra Unionens toldområde, bestemmes status for sådanne varer i overensstemmelse med artikel 218 i denne kode.
 8. Hvis varerne i et frilager ikke kan identificeres af toldmyndighederne som varer, der var inden for et frilager inden oprettelsen, eller som varer anbragt under toldproceduren for et frilager eller fremstillet (modtaget) i et frilager , så betragtes sådanne varer med henblik på deres eksport fra et gratis lager uden for Unionens toldområde som EU-varer og til andre formål - som udenlandske varer importeret til Unionens toldområde.
 9. Ved import til Unionens toldområde de varer, der er specificeret i stk. 8 i denne artikel, der tidligere er eksporteret fra Unionens toldområde i overensstemmelse med toldeksportproceduren, kan toldproceduren for genimport ikke anvendes på sådanne varer.
 10. Udenlandske varer, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltningerne på hjemmemarkedet, anbragt under toldproceduren i et gratis lager, skal identificeres i varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager for at eksportere sådanne varer fra et frilagers territorium til resten af ​​Unionens toldområde.
  I tilfælde af at udenlandske varer, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltningerne på hjemmemarkedet, anbragt under toldproceduren for et gratis lager, anvendes til fremstilling af varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, men kan ikke identificeres i sådanne varer, skal varer, der fremstilles (modtages) fra sådanne udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, eksporteres fra Unionens toldområde.
 11. Ejeren af ​​et gratis lager kan placere og (eller) bruge EU-varer på et gratis varehuss territorium uden at placere dem under toldproceduren for et gratis lager under hensyntagen til stk. 3 i denne artikel.
 12. Kommissionen har ret til at bestemme listen over varer og (eller) kategorier af varer, for hvilke toldproceduren for et gratis lager ikke anvendes.
  I overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning kan der bestemmes en liste over udenlandske varer og (eller) kategorier af udenlandske varer, for hvilke toldproceduren for et frilager ikke anvendes på den pågældende medlemsstats område.
 13. Dele, forsamlinger, forsamlinger, der af toldmyndigheden kan identificeres som inkluderet (inkluderet) i sammensætningen af ​​varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, betragtes med henblik på deres eksport fra et frit lagerområde som varer placeret under toldproceduren for et gratis lager, og i forhold til bestemmelserne i denne kode gælder.

Artikel 212. Betingelser for at anbringe varer under toldproceduren i et gratis lager og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure

 1. Betingelsen for at placere varer under toldproceduren i et gratis lager er overholdelse af forbud og begrænsninger i forbindelse med udenlandske varer i overensstemmelse med artikel 7 i denne kode.
 2. Deklaranten af ​​varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, kan være en person, der er ejer af et gratis lager, og i de tilfælde, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering, også andre personer.
 3. Betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldproceduren for et gratis lager er:
  1. placering og placering af varer, der er anbragt under toldproceduren for et frilager på et frilagers territorium i løbet af driftsperioden under hensyntagen til punkt 5 i denne artikel og stk. 5 i artikel 213 i denne kode
  2. brugen af ​​varer, der er anbragt under toldproceduren i et frilager, af deklaranten, der har anbragt dem under en sådan toldprocedure, eller af andre personer, der er bestemt i overensstemmelse med dette kapitel
  3. provision for varer, der er henført under toldproceduren for et gratis lager, handlinger i henhold til artikel 213 i denne kode.
 4. Efter ophør af driften af ​​et gratis lager skal betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldproceduren for et gratis lager, der er specificeret i stk. 3 i denne artikel, overholdes indtil afslutningen eller afslutningen af ​​denne toldprocedure i overensstemmelse med med stk. 3 i artikel 215 i denne kodeks.
 5. Medlemsstaternes lovgivning kan fastslå tilfælde, hvor varer, der er anbragt under toldproceduren for et frilager, kan placeres og placeres på flere gratis varehuse, hvis ejer er en juridisk enhed, der er en deklarant for varer, der er placeret under toldprocedure for et frilager, tilfælde af flytning af sådanne varer og varer fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren for et frilager mellem sådanne lagre, samt specifikationerne for toldoperationer i disse tilfælde og toldspecifikationerne kontrol i forhold til sådanne varer.

