menu

Brugerdefineret behandlingsprocedure til indenlandsk forbrug

Artikel 188. Indhold og anvendelse af toldproceduren til behandling til indenlandsk forbrug

 1. Toldprocedure forarbejdning til indenlandsk forbrug - en toldprocedure, der anvendes på udenlandske varer, hvorefter sådanne varer forarbejdes til indenlandsk forbrug for at opnå deres forarbejdede produkter beregnet til efterfølgende placering under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug uden betaling til i forhold til sådanne udenlandske varer, importtold, underlagt betingelserne for at placere varerne under denne toldprocedure og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure.
 2. Varer, der placeres under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, bevarer status for udenlandske varer, og modtagne varer (dannet) som et resultat af forarbejdning til indenlandsk forbrug (forarbejdede produkter, affald og rester) får status som udenlandske varer.
 3. Toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug anvendes på varer, hvis liste er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 189. Betingelser for at anbringe varer under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure

 1. Betingelserne for at placere varer under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug er:
  1. tilgængelighed af et dokument om betingelserne for behandling af varer til hjemmeforbrug, udstedt af et autoriseret organ i en medlemsstat og indeholdende oplysninger specificeret i artikel 193 i denne kode
  2. muligheden for, at toldmyndighederne kan identificere udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug i produkterne til deres forarbejdning
  3. hvis varerne den dag, hvor varerne henføres under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, beregnes importtoldbeløbene for forarbejdede produkter, som om de var omfattet af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, når de importeres til Unionens toldområde under hensyntagen til normerne for produktionen af ​​forarbejdede produkter indeholdt i dokumentet om betingelserne for forarbejdning af varer til hjemmeforbrug er mindre end importtoldbeløbene beregnet for varer henført under tolden procedure til forarbejdning til hjemmeforbrug, som om sådanne varer blev henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug
  4. umuligheden af ​​at gendanne forarbejdede produkter til deres oprindelige tilstand på en økonomisk fordelagtig måde
  5. betaling af særlig antidumpingtold, udligningstold
  6. betaling af skat, hvis der ikke gives skattefritagelse
  7. overholdelse af foranstaltningerne til beskyttelse af det indre marked, der er etableret i en anden form end særlig antidumping-, udligningstold og (eller) anden told, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Unionen
  8. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kode.
 2. Betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug er:
  1. overholdelse af den fastlagte gyldighedsperiode for toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug
  2. overholdelse af bestemmelserne i artikel 191 i denne kodeks, når der udføres transaktioner med varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug
  3. at finde varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug hos de personer, der er specificeret i dokumentet om betingelserne for forarbejdning af varer til indenlandsk forbrug, og at bruge sådanne varer til at udføre operationer til behandling af varer af disse personer.
 3. Med henblik på anvendelsen af ​​dette kapitel betyder toldmyndighedens identifikation af udenlandske varer i produkterne til deres forarbejdning etableringen ved hjælp af en af ​​metoderne specificeret i artikel 192 i denne kode, at behandling af varer til indenlandsk forbrug for at opnå forarbejdede produkter blev underlagt varer henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug.

Artikel 190. Varighed af toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug

 1. Gyldighedsperioden for toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug fastlægges på basis af perioden for forarbejdning af varer til indenlandsk forbrug, bestemt i dokumentet om betingelserne for forarbejdning af varer til indenlandsk forbrug.
 2. Den fastlagte gyldighedsperiode for toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug forlænges efter anmodning fra personen efter forlængelse af fristen for forarbejdning af varer til indenlandsk forbrug.
 3. Medlemsstaternes lovgivning kan bestemme, at den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug kan forlænges senest 10 arbejdsdage efter udløbet af tidsrummet for forarbejdning af varer til indenlandsk forbrug. Ved forlængelse af gyldighedsperioden for toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, der er fastlagt af toldmyndigheden, efter dens udløb, genoptages gyldigheden af ​​en sådan toldprocedure fra datoen for denne toldprocedures afslutning.

Artikel 191. Forarbejdning til indenlandsk forbrug

 1. Forarbejdningsoperationer til indenlandsk forbrug inkluderer:
  1. forarbejdning eller forarbejdning af varer
  2. fremstilling af varer, herunder montering, montering, demontering og montering.
 2. Forarbejdningsoperationer til indenlandsk forbrug inkluderer ikke:
  1. operationer for at sikre varernes sikkerhed under klargøring til salg og transport (transport), herunder emballering, emballering og sortering af varer, hvor varer ikke mister deres individuelle karakteristika
  2. afkom, opdræt og fodring af dyr, herunder fugle, fisk samt voksende krebsdyr og bløddyr
  3. voksende træer og andre planter;
  4. kopiering og reproduktion af informations-, lyd- og videooptagelser på enhver form for informationsmedie;
  5. andre operationer fastlagt af Kommissionen.
 3. Ved udførelse af forarbejdningsoperationer til indenlandsk forbrug er brugen af ​​EU-varer tilladt.

