menu

Toldprocedure til behandling i toldområdet

Artikel 163. Indhold og anvendelse af toldproceduren til behandling i toldområdet

 1. Toldprocedure forarbejdning i toldområdet - toldproceduren for udenlandske varer, i henhold til hvilken sådanne varer forarbejdes i Unionens toldområde for at opnå deres forarbejdningsprodukter beregnet til efterfølgende eksport fra Unionens toldområde uden betaling med hensyn til sådanne varer udenlandske varer, importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, underlagt betingelserne for at placere varer under denne toldprocedure og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure.
 2. Varer anbragt under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet bevarer status som udenlandske varer, og varer modtaget (dannet) som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde (forarbejdede produkter, affald og rester) får status som udenlandske varer.
 3. Det er tilladt at bruge toldproceduren til forarbejdning i toldområdet til at suspendere toldproceduren for midlertidig indførsel (indførsel) ved at placere varer under den, anbragt under toldproceduren for midlertidig indførsel (indførsel).
 4. Kommissionen har ret til at bestemme listen over varer, for hvilke toldproceduren for behandling i toldområdet ikke anvendes. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 203 dateret 11.12.2018)

Artikel 164. Betingelser for anbringelse af varer under toldproceduren til forarbejdning på toldområdet og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure

 1. Betingelserne for at placere varer under toldproceduren til forarbejdning på toldområdet er:
  1. tilgængelighed af et dokument om betingelserne for behandling af varer i Unionens toldområde, udstedt af et autoriseret organ i en medlemsstat og indeholdende oplysninger specificeret i artikel 168 i denne kode. En erklæring om varer kan bruges som et sådant dokument, hvis formålet med at anvende toldproceduren til behandling i toldområdet er reparation af varer såvel som i andre tilfælde fastlagt af Kommissionen; (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 180 af 12.11.2018)
  2. muligheden for, at toldmyndighederne kan identificere udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning på toldområdet i produkterne til deres forarbejdning, undtagen i tilfælde af erstatning af sådanne udenlandske varer med tilsvarende varer i overensstemmelse med artikel 172 i denne kode
  3. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kode.
 2. Betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldproceduren for behandling i toldområdet er:
  1. overholdelse af den fastlagte gyldighedsperiode for toldproceduren til behandling i toldområdet
  2. overholdelse af bestemmelserne i artikel 166 i denne kode, når der udføres operationer med varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet
  3. konstatering af varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning på toldområdet med de personer, der er specificeret i dokumentet, om betingelserne for behandling af varer i Unionens toldområde og brugen af ​​sådanne varer til at udføre operationer til behandling af varer af disse personer.
 3. Med henblik på anvendelsen af ​​dette kapitel betyder toldmyndighedens identifikation af udenlandske varer i produkterne til deres forarbejdning etableringen ved hjælp af en af ​​metoderne specificeret i artikel 167 i denne kode, at de varer, der er henført under toldbehandlingsproceduren, var udsættes for operationer til forarbejdning af varer i Unionens toldområde med henblik på at opnå forarbejdede produkter i toldområdet.

Artikel 165. Varighed af toldproceduren for behandling i toldområdet

 1. Varigheden af ​​toldproceduren for forarbejdning i toldområdet fastlægges på basis af fristen for behandling af varer i Unionens toldområde som defineret i dokumentet om betingelserne for behandling af varer i Unionens toldområde.
 2. Den fastlagte gyldighedsperiode for toldproceduren for behandling i toldområdet forlænges efter anmodning fra personen efter forlængelse af perioden for behandling af varer i Unionens toldområde.
 3. Medlemsstaternes lovgivning kan bestemme, at når den forlængede periode for behandling af varer i Unionens toldområde, kan den fastlagte gyldighedsperiode for toldproceduren for behandling i toldområdet forlænges senest ti arbejdsdage efter dens udløb. Ved forlængelse af toldprocedurens behandlingstid i toldområdet, der er oprettet af toldmyndigheden, efter dens udløb, genoptages virkningen af ​​en sådan toldprocedure fra datoen for afslutningen af ​​denne toldprocedure.