Artikel 213. Handlinger truffet i forbindelse med varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager og i forbindelse med varer, der er fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager

 1. Med hensyn til varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, og varer, der er fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, er følgende operationer tilladt på et frit lager:
  1. opbevaring;
  2. operationer til lastning (losning) af varer og andre lastoperationer i forbindelse med opbevaring;
  3. operationer, der er nødvendige for at sikre varernes sikkerhed såvel som normale operationer til klargøring af varer til transport (transport) og salg, herunder opdeling af et parti, dannelse af forsendelser, sortering, emballering, ompakning, mærkning, operationer for at forbedre de kommercielle kvaliteter;
  4. operationer til forarbejdning (forarbejdning) af varer, fremstilling af varer (herunder samling, demontering, installation, montering), reparation eller vedligeholdelse af varer, herunder i løbet af hvilken udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, deltager eller letter produktionen (modtagelsen) af varer, selvom sådanne udenlandske varer helt eller delvist forbruges (forbruges) under fremstilling (modtagelse) af varer og (eller) ikke er indeholdt i varer fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager (i det følgende i dette kapitel - operationer til behandling af varer, der er placeret under toldproceduren for et gratis lager). Udenlandske varer, der deltager i eller letter fremstillingen (modtagelsen) af varer, når de udfører operationer til behandling af varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, inkluderer ikke varer, der er hjælpemidler i den teknologiske proces (for eksempel udstyr, maskiner , armaturer);
  5. brug (drift) af udstyr, maskiner og samlinger, reservedele til dem med henblik på at udføre operationer til forarbejdning af varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, samt andre operationer i forbindelse med driften og driften af ​​et gratis lager;
  6. brug af varer til opførelse af industriel fast ejendom og hjælpeinfrastruktur (i det følgende i dette kapitel - fast ejendom) på et gratis lager;
  7. prøveudtagning og (eller) prøver af varer i overensstemmelse med artikel 17 i denne kode
  8. andre operationer, der er oprettet ved medlemsstaternes lovgivning om toldregulering i overensstemmelse med målene om at oprette gratis varehuse.
 2. Kendsgerning om fuldstændigt eller delvist forbrug af varer, herunder når man bruger (forbrug) i processen med at fremstille (modtage) varer, sikre produktionsprocesser, vedligeholde og betjene udstyr, maskiner og samlinger, der anvendes i et gratis lagerlag, såvel som til konstruktion af ejendomsgenstande er genstand for refleksion i rapporteringen, der sendes til toldmyndigheden i overensstemmelse med artikel 424, stk. XNUMX, i denne kode.
 3. Listen over operationer i forbindelse med varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, jf. Stk. 1 i denne artikel, kan reduceres i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering, når der oprettes et gratis lager baseret på formål med dets oprettelse.
 4. Udførelsen af ​​de operationer, der er omhandlet i afsnit 1 - 3 og 5 i denne artikels stk. 1, er kun tilladt af ejeren af ​​et gratis lager.
  Medlemsstaternes lovgivning om toldregulering kan bestemme andre personer, der er berettigede til at udføre de operationer, der er specificeret i dette stykke.
 5. Med toldmyndighedens tilladelse er det tilladt at eksportere varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, og (eller) varer fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, fra et gratis lager uden at afslutte toldproceduren for et gratis lager i følgende tilfælde:
  1. de specificerede varer, der er udstyr eller andre basale produktionsfaciliteter, taget i brug og brugt af ejeren af ​​et gratis lager eller dele af de specificerede basisproduktionsfaciliteter, eksporteres til resten af ​​Unionens toldområde til reparation (med undtagelse af eftersyn, modernisering), vedligeholdelse eller udførelse af andre operationer, der er nødvendige for at opretholde sådanne varer i en normal (funktionsdygtig) tilstand;
  2. de specificerede varer eksporteres til resten af ​​Unionens toldområde for at udføre operationer til teknisk afprøvning, forskning, afprøvning, verifikation, herunder dem, der leveres af produktionsprocessen, samt for deres demonstration som prøver
  3. de specificerede varer eksporteres til resten af ​​medlemsstatens område, på hvis område ejeren af ​​det gratis lager er medtaget i registeret over ejere af gratis lagre for at udføre toldoperationer efter afslutningen af ​​toldproceduren af det gratis lager uden for det fri lager i toldmyndigheden, der er godkendt i overensstemmelse med lovgivningen i statsmedlemmet om toldregulering toldoperationer i forhold til sådanne varer
  4. de specificerede varer eksporteres til placering og ophold på et andet gratis lagerområde i de tilfælde, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 212, i denne kode.
 6. De varer, der er specificeret i afsnit 1 og 2 i denne artikels stk. 5, genimporteres til et gratis varehus inden udløbet af den periode, der er fastsat af toldmyndigheden, baseret på målene og omstændighederne med sådanne operationer. Den af ​​toldmyndigheden fastsatte periode kan forlænges efter en begrundet anmodning fra deklaranten om disse varer.
  Med hensyn til de varer, der er specificeret i stk. 3, afsnit 5, i denne artikel, skal toldproceduren for et frilager være afsluttet inden udløbet af den periode, der er fastsat af toldmyndigheden. Den af ​​toldmyndigheden fastsatte periode kan forlænges efter en begrundet anmodning fra deklaranten om disse varer.
  De varer, der er specificeret i stk. 4, afsnit 5, i denne artikel skal anbringes på et andet gratis lagerområde inden udløbet af den periode, der er fastsat af toldmyndigheden. Den af ​​toldmyndigheden fastsatte periode kan forlænges efter en begrundet anmodning fra deklaranten om disse varer.
 7. Proceduren for toldmyndighedens udstedelse af tilladelsen specificeret i stk. 5 i denne artikel fastlægges i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 8. Med hensyn til hele eller en del af de varer, der er placeret under toldproceduren i et gratis lager, og (eller) varer fremstillet (modtaget) fra varer, der er placeret under toldproceduren i et gratis lager, kan der foretages transaktioner, der giver mulighed for overførsel af rettighederne til ejerskab, brug og (eller) bortskaffelse af disse varer. I dette tilfælde skal handlingen med toldproceduren for et gratis lager afsluttes i overensstemmelse med proceduren, der er fastlagt i denne kode, undtagen i de tilfælde, hvor det i henhold til afsnit 9 i denne artikel er tilladt at overføre disse varer uden at udfylde toldproceduren for et gratis lager.