Artikel 192. identifikation udenlandske varer i produkterne til forarbejdning

Følgende metoder kan anvendes til at identificere udenlandske varer i produkterne til forarbejdning:

 • anbringelse af klarereren, den person, der udfører behandlingsoperationer, eller embedsmænd fra toldmyndighederne med segl, frimærker, digital og anden mærkning på udenlandske varer;
 • detaljeret beskrivelse, fotografering, målestokbillede af udenlandske varer;
 • sammenligning af forudvalgte prøver og (eller) prøver af udenlandske varer og produkter til bearbejdning heraf
 • brug af eksisterende produktmærkning, herunder i form af serienumre
 • andre metoder, der kan anvendes baseret på varernes art og de processer, der udføres til indenlandsk forbrug, herunder ved at undersøge de indsendte dokumenter, der indeholder detaljerede oplysninger om brugen af ​​udenlandske varer i den teknologiske proces til behandling af forarbejdningsoperationer til indenlandsk forbrug, som såvel som ved teknologiproduktion af forarbejdede produkter eller gennem toldkontrol under forarbejdning til indenlandsk forbrug.

Artikel 193. Dokument om betingelserne for behandling af varer til indenlandsk forbrug

 1. Et dokument om vilkårene for behandling af varer til hjemmeforbrug, udstedt af et autoriseret organ i en medlemsstat, kan fås af enhver medlemsland ansigt, på hvis område dette dokument er udstedt, herunder dem, der ikke direkte udfører operationer til behandling af varer.
 2. Et dokument om betingelserne for behandling af varer til indenlandsk forbrug skal indeholde oplysninger:
  1. på det bemyndigede organ i den medlemsstat, der har udstedt dokumentet
  2. om den person, som dokumentet blev udstedt til
  3. om den person (personer), der direkte vil udføre forarbejdning til indenlandsk forbrug;
  4. på udenlandske varer og produkter til forarbejdning heraf (navn, kode i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet, mængde og omkostninger). Medlemsstaternes lovgivning om toldregulering kan give mulighed for at angive koden for udenlandske varer og produkter til forarbejdning heraf på vareniveauet i varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet samt muligheden for ikke at angive omkostningerne ved varer og produkter til forarbejdning heraf
  5. på dokumenter, der bekræfter retten til at eje, bruge og (eller) bortskaffe varer
  6. udbytte af forarbejdede produkter i kvantitative og (eller) procentuelle termer
  7. om forarbejdningsoperationer til indenlandsk forbrug og metoderne til implementering heraf
  8. om metoderne til identifikation af udenlandske varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug i produkterne til forarbejdning
  9. om affald og rester (navn, kode i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet, mængde og omkostninger). Medlemsstaternes lovgivning om toldregulering kan give mulighed for at angive koden for affald og rester på niveauet for vareposten i varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet samt muligheden for ikke at angive værdien af ​​en sådan affald og rester;
  10. perioden for behandling af varer til indenlandsk forbrug
  11. om muligheden for yderligere kommerciel brug af affald
  12. om toldmyndighederne (toldmyndighederne), som formodes at placere varer under toldproceduren til forarbejdning til hjemmeforbrug og afslutningen af ​​denne toldprocedure
  13. om umuligheden af ​​at gendanne forarbejdede produkter til deres oprindelige tilstand på en økonomisk fordelagtig måde.
 3. Perioden for forarbejdning af varer til indenlandsk forbrug kan ikke overstige 1 år eller en længere periode, som Kommissionen bestemmer for visse varekategorier.
 4. Udtrykket for behandling af varer til indenlandsk forbrug inkluderer:
  1. varigheden af ​​produktionsprocessen for forarbejdning af varer
  2. den tid, det tager at placere forarbejdede produkter under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug.
 5. Perioden for forarbejdning af varer til hjemmeforbrug beregnes fra den dag, hvor varerne placeres under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, og i tilfælde af toldangivelse af varer i flere batcher - fra den dag, hvor den første batch af varer placeres under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug.
 6. Perioden for behandling af varer til indenlandsk forbrug kan forlænges inden for den periode, der er specificeret i stk. 3 i denne artikel.
 7. Medlemsstaternes lovgivning kan indeholde yderligere oplysninger, der skal angives i dokumentet om betingelserne for behandling af varer til hjemmeforbrug.
 8. Formen på et dokument om betingelserne for behandling af varer til hjemmeforbrug, proceduren for udfyldelse og proceduren for udstedelse af et sådant dokument, indførelse af ændringer (tilføjelser) til det samt tilbagetrækning (annullering) og (eller) dens fornyelse er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning. (se bekendtgørelse fra Russlands finansministerium nr. 5 dateret 14.01.2020. januar XNUMX)