Artikel 166. Behandling af operationer i Unionens toldområde

 1. Forarbejdning i Unionens toldområde omfatter:
  1. forarbejdning eller forarbejdning af varer
  2. fremstilling af varer inklusive montering, montering, demontering og montering;
  3. reparation af varer, herunder restaurering heraf, udskiftning af komponenter, modernisering;
  4. brugen af ​​varer, der letter eller letter produktionen af ​​forarbejdede produkter, selvom disse varer helt eller delvist forbruges under forarbejdningsprocessen. Denne handling skal udføres samtidigt med en af ​​de operationer, der er specificeret i afsnit 1 - 3 i dette afsnit.
 2. Forarbejdning i Unionens toldområde omfatter ikke:
  1. operationer for at sikre varernes sikkerhed under klargøring til salg og transport (transport), herunder emballering, emballering og sortering af varer, hvor varer ikke mister deres individuelle karakteristika
  2. afkom, opdræt og fodring af dyr, herunder fugle, fisk samt voksende krebsdyr og bløddyr
  3. voksende træer og andre planter;
  4. kopiering og reproduktion af informations-, lyd- og videooptagelser på enhver form for informationsmedie;
  5. brugen af ​​udenlandske varer som hjælpemidler i den teknologiske proces (udstyr, maskiner, inventar osv.);
  6. andre operationer fastlagt af Kommissionen.
 3. Når der udføres forarbejdning på Unionens toldområde, er det tilladt at anvende EU-varer med undtagelse af varer, for hvilke eksporttoldsatserne er fastsat i medlemsstaternes lovgivning, og som er medtaget på den liste, der er fastlagt af Kommissionen.
  Kommissionen har ret til at afgøre, hvilke sager hvornår EU-varer, for hvilke satserne for eksporttold er fastsat ved medlemsstaternes lovgivning, og som er medtaget på listen i første afsnit i dette stykke, kan anvendes ved udførelse af forarbejdning i toldområdet for Union.

Artikel 167. identifikation udenlandske varer i produkterne til forarbejdning

Følgende metoder kan anvendes til at identificere udenlandske varer i produkterne til forarbejdning:

 • anbringelse af klarereren, den person, der udfører behandlingsoperationer, eller embedsmænd fra toldmyndighederne med segl, frimærker, digital og anden mærkning på udenlandske varer;
 • detaljeret beskrivelse, fotografering, målestokbillede af udenlandske varer;
 • sammenligning af forudvalgte prøver og (eller) prøver af udenlandske varer og produkter til bearbejdning heraf
 • brug af eksisterende produktmærkning, herunder i form af serienumre
 • andre metoder, der kan anvendes på baggrund af varernes art og forarbejdning i Unionens toldområde, herunder ved at undersøge de indsendte dokumenter, der indeholder detaljerede oplysninger om brugen af ​​udenlandske varer i den teknologiske proces til udførelse af forarbejdningsoperationer i Unionens toldområde såvel som teknologien til produktion af forarbejdede produkter eller gennem toldkontrol under forarbejdning i Unionens toldområde.

Artikel 168. Dokument om betingelserne for behandling af varer i Unionens toldområde

