menu

Re-eksport toldprocedure

Artikel 238. Indhold og anvendelse af toldproceduren for geneksport

 1. Toldprocedure geneksport - en toldprocedure, der anvendes på udenlandske varer og varer i Unionen, i henhold til hvilke udenlandske varer eksporteres fra Unionens toldområde uden betaling af importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold og (eller) med tilbagebetaling (modregnet) af beløbene for sådanne afgifter og afgifter i overensstemmelse med artikel 242 i denne kode, og EU-varer - uden at betale eksporttold, underlagt betingelserne for at placere varer under denne toldprocedure.
 2. Toldproceduren for geneksport gælder for:
  1. udenlandske varer importeret til Unionens toldområde og placeret i Unionens toldområde, herunder udenlandske varer henført under toldprocedurer
  2. varer modtaget (dannet) som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde (forarbejdning af produkter, affald med undtagelse af affald specificeret i artikel 3, stk. 170, i denne kode, og (eller) rester), for at færdiggøre toldprocedure til behandling i toldområdet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 173, i denne kode
  3. affald, med undtagelse af affald, der er specificeret i artikel 3, stk. 195, i denne kode, og (eller) rester, der hidrører fra forarbejdning til husholdningsbrug, for at afslutte toldproceduren for behandling til husholdningsforbrug i overensstemmelse med stk. 1, afsnit 2, i Artikel 197 i denne kodeks
  4. varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i den frie toldzone for at afslutte toldproceduren i den frie toldzone i overensstemmelse med artikel 1, stk. 5, afsnit 207
  5. varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren i et gratis lager for at afslutte toldproceduren for et gratis lager i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, afsnit 215, i denne kode
  6. EU-varer, for hvilke der er anvendt toldprocedure for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvis varerne eksporteres fra Unionens toldområde på grund af manglende opfyldelse af transaktionsbetingelserne, på grundlag af hvilke varerne blev flyttet over Unionens toldgrænse, herunder med hensyn til mængde, kvalitet, beskrivelse eller emballage, hvis overholdelse af betingelserne i artikel 2, stk. 239, i denne kode
  7. varer henført under toldproceduren til frigivelse til hjemmeforbrug, for hvilke der i overensstemmelse med internationale traktater inden for Unionen eller internationale traktater ved tiltrædelse af Unionen anvendes lavere importtoldsatser end dem, der er fastsat i den fælles toldtarif af Den Eurasiske Økonomiske Union, hvis disse varer eksporteres fra Unionens toldområde på grund af manglende overholdelse af transaktionsbetingelserne, på grundlag af hvilke varerne blev transporteret over Unionens toldgrænse, inkl. mængde, kvalitet, beskrivelse eller emballage på de betingelser, der er fastsat i artikel 2, stk. 239, i denne kode.
 3. EU-varer, der er specificeret i stk. 6, afsnit 2, i denne artikel, der er omfattet af toldproceduren for geneksport og faktisk eksporteres fra Unionens toldområde, mister status som EU-varer.
 4. Det er tilladt at anvende toldproceduren for geneksport i forhold til dem, der eksporteres fra Unionens toldområde:
  1. varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 3, afsnit 176, i denne kode, anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, for at afslutte toldproceduren for behandling uden for toldområdet i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, afsnit 184, i denne kode;
  2. varer henført under en særlig toldprocedure i tilfælde, der er bestemt af Kommissionen
  3. køretøjer til international transport i overensstemmelse med artikel 7, stk. 276, i denne kode
  4. udenlandske varer, der er specificeret i artikel 2, stk. 5, afsnit 303, i denne kode.
  5. De varer, der er specificeret i stk. 4 i denne artikel, placeres under toldproceduren for geneksport uden at blive importeret til Unionens toldområde.

Artikel 239. Betingelser for placering af varer under toldproceduren for genudførsel