 9. Det er tilladt at overføre varer, der er placeret under toldproceduren i et gratis lager, og (eller) varer, der er fremstillet (modtaget) fra varer, der er placeret under toldproceduren i et gratis lager uden at afslutte toldproceduren for et gratis lager, der er i besiddelse, og ( eller) brug:
  1. til en entreprenør (underentreprenør) eller anden person, der udfører bygge- og (eller) installationskontrakter på et gratis lager;
  2. til transportøren for deres transport
  3. personer, der udfører reparationer (med undtagelse af større reparationer, modernisering), vedligeholdelse og andre operationer, der er nødvendige for at opretholde sådanne varer i normal (funktionsdygtig) stand;
  4. personer, der vil udføre operationer med teknisk afprøvning, forskning, afprøvning, verifikation af sådanne varer, der er fastsat i produktionsprocessen, samt deres demonstration som prøver
  5. personer, der vil udføre operationer i forbindelse med varer, der eksporteres fra et gratis lagerområde, i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1 og 2 i stk. 5 i denne artikel.
 10. Overførsel af varer i besiddelse og (eller) brug af de personer, der er specificeret i afsnit 9 i denne artikel, fritager ikke deklaranten for varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager fra at overholde betingelserne for at bruge varerne i overensstemmelse med toldprocedure for et gratis lager, der er omhandlet i dette kapitel.

Artikel 214. identifikation udenlandske varer placeret under toldproceduren i et gratis lager, i varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer placeret under toldproceduren i et gratis lager

 1. For at identificere udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, kan følgende metoder anvendes i varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager:
  1. anbringelse af ejeren af ​​et gratis lager eller toldembedsmænd af segl, frimærker, digitale og andre mærker på udenlandske varer placeret under toldproceduren for et gratis lager
  2. detaljeret beskrivelse, fotografering, målestokbillede af udenlandske varer;
  3. sammenligning af forudvalgte prøver og (eller) prøver af udenlandske varer og varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer
  4. brug af eksisterende produktmærkning, herunder i form af serienumre
  5. andre metoder, der kan anvendes baseret på arten af ​​de varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, og de operationer, der er udført for behandling af varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, herunder ved at undersøge de indsendte dokumenter, der indeholder detaljerede oplysninger om brugen af ​​udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, i den teknologiske proces til udførelse af operationer til forarbejdning af varer, der er henført under toldproceduren for et gratis lager, samt om teknologien til deres produktion, eller ved at udføre toldkontrol under operationer for forarbejdning af varer henført under toldproceduren for et gratis lager.
 2. Proceduren for identifikation af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager i varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er placeret under toldproceduren for et gratis lager, er fastlagt i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.

Artikel 215. Afslutning og afslutning af toldproceduren for et gratis lager

 1. Toldproceduren for et gratis lager skal være afsluttet i følgende tilfælde:
  1. opsigelse af driften af ​​et gratis lager inden for 6 måneder fra datoen for ophør af et gratis lager
  2. eksport af varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, varer fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, fra et gratis lagerhytte, undtagen i tilfælde af eksport af sådanne varer:
   • til de formål, der er specificeret i artikel 5, stk. 213, i denne kode
   • til nedgravning, neutralisering, udnyttelse eller destruktion på anden måde i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning, hvis sådanne varer har mistet deres forbrugeregenskaber og er uegnede til brug i den kapacitet, de er beregnet til
  3. overdragelse af klarereren af ​​rettighederne til besiddelse, brug og (eller) bortskaffelse af varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, og (eller) varer fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, til en anden person i overensstemmelse med afsnit 10 i denne artikel, undtagen overførsel af varer i de tilfælde, der er specificeret i artikel 9, stk. 213, i denne kode.
 2. Efter afslutningen af ​​toldproceduren for et frilager kan varedeklaranten være den person, der var deklaranten for varerne, da de blev anbragt under toldproceduren for et frilager, og hvis dette er fastsat i medlemsstatens lovgivning Stater om toldregulering, en anden person.
 3. Efter afslutningen af, at et gratis lager fungerer, afsluttes handlingen med et gratis lagerlags toldprocedure ved at anbringe varer, der er beliggende i den, under denne toldkodeks, med undtagelse af toldproceduren ved toldforsendelse. område af et gratis lager, placeret under toldproceduren for et gratis lager, varer fremstillet (modtaget) af varer, placeret under toldproceduren for et gratis lager under hensyntagen til stk. 4 og 5 i denne artikel eller færdiggjort uden anbringelse under toldprocedurer i overensstemmelse med afsnit 7 og 9 i denne artikel.