 1. Et dokument om vilkårene for behandling af varer i Unionens toldområde, udstedt af et autoriseret organ i en medlemsstat, kan fås af enhver medlemsland ansigt, på hvis område dette dokument er udstedt, herunder dem, der udfører behandlingshandlinger, eller som ikke direkte udfører sådanne handlinger.
 2. Dokumentet om betingelserne for behandling af varer i Unionens toldområde skal indeholde oplysninger:
  1. på det bemyndigede organ i den medlemsstat, der har udstedt dokumentet
  2. om den person, som dokumentet blev udstedt til
  3. om den person (personer), der direkte vil udføre forarbejdning i Unionens toldområde
  4. på udenlandske varer og produkter til forarbejdning heraf (navn, kode i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet, mængde og omkostninger). Medlemsstaternes lovgivning om toldregulering kan give mulighed for at angive koden for udenlandske varer og produkter til forarbejdning heraf på vareniveauet i varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet samt muligheden for ikke at angive omkostningerne ved varer og produkter til forarbejdning heraf
  5. på Unionens varer, for hvilke satserne for eksporttold er fastsat i medlemsstaternes lovgivning, der sikrer gennemførelsen af ​​den teknologiske proces til behandling af udenlandske varer (navn, kode i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandske varer Økonomisk aktivitet og mængde), hvis dette er fastlagt i medlemsstatens lovgivning
  6. på dokumenter, der bekræfter retten til at eje, bruge og (eller) bortskaffe varer
  7. udbytte af forarbejdede produkter i kvantitative og (eller) procentuelle termer
  8. om behandling i toldområdet, metoder til gennemførelse af dem
  9. om metoderne til identifikation af udenlandske varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning på toldområdet i produkterne til forarbejdning
  10. om affald og rester (navn, kode i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet, mængde og omkostninger). Medlemsstaternes lovgivning om toldregulering kan give mulighed for at angive koden for affald og rester på niveauet for vareposten i varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet samt muligheden for ikke at angive værdien af ​​en sådan affald og rester;
  11. perioden for forarbejdning af varer i Unionens toldområde
  12. om udskiftning af varer med tilsvarende varer som defineret i artikel 172 i denne kodeks, hvis sådan erstatning er tilladt
  13. om muligheden for yderligere kommerciel brug af affald
  14. på toldmyndighederne (toldmyndighederne), som formodes at placere varer under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet og afslutningen af ​​denne toldprocedure.
 3. Perioden for forarbejdning af varer i Unionens toldområde må ikke overstige 3 år eller en længere periode, der fastlægges af Kommissionen for visse kategorier af varer. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 203 dateret 11.12.2018)
 4. Perioden for behandling af varer i Unionens toldområde omfatter:
  1. varigheden af ​​produktionsprocessen for forarbejdning af varer
  2. den tid, der kræves for den faktiske eksport fra Unionens toldområde af forarbejdede produkter og udførelsen af ​​toldoperationer i forbindelse med bortskaffelse af affald og rester af udenlandske varer.
 5. Perioden for forarbejdning af varer i Unionens toldområde beregnes fra den dag, hvor varerne anbringes under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, og i tilfælde af toldangivelse af varer i flere batcher - fra dagen den første batch af varer placeres under toldproceduren til behandling i toldområdet.
 6. Perioden for forarbejdning af varer i Unionens toldområde kan forlænges inden for den periode, der er specificeret i stk. 3 i denne artikel.
 7. Medlemsstaternes lovgivning kan indeholde yderligere oplysninger, der skal specificeres i et dokument om betingelserne for behandling af varer i Unionens toldområde.
 8. Dokumentets form om betingelserne for behandling af varer i Unionens toldområde, proceduren for udfyldelse af den og proceduren for udstedelse af et sådant dokument, indførelse af ændringer (tilføjelser) til det samt tilbagetrækning ( annullering) og (eller) dens fornyelse er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning. (se kendelse fra Russlands finansministerium nr. 246n dateret 24.12.2019)
 9. Hvis angivelsen for varer bruges som et dokument om betingelserne for behandling af varer i Unionens toldområde, skal oplysninger om betingelserne for behandling af varer i Unionens toldområde angives af klarereren i varedeklarationen.

Artikel 169. Satser for produktion af forarbejdede produkter

 1. Udbyttet af forarbejdede produkter forstås som mængden og (eller) procentdelen af ​​forarbejdede produkter dannet som et resultat af forarbejdningsoperationer i Unionens toldområde for en vis mængde udenlandske varer.
 2. I tilfælde af at forarbejdning på Unionens toldområde udføres i forhold til varer, hvis egenskaber forbliver praktisk talt i overensstemmelse med de etablerede tekniske krav og fører til modtagelse af forarbejdede produkter af konstant kvalitet, godkendte medlemsstaternes organer kan opstille standardnormer for produktionen af ​​forarbejdede produkter.

Artikel 170. Affald fra forarbejdning i Unionens toldområde og produktionstab

 1. Affald, der frembringes som et resultat af forarbejdningsoperationer i Unionens toldområde, underkastes anbringelse under toldprocedurerne i denne kode, undtagen i de tilfælde, hvor det nævnte affald i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning anerkendes som uegnet til deres videre kommercielle brug eller sådant affald i overensstemmelse med lovgivningen i medlemslandene er begravet, neutraliseret, brugt eller destrueret på anden måde.
 2. Affald, der frembringes som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde, når det anbringes under den toldprocedure, der er valgt af klarereren, betragtes som importeret til Unionens toldområde i denne tilstand.
 3. Affald specificeret i stk. 1 i denne artikel, som ikke er underlagt toldprocedurer, får status som varer i Unionen og betragtes ikke som under toldkontrol fra datoen for deres anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning som uegnet til yderligere kommerciel brug eller fra datoen for aflevering af dokumenter til toldmyndigheden, der bekræfter kendsgerningen om nedgravning, neutralisering, anvendelse eller destruktion af det genererede affald på en anden måde eller kendsgerningen om overførsel til sådanne operationer.
 4. Udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, uigenkaldeligt tabt som følge af forarbejdning i Unionens toldområde og anerkendt af toldmyndighederne som produktionstab, er ikke underlagt toldprocedurer efter afslutningen af toldproceduren for behandling i toldområdet.