 1. Betingelserne for placering af de varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 5, afsnit 2-238, i denne kode under toldproceduren for geneksport er:
  1. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kodeks
  2. fremsendelse til toldmyndigheden af ​​oplysninger om omstændighederne ved import af varer til Unionens toldområde, eksport af varer fra Unionens toldområde, som bekræftes ved fremlæggelse af told og (eller) andre dokumenter eller oplysninger om sådanne dokumenter.
 2. Betingelserne for placering af de varer, der er specificeret i artikel 6, stk. 7, afsnit 2 og 238, i denne kode under toldproceduren for geneksport er:
  1. anbringelse af varer under toldproceduren med henblik på geneksport inden for 1 år fra dagen efter dagen for deres anbringelse under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug
  2. fremsendelse til toldmyndigheden af ​​oplysninger om omstændighederne ved import af varer til Unionens toldområde, manglende opfyldelse af vilkårene for transaktionen, på grundlag af hvilken varerne blev transporteret over Unionens toldgrænse, placering disse varer under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, brugen af ​​disse varer efter at være anbragt under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, hvilket bekræftes ved indgivelse af told og (eller) andre dokumenter eller oplysninger om sådanne dokumenter. For at bekræfte manglende opfyldelse af transaktionsbetingelserne, på grundlag af hvilke varerne blev transporteret over Unionens toldgrænse, kan toldmyndighederne forelægges dokumenter udstedt af autoriserede organisationer i overensstemmelse med lovgivningen af medlemsstaterne
  3. manglende brug af varer i Unionens toldområde og manglende reparation af dem, undtagen i tilfælde, hvor brugen af ​​varer var nødvendig for at afsløre mangler eller andre omstændigheder, der førte til eksport af varer fra Unionens toldområde;
  4. evnen til at identificere varer af toldmyndigheden
  5. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kode.

Artikel 240. Handlinger med varer henført under toldproceduren for genudførsel

 1. Ved transport (transport) gennem Unionens toldområde placeres varer, der er omfattet af toldproceduren for geneksport, under toldproceduren for toldtransit med undtagelse af:
  1. varer, der er specificeret i artikel 6, stk. 2, afsnit 238, i denne kode
  2. varer, der eksporteres fra havnens område FEZ eller logistisk FEZ og afgangsstedet for sådanne varer er stedet for varebevægelse over Unionens toldgrænse, som en sådan havn FEZ eller logistisk FEZ støder op til;
  3. andre varekategorier bestemt af Kommissionen.
 2. Varer, der er henført under toldproceduren for geneksport, skal eksporteres fra Unionens toldområde inden for en periode, der ikke overstiger 4 måneder fra dagen efter den dag, hvor sådanne varer henføres under en sådan toldprocedure, med undtagelse af importerede varer ind på havnen FEZ eller logistisk FEZ.
 3. Hvis sådanne varer inden for 3 arbejdsdage efter dagen for anbringelse af udenlandske varer under toldproceduren for genudførsel ikke blev henført under toldproceduren for toldforsendelse eller forlod Unionens toldområde, skal de anbringes midlertidigt .
 4. Hvis udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for geneksport, ikke eksporteres fra Unionens toldområde, undtagen i tilfælde af destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller uopretteligt tab som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring inden udløbet af den periode, der er fastsat i stk. 2 i denne artikel, afsluttes toldproceduren for geneksport, og sådanne udenlandske varer tilbageholdes af toldmyndigheden i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode.

Artikel 241. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold i forbindelse med udenlandske varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren for geneksport, fristen for betaling og beregning