  Hvis toldproceduren for et frilager ikke er afsluttet i overensstemmelse med stk. 1 i dette stykke, ophører virkningen af ​​denne toldprocedure ved udløbet af den periode, der er specificeret i stk. 1, afsnit 51, i denne artikel, og varerne tilbageholdes af toldmyndighederne i overensstemmelse med kapitel XNUMX i denne kode.
 4. For eksport af varer fra et gratis lagerhytte uden for Unionens toldområde slutter handlingen af ​​toldproceduren for et gratis lager med lokalerne:
  1. under toldproceduren for geneksport:
   • udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager og eksporteret fra et frit lager i uændret tilstand bortset fra ændringer på grund af naturligt slid samt ændringer på grund af naturligt tab under normale transportforhold (transport ) og (eller) opbevaring;
   • varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager og ikke er anerkendt som EU-varer i overensstemmelse med artikel 218 i denne kode
  2. under toldproceduren for eksport:
   • EU-varer henført under toldproceduren i et gratis lager
   • varer fremstillet (modtaget) fra Unionens varer
   • varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer anbragt under toldproceduren i et gratis lager og anerkendt i henhold til artikel 218 i denne kode som EU-varer.
 5. For eksport af varer fra et frit lagerområde til resten af ​​Unionens toldområde slutter handlingen af ​​toldproceduren for et gratis lager med lokalerne:
  1. under toldprocedurerne specificeret i afsnit 1, stk. 4, afsnit 5, 7, 10, 14, 16 og 2-127, i denne kode, udenlandske varer henført under toldproceduren for et gratis lager, der eksporteres fra et frit lager i uændret tilstand undtagen ændringer på grund af naturlig slitage samt ændringer som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring og varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under tolden procedure for et gratis lager under hensyntagen til punkt 6 i denne artikel
  2. under toldproceduren for genimport:
   • EU-varer placeret under toldproceduren i et gratis lager, som forblev uændret, undtagen ændringer på grund af naturligt slid samt ændringer som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring
   • varer, der udelukkende er fremstillet (modtaget) af EU-varer, der er anbragt under toldproceduren for frilager efter afslutningen af ​​den gratis lager toldprocedure for EU-varer.
 6. Hvis sammensætningen af ​​varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, omfatter udenlandske varer, der falder ind under beskyttelsesforanstaltningerne på det indre marked, skal sådanne varer eksporteres fra et fritlagers område til resten af Unionens toldområde kan placeres under de toldprocedurer, der er specificeret i artikel 1, stk. 7, afsnit 2 og 127, i denne kode, forudsat at der i disse varer identificeres udenlandske varer, der er placeret under toldproceduren for et gratis lager.
 7. Toldproceduren for et gratis lager afsluttes uden at placere det under toldprocedurer i det tilfælde, der er omhandlet i afsnit 9 i denne artikel, samt i følgende tilfælde:
  1. varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, og varer, der er fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, har mistet deres forbrugeregenskaber og er uegnede til brug i den kapacitet, de er beregnet til, eksporteres fra territoriet i et gratis lager til begravelse, neutralisering, udnyttelse eller destruktion på anden måde i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning. I dette tilfælde slutter handlingen af ​​toldproceduren for et gratis lager i forhold til en del af de varer, der er placeret under toldproceduren for et gratis lager svarende til antallet af begravede varer, gjort uskadelige, bortskaffes og (eller) ødelagt på en anden måde og bestemt i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering
  2. varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, destrueres og (eller) uigenkaldeligt tabt på grund af en ulykke eller force majeure eller uigenkaldeligt tabt som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring, og sådan ødelæggelse eller uigenkaldeligt tab anerkendes af toldmyndighederne i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 8. Proceduren for afslutning af toldproceduren for et frilager i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 7 i denne artikel, fastlægges i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 9. Efter afslutningen af, at et gratis lager fungerer, virkningen af ​​toldproceduren for et gratis lager i forhold til varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, og som er udstyr sat i drift og brugt af ejeren af ​​et gratis lager , eller varer, der bruges af ejeren af ​​et gratis lager til at oprette ejendomsgenstande på et gratis varehus område, og som er en integreret del af sådanne ejendomsgenstande, udfyldt uden at placere de specificerede varer under toldprocedurer på den måde, der er foreskrevet af medlemsstaternes lovgivning.
  Disse varer får status som EU-varer fra datoen for afslutningen af ​​toldproceduren for et gratis lager.
 10. Når klarereren overfører retten til besiddelse, brug og (eller) bortskaffelse af varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, og (eller) varer fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, til en anden person slutter handlingen med toldproceduren for et gratis lager i overensstemmelse med afsnit 1, afsnit 5, i denne artikel.
 11. Afslutningen af ​​toldproceduren for et gratis lager ved afvikling af ejeren af ​​et gratis lager udføres i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.

Artikel 216. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold i forbindelse med udenlandske varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren for et frilager, fristen for betaling og beregning

 1. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold på udenlandske varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren i et gratis lager, kommer fra deklaranten fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerer en deklaration for varer , og i forhold til varer, der er deklareret til frigivelse inden indgivelse af en erklæring om varer, fra en person, der har indgivet en ansøgning om frigivelse af varer, inden der indgives en erklæring om varer - fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerede en ansøgning om frigivelse af varer til indgivelse af en erklæring om varer.