Artikel 171. Rester af udenlandske varer, der hidrører fra forarbejdning i Unionens toldområde

Rester af udenlandske varer dannet som et resultat af forarbejdning på Unionens toldområde i overensstemmelse med normerne for produktion af forarbejdede produkter er underlagt toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 173 i denne kode.

Artikel 172. Erstatning af udenlandske varer med tilsvarende varer

 1. Med toldmyndighedens tilladelse er det tilladt at erstatte udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren til behandling i toldområdet eller planlagt at blive placeret under toldproceduren til behandling i toldområdet i overensstemmelse med dokumentet om betingelserne for forarbejdning af varer i Unionens toldområde med varer fra Unionen, som med hensyn til deres beskrivelse, kvalitet og tekniske egenskaber falder sammen med sådanne udenlandske varer (i det følgende i denne artikel - ækvivalente varer).
  I tilfælde af import til Unionens toldområde til reparation i defekt form af dele, enheder, enheder, der var en del af de varer, der tidligere blev eksporteret fra Unionens toldområde i overensstemmelse med toldeksportproceduren, EU-varer, som i deres beskrivelse falder kvalitet og tekniske egenskaber sammen med importeret til Unionens toldområde af sådanne dele, enheder, enheder betragtes som ækvivalente varer uden at tage hensyn til tilstanden af ​​deres brugbarhed og (eller) forringelse.
 2. Forarbejdning af produkter fremstillet som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde af ækvivalente varer betragtes som forarbejdningsprodukter af udenlandske varer i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.
 3. Ækvivalente varer får status som udenlandske varer, og varer, der erstattes af dem, får status som EU-varer.
 4. Hvis det er tilladt at erstatte udenlandske varer med ækvivalente varer, er eksport fra Unionens toldområde af forarbejdningsprodukter opnået fra ækvivalente varer tilladt inden import af udenlandske varer til Unionens toldområde.
 5. Proceduren og betingelserne for erstatning af udenlandske varer med tilsvarende varer er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.

Artikel 173. Afslutning, suspension og afslutning af toldproceduren for behandling i toldområdet

 1. Inden udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren for behandling i toldområdet slutter driften af ​​denne toldprocedure med placeringen af ​​modtagne varer (dannet) som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde ( forarbejdning af produkter, affald undtagen det affald, der er specificeret i artikel 3, stk. 170, i denne kode, og (eller) saldi) og (eller) udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet og ikke er underlagt forarbejdningsoperationer i Unionens toldområde under toldproceduren for geneksport.
 2. Inden udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren for behandling i toldområdet kan virkningen af ​​denne toldprocedure være afsluttet:
  1. placering af modtagne varer (dannet) som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde (forarbejdning af produkter, affald undtagen det affald, der er specificeret i artikel 3, stk. 170, i denne kode, og (eller) rester) og ( eller) udenlandske varer henført under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet og ikke underkastet forarbejdning i Unionens toldområde, under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug eller under en anden toldprocedure, der gælder for udenlandske varer på de betingelser fastsat i denne kode, med undtagelse af toldproceduren for toldforsendelse, toldproceduren for midlertidig indførsel (optagelse). Samtidig betales der ikke særlig antidumping-, udligningstold med hensyn til forarbejdede produkter, og der er ikke noget krav om at indsende dokumenter, der bekræfter overholdelse af foranstaltninger til beskyttelse af det indre marked i en anden form end særlig antidumping, udligning told og (eller) oprettet i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Unionen andre gebyrer
  2. genoptagelse af toldproceduren for midlertidig indførsel (optagelse), hvis drift blev suspenderet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 224, i denne kode
  3. toldmyndighedernes anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at det er uigenkaldeligt tab som følge af naturligt tab under normale forhold af transport (transport) og (eller) opbevaring af modtagne varer (dannet) som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde (forarbejdede produkter, affald og (eller) rester) og (eller) udenlandske varer placeret under toldprocedure til forarbejdning i toldområdet og ikke underkastet forarbejdning i Unionens toldområde
  4. anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning af affald, der genereres som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde, uegnet til yderligere kommerciel anvendelse, eller fremsendelse til toldmyndigheden af ​​dokumenter, der bekræfter begravelsen, neutraliseringen bortskaffelse eller destruktion af det genererede affald på en anden måde eller det faktum, at de overføres til sådanne operationer
  5. toldmyndighedernes anerkendelse af en del af udenlandske varer henført under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet som produktionstab
  6. forekomsten af ​​omstændigheder, der er bestemt af Kommissionen, og (eller) medlemsstaternes lovgivning om toldregulering, hvorefter varerne er under toldkontrol.
 3. Inden udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren for forarbejdning i toldområdet kan virkningen af ​​denne toldprocedure suspenderes, hvis varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, og (eller) deres produkter forarbejdning under toldproceduren på et toldoplag eller produkter til forarbejdning heraf under proceduren for midlertidig told (indførsel).
 4. Forarbejdede produkter kan placeres under toldprocedurer i et eller flere partier.
 5. Efter udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren til behandling i toldområdet afsluttes denne toldprocedure.