 1. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forhold til udenlandske varer, der er henført under toldproceduren for geneksport, opstår for klarereren fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerer angivelsen for varerne.
 2. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forhold til udenlandske varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren for geneksport, afsluttes af klarereren, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. den faktiske eksport af udenlandske varer fra Unionens toldområde, bekræftet af toldmyndigheden på afgangsstedet på den måde, der er bestemt af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 93 i denne kode
  2. placering af varer, for hvilke virkningen af ​​toldproceduren for geneksport er afsluttet, under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode
  3. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med afsnit 4-6 i denne artikel
  4. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uopretteligt tab af udenlandske varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer uigenkaldeligt tabes som følge heraf af naturligt tab under normale transportbetingelser (transport) og (eller) opbevaring, undtagen i de tilfælde, hvor fristen for betaling af importtold, skatter, inden en sådan destruktion eller uopretteligt tab i henhold til denne kode med hensyn til disse udenlandske varer , særlig antidumping-, udligningstold er kommet;
  5. afslag på frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for geneksport - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, der opstod ved registrering af en varedeklaration
  6. tilbagekaldelse af en erklæring for varer i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i henhold til artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige , antidumping, udligningstold, der opstod under registreringen af ​​varedeklarationen
  7. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  8. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  9. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 3. Forpligtelsen til at betale importtold, skatter, speciel, antidumping, udligningstold skal være opfyldt, hvis udenlandske varer, der er henført under toldproceduren for genudførsel, ikke eksporteres fra Unionens toldområde inden udløbet af den periode, der er fastsat i artikel 2, stk. 240, i denne kode.
  Ved forekomst af denne omstændighed er datoen for betaling af importtold, afgifter, særlig antidumping-, udligningstold den dag, hvor varerne anføres under toldproceduren for genudførsel.
 4. Ved forekomsten af ​​den omstændighed, der er specificeret i stk. 3 i denne artikel, skal importtold, skatter, der skal betales særlig antidumping-, udligningstold, som om udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for genudførsel, blev henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold og skatter, undtagen i de tilfælde, der er specificeret i afsnit 5 og 6 i denne artikel.
  Til beregning af importtold anvendes skatter, særlige, antidumping-, udligningstoldsatser, importtoldsatser, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, der gælder på dagen for toldmyndighedens registrering af en erklæring for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren for genudførsel.
 5. Hvis den omstændighed, der er specificeret i denne artikels stk. 3, opstod i forhold til betinget frigivne varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 1, afsnit 126, i denne kode, betales importtold og -afgifter i størrelsen af ​​importtold, skatter, der ikke er betalt ved frigivelse varer i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug i forbindelse med anvendelsen af ​​incitamenter til betaling af importtold og skatter. Speciel antidumping-, udligningstold på de specificerede varer er ikke underlagt betaling.
 6. Hvis den omstændighed, der er specificeret i denne artikels stk. 3, opstod i forhold til produkterne til forarbejdning af varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, er importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold underlagt betaling i mængden af ​​importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, der betales som om udenlandske varer henføres under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet og anvendes til fremstilling af forarbejdede produkter i overensstemmelse med normer for frigivelse af forarbejdede produkter blev placeret under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug.
  For at beregne importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold, anvendes toldsatserne for importtold, afgifter, særlig, antidumping, udligningstold, faktisk på dagen for registrering af toldmyndigheden for en erklæring for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, og i forhold til varer, hvis frigivelse, når den blev anbragt under toldproceduren for behandling i toldområdet, blev foretaget inden indgivelsen af ​​erklæringen for varer - på dagen for toldmyndighedens registrering af ansøgningen om frigivelse af varer inden indgivelsen af ​​angivelsen for varer.
  Hvis det for at beregne importtold, afgifter, særlig antidumping-, udligningstold er nødvendigt at konvertere fremmed valuta til en medlemsstats valuta, foretages en sådan konvertering til den valutakurs, der gælder på dagen specificeret i afsnit to i denne klausul.
 7. Af beløbene for importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold betalt (opkrævet) i overensstemmelse med stk. 6 i denne artikel skal der betales renter, som om der blev meddelt en betalingsudskydelse i forhold til disse beløb fra dato for varens anbringelse under toldprocedurebehandlingen i toldområdet den dag, hvor varerne anbringes under toldproceduren for genudførsel. Den specificerede rente beregnes og betales i overensstemmelse med artikel 60 i denne kode.
  Hvis gennemførelsen af ​​toldproceduren til behandling i toldområdet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 173, i denne kode blev suspenderet, opkræves eller betales ikke den rente, der er fastsat i dette stykke for suspensionen af ​​toldproceduren.
 8. I tilfælde af faktisk udførsel af udenlandske varer fra Unionens toldområde, bekræftet af toldmyndigheden på afgangsstedet på den måde, der er bestemt af Kommissionen, eller placering i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kodeks for sådanne varer under toldprocedurer, der gælder for udenlandske varer, eller toldmyndighedernes tilbageholdelse af sådanne varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode efter opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold og (eller) deres opkrævning (helt eller delvist) af importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold betalt og (eller) opkrævet i henhold til denne artikel returneres i overensstemmelse med kapitel 10 og artikel 76 i denne Kode.
 9. Erklæreren er ikke forpligtet til at betale eksporttold på varer, der er henført under toldproceduren for geneksport.

Artikel 242. Refusion (modregnet) af importtoldbeløb, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold

 1. For så vidt angår de varer, der er specificeret i artikel 6, stk. 7, afsnit 2 og 238, i denne kode, anbragt under toldproceduren for genudførsel og faktisk eksporteret fra Unionens toldområde, beløbene for importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold betalt (opkrævet) i forbindelse med anvendelsen af ​​toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, undtagen i det tilfælde, hvor mængden af ​​importtold og skatter er betalt (opkrævet) i forbindelse med handlinger i strid med formålene og betingelserne for at yde fordele til betaling af importtold, skatter og (eller) i strid med begrænsninger for brug og (eller) bortskaffelse af disse varer i forbindelse med brugen af ​​sådanne fordele.
 2. Refusion (modregnet) af importtoldbeløb, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold i henhold til stk. 1 i denne artikel gennemføres i overensstemmelse med kapitel 10 og artikel 76 i denne kode.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...