 2. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forbindelse med udenlandske varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren i et frilager, afsluttes af klarereren, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. afslutning af toldproceduren for et gratis lager i overensstemmelse med artikel 215 i denne kode, herunder efter forekomsten af ​​de omstændigheder, der er specificeret i stk. 4 i denne artikel, bortset fra afslutningen af ​​toldproceduren for et gratis lager ved placering under tolden procedure for eksport af varer, der er specificeret i artikel 2, stk. 4, afsnit 215, afsnit XNUMX, afsnit XNUMX
  2. eksport fra Unionens toldområde af varer, der er specificeret i artikel 2, stk. 4, stk. 215, afsnit XNUMX, i denne kode, der er omfattet af toldproceduren for eksport
  3. placering af varer, for hvilke toldproceduren i et gratis lager er afsluttet, og (eller) varer fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager inden for rammerne af anvendelsen af ​​en sådan toldprocedure , som er afsluttet under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode
  4. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med stk. 5 i denne artikel
  5. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uigenkaldeligt tab af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, og (eller) varer fremstillet (modtaget) fra varer, der er anbragt under toldproceduren i et frilager på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer uopretteligt tabes som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring, undtagen tilfælde, hvor fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold forud for en sådan destruktion eller uopretteligt tab i overensstemmelse med denne kodeks i forbindelse med disse udenlandske varer
  6. nægtelse af frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for et gratis lager - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, der opstod ved registrering af en varedeklaration eller en ansøgning om frigivelse af varer inden indgivelse af en erklæring om varer
  7. tilbagekaldelse af en erklæring for varer i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i henhold til artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige , antidumping, udligningstold, der opstod under registreringen af ​​varedeklarationen
  8. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  9. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  10. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 3. Forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold er underlagt opfyldelse, når de omstændigheder, der er specificeret i afsnit 4 i denne artikel, er opfyldt.
 4. I følgende tilfælde er fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold:
  1. i tilfælde af eksport fra territoriet til et frilager af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et frilager, og (eller) varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et frilager, inden afslutningen af toldproceduren for et frilager for sådanne varer eller uden toldmyndighedens tilladelse i de tilfælde, der er specificeret i artikel 5, stk. 213, i denne kode, undtagen i tilfælde, hvor sådanne varer kan eksporteres fra et gratis oplags område uden afslutning af toldproceduren for et gratis lager i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, afsnit 215, i denne kode - dagen for fjernelse fra det gratis lagerområde, og hvis denne dag ikke er fastsat - dagen at afsløre kendsgerningen om en sådan fjernelse fra det gratis lagerets område
  2. i tilfælde af overførsel af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, og (eller) varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, til en anden person inden toldproceduren er afsluttet af et gratis lager til sådanne varer med undtagelse af tilfælde, hvor sådanne varer kan overføres i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 9, stk. 213, i denne kode - dagen for overførsel af varer, og hvis denne dag ikke er fastsat, - dagen for afsløringen af ​​en sådan overførsel
  3. i tilfælde af manglende tilbagevenden til et gratis oplags område inden udløbet af den periode, der er fastsat af toldmyndigheden i overensstemmelse med stk. 6, stk. 213, i artikel 1 i denne kode, varer, der eksporteres fra et frit oplags område i tilfælde, der er specificeret i afsnit 2, stk. 5, afsnit 213 og 6, i denne kodeks - dagen for udløbet af den periode, der er fastsat af toldmyndigheden i overensstemmelse med stk. 213, stk. XNUMX, i denne kode
  4. hvis toldproceduren for et frilager ikke er afsluttet inden udløbet af den periode, der er fastsat af toldmyndigheden i overensstemmelse med artikel 6, stk. 213, stk. 3, i denne kode i forhold til varer, der eksporteres fra et frilagers territorium i tilfælde specificeret i artikel 5, stk. 213, afsnit XNUMX, i denne kodeks - dagen for udløbet af denne periode
  5. i tilfælde af manglende placering på et andet frit lager inden udløbet af den periode, der er fastsat af toldmyndigheden i overensstemmelse med artikel 6, stk. 213, afsnit 4, i denne kode, varer, der eksporteres fra et frit lager i området tilfælde specificeret i artikel 5, stk. 213, afsnit 6, i denne kode - dagen for udløbet af den periode, der er fastsat af toldmyndigheden i overensstemmelse med artikel 213, stk. XNUMX, tredje afsnit, i denne kode
  6. i tilfælde af tab af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, og (eller) varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, med undtagelse af destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller uopretteligt tab som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring - dagen for varetab, og hvis denne dag ikke er fastsat - dagen at afsløre kendsgerningen om et sådant tab
  7. hvis toldmyndigheden ikke forelægger dokumenter, der bekræfter begravelsen, neutraliseringen, brugen eller anden destruktion af de varer, der er specificeret i artikel 2, stk. 1, afsnit 215, stk. XNUMX, i denne kode til toldmyndigheden inden for den tidsperiode, der er fastsat af den - dagen for eksport af sådanne varer uden for et gratis lager
  8. i tilfælde af ophør i overensstemmelse med artikel 5, stk. 139, stk. 2, i denne kode af toldproceduren for eksport i forhold til de varer, der er specificeret i artikel 4, stk. 215, afsnit 5, afsnit 139, stk. XNUMX, med undtagelse af afslutningen af ​​toldproceduren ved eksport med hensyn til de specificerede varer, der på det tidspunkt, hvor en sådan afslutning er beliggende på et gratis oplags område - dagen efter dagen for udløbet af den periode, der er fastsat i artikel XNUMX, stk. XNUMX i denne kode.