Artikel 174. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold på varer, der placeres (placeres) under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, betalingsperioden og beregning

 1. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forbindelse med varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, opstår for klarereren fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerer angivelsen for varerne, og i forhold til varer, der er deklareret til frigivelse før indgivelse af erklæring om varer, fra en person, der har indgivet en ansøgning om frigivelse af varer, inden der indgives en erklæring om varer - fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerede en ansøgning om frigivelse af varer til indgivelse af en erklæring om varer.
 2. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forbindelse med varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, afsluttes af klarereren, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. afslutning af toldproceduren for behandling i toldområdet i overensstemmelse med stk. 1 og stk. 1, 2, 4-6, i artikel 2, stk. 173, i denne kode inden udløbet af toldproceduren for behandling i det toldområde, der er oprettet af toldmyndighed, herunder efter indtræden af ​​omstændigheder, der er specificeret i stk. 1, afsnit 2 og 4, i denne artikel
  2. placering af varer, for hvilke toldproceduren for behandling i toldområdet er afsluttet, og (eller) modtagne varer (dannet) som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde inden for rammerne af anvendelsen af ​​sådanne en toldprocedure, hvis handling er afsluttet, for midlertidig opbevaring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 129, i denne kode
  3. placering af varer, for hvilke toldproceduren for forarbejdning i toldområdet er afsluttet, og (eller) varer opnået (dannet) som et resultat af forarbejdning i Unionens toldområde inden for rammerne af anvendelsen af ​​sådanne en toldprocedure, der er afsluttet, under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode
  4. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med stk. 5 i denne artikel
  5. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uigenkaldeligt tab af udenlandske varer placeret under toldproceduren til behandling i toldområdet og (eller) modtagne varer ( dannet) som et resultat af forarbejdning på toldområdet på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer kan genoprettes som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring, undtagen i tilfælde, hvor fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold forud for en sådan destruktion eller uopretteligt tab i overensstemmelse med denne kodeks i forhold til disse varer
  6. afslag på frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren til forarbejdning i toldområdet - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, der opstod ved registrering af en varedeklaration eller en ansøgning om frigivelse af varer inden indgivelse af en erklæring om varer
  7. tilbagekaldelse af en erklæring for varer i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i henhold til artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige , antidumping, udligningstold, der opstod under registreringen af ​​varedeklarationen
  8. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  9. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  10. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 3. Forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold er underlagt opfyldelse, når de omstændigheder, der er specificeret i afsnit 4 i denne artikel, er opfyldt.
 4. I følgende tilfælde er fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold:
  1. i tilfælde af overførsel af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, inden en sådan toldprocedure er afsluttet til en person (personer), der ikke er specificeret i dokumentet, om betingelserne for behandling i toldområdet - dagen af overførsel af varer, og hvis denne dag ikke er fastsat - den dag, hvor varerne placeres under toldproceduren til behandling i toldområdet
  2. i tilfælde af tab af udenlandske varer henført under toldproceduren til behandling i toldområdet inden afslutningen af ​​en sådan toldprocedure med undtagelse af destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller uopretteligt tab som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring - dagen for varetab, og hvis denne dag ikke er fastsat - dagen for varernes anbringelse under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet
  3. hvis toldproceduren for forarbejdning i toldområdet ikke er afsluttet inden udløbet af toldproceduren for forarbejdning i det toldområde, der er oprettet af toldmyndigheden - dagen for udløbet af toldproceduren for behandling i det toldområde, der er oprettet af toldmyndighederne myndighed.
 5. Ved forekomsten af ​​de omstændigheder, der er specificeret i stk. 4 i denne artikel, skal importtold, skatter, der skal betales speciel, antidumping-, udligningstold, som om varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet, blev henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold og skatter.
  For at beregne importtold, afgifter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, anvendes toldsatserne for importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, med virkning fra dagen for registrering af toldmyndighedens erklæring for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren til behandling i toldområdet og i forhold til varer, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​angivelsen for varer - på dagen for registrering af toldmyndigheden i ansøgning om frigivelse af varer inden indgivelse af varedeklarationen.
 6. Af størrelsen på importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold betalt (opkrævet) i henhold til stk. 5 i denne artikel skal der betales renter, som om der blev givet en udsættelse af deres betaling i forhold til disse beløb fra datoen for varernes anbringelse under toldprocedurens behandling på toldområdet på dagen for udløbet af fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold. Den specificerede rente beregnes og betales i overensstemmelse med artikel 60 i denne kode.
  Hvis gennemførelsen af ​​toldproceduren til behandling i toldområdet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 173, i denne kode blev suspenderet, opkræves eller betales ikke den rente, der er fastsat i dette stykke for suspensionen af ​​toldproceduren.
 7. I tilfælde af afslutning af toldproceduren for behandling i toldområdet eller anbringelse til midlertidig opbevaring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 129, i denne kode af varer, der er anbragt under toldproceduren til behandling i toldområdet, og (eller) varer modtaget (dannet) som et resultat af operationer ved forarbejdning i toldområdet eller placering i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode af sådanne varer i henhold til toldprocedurerne i denne kode eller told tilbageholdelse af sådanne varer myndigheder i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kodeks efter opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping, udligningstold og (eller) deres opkrævning (helt eller delvist) af told, skatter , speciel, antidumping, udligningstold betalt og (eller) opkrævet i henhold til denne artikel, tilbagebetales (modregnes) i henhold til kapitel 10 og artikel 76 i denne kodeks.