 5. Hvis de omstændigheder, der er specificeret i stk. 4 i denne artikel, opstod i forbindelse med udenlandske varer, der er henført under toldproceduren for et gratis lager, skal importtold skatter, der skal betales særlig antidumping-, udligningstold, som hvis sådanne udenlandske varer blev anbragt under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold og -afgifter.
  Hvis omstændighederne specificeret i stk. 4 i denne artikel opstod i forbindelse med varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, og i sådanne varer, i overensstemmelse med artikel 214 i denne kode, er udenlandske varer placeret under toldproceduren identificeres. fri lagerprocedure, importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold skal betales i forbindelse med udenlandske varer, der er henført under den gratis lagertoldprocedure og anvendt til fremstilling af fremstillede varer (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for fri oplagring, som om sådanne udenlandske varer blev anbragt under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold og -afgifter.
  I de tilfælde, der er specificeret i første og andet afsnit i denne klausul, til beregning af importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, importtoldsatser, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold anvendes, gældende på dagen for registrering af toldmyndigheden for deklarationen for varer, indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren i et gratis lager og i forhold til varer, hvis frigivelse, når de placeres under toldproceduren af et gratis lager, blev foretaget inden indgivelsen af ​​erklæringen for varer - på dagen for registrering af toldmyndigheden af ​​ansøgningen om frigivelse af varer inden indgivelse af en erklæring om varer.
 6. Hvis de omstændigheder, der er specificeret i stk. 4 i denne artikel, opstod i forbindelse med varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, og i sådanne varer i overensstemmelse med artikel 214 i denne kode, udenlandske varer, der er underlagt told procedure for et gratis lager, importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold betales, som om sådanne varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er placeret under toldproceduren for et gratis lager, blev placeret under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold og skatter. I dette tilfælde beregnes importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold i overensstemmelse med kapitel 7 og 12 i denne kode.
  For at beregne importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold, anvendes satserne for importtold, afgifter, særlig, antidumping, udligningstold, med virkning den dag, der er fristen for betaling af import told, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i overensstemmelse med stk. 4 i denne artikel i forhold til varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager. Hvis det for at bestemme toldværdien af ​​varer såvel som for at beregne importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, er det nødvendigt at konvertere fremmed valuta til en medlemsstats valuta, en sådan konvertering foretages til den valutakurs, der gælder den dag, der er forfaldsdatoen, importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold i overensstemmelse med stk. 4 i denne artikel. Hvis toldmyndigheden ikke har nøjagtige oplysninger om varerne (art, navn, mængde, oprindelse og (eller) toldværdi), skal grundlaget for beregning af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, der skal betales bestemmes på basis af toldorganet for information, og klassificeringen af ​​varer udføres under hensyntagen til artikel 3, stk. 20, i denne kode.
  Hvis produktkoden i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet bestemmes på grupperingsniveau med antallet af tegn under 10:
  • til beregning af importtold anvendes den højeste toldsats svarende til de varer, der er omfattet af en sådan gruppering
  • til beregning af skat anvendes den højeste af momssatserne, den højeste af punktafgiftssatserne (punktafgift eller punktafgift) svarende til de varer, der er inkluderet i en sådan gruppe, for hvilke den højeste af satserne told er etableret
  • til beregning af særlig, antidumping-, udligningstold anvendes den højeste af satserne for særlig antidumping-, udligningstold svarende til de varer, der er omfattet af en sådan gruppering, idet der tages hensyn til tiende afsnit i denne klausul. Særlige antidumpingtoldudligningstold beregnes på baggrund af varernes oprindelse, bekræftet i overensstemmelse med kapitel 4 i denne kode og (eller) andre oplysninger, der er nødvendige for at bestemme den specificerede told. Hvis varernes oprindelse og (eller) andre oplysninger, der kræves for at bestemme den specificerede told, ikke bekræftes, beregnes særlig antidumping-, udligningstold på grundlag af de højeste satser for særlig, antidumping-, udligningstold, der er fastsat for varer fra samme kode for varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet, hvis klassificeringen af ​​varerne udføres på niveau med 10 tegn, eller de varer, der er inkluderet i grupperingen, hvis varekoderne i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet er bestemmes på grupperingsniveau med antallet af tegn mindre end 10.
   Når der fastlægges senere nøjagtige oplysninger om varerne, beregnes importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold på basis af sådanne nøjagtige oplysninger og en tilbagebetaling (modregning) af forudbetalte og (eller) alt for opkrævede importmængder told, skatter, særlige, antidumping, udligningstold eller opkrævning af ubetalte beløb i overensstemmelse med kapitel 10 og 11 og artikel 76 og 77 i denne kode.
 7. Af størrelsen på importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold betalt (opkrævet) i henhold til stk. 5 i denne artikel skal der betales renter, som om der for de angivne beløb blev indrømmet en udsættelse af betalingen fra datoen for varernes anbringelse under toldproceduren frit lager på dagen for udløbet af fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold. Den specificerede rente beregnes og betales i overensstemmelse med artikel 60 i denne kode.
 8. I tilfælde af afslutning af toldproceduren for et frilager eller eksport fra Unionens toldområde af varer, der er specificeret i artikel 2, stk. 4, stk. 215, afsnit 7, i denne kode, der er omfattet af toldproceduren for eksport, eller anbringelse af varer under toldproceduren i overensstemmelse med artikel 129, stk. 51, i denne kode, der gælder for udenlandske varer, eller toldmyndighedernes tilbageholdelse af sådanne varer i overensstemmelse med kapitel 10 i denne kode efter opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told , skatter, specielle, antidumpingtold, udligningstold og (eller) deres opkrævning (helt eller delvist) mængden af ​​told, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold betalt og (eller) opkrævet i overensstemmelse med dette artikel refunderes (modregnes) i overensstemmelse med kapitel 76 og artikel XNUMX i denne kode.

Artikel 217. Funktioner ved beregning og betaling af importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold, når varer placeres under toldproceduren for et gratis lager og varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er omfattet af tolden procedure for et gratis lager under særskilte toldprocedurer

 1. Når du placerer udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et frilager og ikke er underlagt operationer ved forarbejdning af varer, der er anbragt under toldproceduren for et frilager på et frilageres område, under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug for beregning af importtold, afgifter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, importtoldsatserne, afgifter, særlige, antidumpingtold, udligningstold anvendes, der gælder på dagen for registrering af toldmyndighedens angivelse for varer indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren i et gratis lager og i forhold til varer, hvis frigivelse, når de anbringes under toldproceduren for gratis lager, blev foretaget inden indgivelsen af ​​erklæringen om varerne - på dagen for toldmyndighedens registrering af ansøgningen om frigivelse af varer inden indgivelsen af ​​angivelsen for varerne, undtagen i det tilfælde, der er specificeret i andet afsnit i denne klausul.
  Når der henføres under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug af udstyr, der er placeret under toldproceduren for et gratis lager, taget i brug og brugt af ejeren af ​​et gratis lager til udførelse af de operationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 213, i denne Kode til beregning af importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, importtoldsatserne, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold anvendes med virkning fra registreringsdagen af ​​toldmyndigheden i en erklæring for varer indgivet til anbringelse af udstyr under toldproceduren til frigivelse til indenlandsk forbrug.
 2. Når de placeres under de toldprocedurer, der er specificeret i artikel 1, stk. 5, stk. 7, afsnit 10, 14, 2, 127 og XNUMX: varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer placeret under toldproceduren for et gratis lager:
  1. med forbehold af identifikation i de specificerede varer af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, udført i henhold til artikel 214 i denne kode, beregnes importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold i forhold til til udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager og anvendt til fremstilling af varer, fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager. På samme tid anvendes til beregning af importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, importtoldsatserne, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, der er i kraft på dagen for toldmyndighedens registrering af en erklæring for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren for et gratis lager., og i forhold til varer, hvis frigivelse blev foretaget inden toldproceduren for et gratis lager. indgivelse af varedeklarationen - på dagen for toldmyndighedens registrering af ansøgningen om frigivelse af varer inden indgivelsen af ​​varedeklarationen
  2. i fravær på dagen for toldmyndighedens registrering af en erklæring for varer med hensyn til varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, identifikation af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager i varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer placeret under toldproceduren for et gratis lager, udført i henhold til artikel 214 i denne kode, beregnes importtold og -afgifter i forhold til varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer placeret under toldproceduren for et gratis lager. Samtidig anvendes toldsatserne og importafgifterne til beregning af importtold og -afgifter med virkning på dagen for registrering af toldmyndigheden for deklarationen for varer, der er indsendt til placering under toldprocedurerne specificeret i stk. 1, 5, 7, 10 og 14 i artikel 2, stk. 127, i denne kodeks. I dette tilfælde er grundlaget for beregning af importtold til værditold den anslåede værdi af varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et frilager, hvis procedure til bestemmelse er fastlagt af Kommissionen.
 3. Efter afslutningen af ​​toldproceduren for et gratis lager ved at placere varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer placeret under toldproceduren for et gratis lager under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 10, stk. 215, i denne kode, importtold, skatter beregnes i forhold til varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager. Samtidig anvendes satserne for importtold og -afgift ved beregning af importtold og -afgift med virkning på registreringsdagen af ​​toldmyndigheden for deklarationen for varer, der indgives til anbringelse af varer under de specificerede toldprocedurer. i afsnit 1, stk. 5, afsnit 7, 10, 14, 2 og 127 i denne kodeks.