Artikel 175. Specifikationer for beregning og betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold på forarbejdede produkter, når de henføres under toldproceduren for frigivelse til hjemmeforbrug

 1. Når forarbejdningsprodukter henhører under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, er importtold, skatter, særlige, antidumping, udligningstold underlagt betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping, udligningstold afgifter, der skulle betales, som om udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning i toldområdet og anvendt til fremstilling af forarbejdede produkter i overensstemmelse med normerne for produktionen af ​​forarbejdede produkter, blev placeret under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug .
  For at beregne importtold, afgifter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, anvendes toldsatserne for importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, med virkning fra dagen for registrering af toldmyndighedens erklæring for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren til behandling i toldområdet og i forhold til varer, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​angivelsen for varer - på dagen for registrering af toldmyndigheden i ansøgning om frigivelse af varer inden indgivelse af varedeklarationen.
  Hvis det for at beregne told og skatter kræves at konvertere fremmed valuta til en medlemsstats valuta, foretages en sådan konvertering til den valutakurs, der gælder den dag, der er specificeret i første afsnit i denne klausul.
 2. Af størrelsen på importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold betalt (opkrævet) i henhold til stk. 1 i denne artikel skal der betales renter, som om der blev givet en udsættelse af deres betaling i forhold til disse beløb fra datoen for varernes anbringelse under toldprocedurebehandlingen på toldområdet på dagen for ophør af forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold. Den specificerede rente beregnes og betales i overensstemmelse med artikel 60 i denne kode.
  Hvis gennemførelsen af ​​toldproceduren til behandling i toldområdet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 173, i denne kode blev suspenderet, opkræves eller betales ikke den rente, der er fastsat i dette stykke for suspensionen af ​​toldproceduren.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Russiske jernbaner holder op med at modtage varer til grænseovergangene Grodekovo - Suifenhe og Zabaikalsk - Manchuriet, undtagen containere.
01:04 01-12-2021 Flere detaljer ...
Ifølge lederen af ​​det statslige transportleasingselskab Yevgeny Dietrich vil Lavna-kulterminalen give endnu større mulighed for økonomisk udvikling i regionen.
01:00 01-12-2021 Flere detaljer ...
Den nye transportstrategi dækker spørgsmål om at øge befolkningens mobilitet og udvikling af indenlandsk turisme, øge mængden og hastigheden af ​​godstransport, transit af varer mv.
20:42 30-11-2021 Flere detaljer ...
På grund af kraftig vind i Kerch-strædet blev skibsfarten indstillet den 29. november. Mere end 150 skibe venter stadig på passage.
18:25 30-11-2021 Flere detaljer ...