 4. Hvis det for at beregne importtold, afgifter, særlig antidumpingtold, udligningstold i de tilfælde, der er specificeret i stk. 1-3 i denne artikel, er det nødvendigt at konvertere fremmed valuta til en medlemsstats valuta, sådan en konvertering foretages til den valutakurs, der gælder den dag, hvor de toldsatser for importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, der er fastsat for hvert enkelt tilfælde.

Artikel 218. Bestemmelse af status for varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et frilager

 1. Hvis varer, der fremstilles (modtages) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et frilager, eksporteres fra Unionens toldområde, bestemmes status for sådanne varer i overensstemmelse med kriterierne for tilstrækkelig behandling af varer, som kan udtrykkes i:
  1. ændring af varekoden i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet på niveauet med et af de første 4 tegn;
  2. ændringer i varernes værdi, når procentdelen af ​​omkostningerne ved de anvendte materialer eller merværdien når en fast andel i prisen på det færdige produkt (ad valorem-regel)
  3. opfyldelse af de nødvendige betingelser, udførelse af produktion og teknologiske operationer, der er tilstrækkelige til at anerkende varer som EU-varer.
 2. Varer, der er fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager med henblik på eksport fra Unionens toldområde, anerkendes som EU-varer, hvis de som et resultat af operationer til fremstilling (modtagelse) af varer, er en af ​​følgende betingelser opfyldt:
  1. der var en ændring i varekoden i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet på niveauet med et af de første 4 tegn undtagen de tilfælde, der er specificeret i stk. 3 i denne artikel;
  2. den procentdel af værdien af ​​udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et frilager, ikke overstiger en fast andel i prisen på det endelige produkt, eller merværdien når en fast andel i prisen på det endelige produkt, bortset fra tilfælde specificeret i afsnit 3 i denne artikel
  3. i forhold til varerne er betingelserne opfyldt, produktion og teknologiske operationer udført, tilstrækkelig til anerkendelse af varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, EU-varer, undtagen den sag, der er specificeret i afsnit 3, første afsnit, i denne artikel.
 3. Varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, anerkendes ikke som EU-varer, hvis kun disse operationer er udført med hensyn til sådanne varer, der ikke opfylder kriterierne for tilstrækkelig forarbejdning, uanset opfyldelse af andre betingelser.
  Ændring af varekoden i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenrigsøkonomisk aktivitet på niveauet med et af de første 4 cifre og værdidelingsreglen anvendes ikke som kriterier for tilstrækkelig behandling af varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer placeret under toldproceduren for et gratis lager, hvis der i forbindelse med varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer placeret under toldproceduren for et gratis lager, en liste over betingelser, produktion og teknologiske operationer, der er tilstrækkelige til anerkendelse af varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer placeret under toldproceduren i et gratis lager, EU-varer.
 4. Listen over betingelser, produktion og teknologiske operationer, der er tilstrækkelige til anerkendelse af varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, varer fra Unionen samt en liste over operationer, hvis udførelse ikke ikke opfylder kriterierne for tilstrækkelig forarbejdning til bestemmelse af status for varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, bestemmes af Kommissionen.
 5. Proceduren for anvendelse af værdien for deling af værdien som et kriterium for tilstrækkelig forarbejdning af varer, der fremstilles (modtages) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, bestemmes af Kommissionen.
  Værdidelingsreglen anvendes ikke som et kriterium for tilstrækkelig behandling, når der udføres reparationshandlinger for EU-varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager.
 6. Status for varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, bestemmes af et autoriseret statsorgan eller en autoriseret organisation i en medlemsstat.
 7. Som et dokument, der bekræfter status for varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager, afgiver et autoriseret statsorgan eller en autoriseret organisation i en medlemsstat en udtalelse om anerkendelse af varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren, et gratis lager, EU-varer eller en konklusion om anerkendelse af varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager som ikke EU-varer. Formerne for disse konklusioner, strukturen og formatet for sådanne konklusioner i form af elektroniske dokumenter, proceduren for udfyldelse af dem samt proceduren for deres udstedelse og anvendelse bestemmes af Kommissionen.
 8. I mangel, annullering eller ugyldiggørelse af et dokument, der bekræfter status for varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, sådanne varer, efter afslutningen af ​​toldproceduren for et gratis lager for at eksportere dem fra Unionens toldområde betragtes som Unionens varer og til andre formål - som udenlandske varer.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Russiske jernbaner holder op med at modtage varer til grænseovergangene Grodekovo - Suifenhe og Zabaikalsk - Manchuriet, undtagen containere.
01:04 01-12-2021 Flere detaljer ...
Ifølge lederen af ​​det statslige transportleasingselskab Yevgeny Dietrich vil Lavna-kulterminalen give endnu større mulighed for økonomisk udvikling i regionen.
01:00 01-12-2021 Flere detaljer ...
Den nye transportstrategi dækker spørgsmål om at øge befolkningens mobilitet og udvikling af indenlandsk turisme, øge mængden og hastigheden af ​​godstransport, transit af varer mv.
20:42 30-11-2021 Flere detaljer ...
På grund af kraftig vind i Kerch-strædet blev skibsfarten indstillet den 29. november. Mere end 150 skibe venter stadig på passage.
18:25 30-11-2021 Flere detaljer ...