Artikel 194. Satser for produktion af forarbejdede produkter

 1. Produktionshastigheden for forarbejdede produkter forstås som mængden og (eller) procentdelen af ​​forarbejdede produkter dannet som et resultat af forarbejdningsoperationer til indenlandsk forbrug af en bestemt mængde udenlandske varer.
 2. Hvis forarbejdning til indenlandsk forbrug udføres i forhold til varer, hvis egenskaber forbliver praktisk talt i overensstemmelse med de fastlagte tekniske krav og fører til modtagelse af forarbejdede produkter af konstant kvalitet, kan de godkendte organer i medlemsstaterne etablere standardnormer for produktion af forarbejdede produkter.

Artikel 195. Affald fra forarbejdning til indenlandsk forbrug og produktionstab

 1. Affald, der frembringes som et resultat af forarbejdning til husholdningsbrug, er underlagt toldprocedurerne i denne kodeks, undtagen i de tilfælde, hvor det nævnte affald i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning anerkendes som uegnet til deres videre kommercielle brug eller sådant affald i overensstemmelse med lovgivningen er medlemslande underlagt begravelse, neutralisering, anvendelse eller destruktion på anden måde.
 2. Affald, der genereres som et resultat af forarbejdningsoperationer til indenlandsk forbrug, betragtes som importeret til Unionens toldområde i denne tilstand, når det placeres under toldproceduren valgt af klarereren.
 3. Affald specificeret i stk. 1 i denne artikel, som ikke er underlagt toldprocedurer, får status som varer i Unionen og betragtes ikke som under toldkontrol fra datoen for deres anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning som uegnet til yderligere kommerciel brug eller fra datoen for aflevering af dokumenter til toldmyndigheden, der bekræfter kendsgerningen om nedgravning, neutralisering, anvendelse eller destruktion af det genererede affald på en anden måde eller kendsgerningen om overførsel til sådanne operationer.
 4. Udenlandske varer henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, uigenkaldeligt tabt som følge af forarbejdning til indenlandsk forbrug og anerkendt af toldmyndighederne som produktionstab, er ikke underlagt toldprocedurer efter afslutningen af ​​toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug.

Artikel 196. Rester af udenlandske varer dannet som et resultat af forarbejdning til indenlandsk forbrug

Rester af udenlandske varer dannet som et resultat af forarbejdning til indenlandsk forbrug i overensstemmelse med normerne for produktionen af ​​forarbejdede produkter er underlagt toldprocedurer i henhold til artikel 197 i denne kode.

Artikel 197. Afslutning, suspension og afslutning af toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug

 1. Inden udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug afsluttes virkningen af ​​denne toldprocedure ved placering af modtagne varer (dannet) som et resultat af forarbejdning til indenlandsk forbrug (forarbejdningsprodukter, affald , med undtagelse af affald, der er specificeret i artikel 3, stk. 195, i denne kode, og (eller) saldi) og (eller) udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug og ikke er underlagt forarbejdning til indenlandsk forbrug, under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug. På samme tid betales der ikke i forbindelse med forarbejdede produkter særlig antidumpingtold, udligningstold og bekræftelse af overholdelse af foranstaltninger til beskyttelse af det indre marked i en anden form end særlig antidumpingtold, udligningstold og (eller) andre opgaver, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Unionen, er ikke påkrævet.
 2. Inden udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug kan virkningen af ​​denne toldprocedure være afsluttet:
  1. placering af udenlandske varer henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug og ikke underkastet forarbejdning til indenlandsk forbrug, affald med undtagelse af affald specificeret i artikel 3, stk. 195, i denne kode, og (eller) rester fra behandling operationer til indenlandsk forbrug under en anden toldprocedure, der gælder for udenlandske varer, på de betingelser, der er fastsat i denne kode, med undtagelse af toldproceduren for toldforsendelse
  2. toldmyndighedernes anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at det er uigenkaldeligt tab som følge af naturligt tab under normale forhold af transport (transport) og (eller) opbevaring af modtagne varer (genereret) som et resultat af forarbejdning til indenlandsk forbrug (forarbejdede produkter, affald og (eller) rester) og (eller) udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug og ikke underkastet forarbejdning til indenlandsk forbrug
  3. anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning af affald, der genereres som et resultat af forarbejdning til husholdningsforbrug, uegnet til yderligere kommerciel brug eller forelæggelse for toldmyndigheden af ​​dokumenter, der bekræfter begravelse, neutralisering, bortskaffelse eller destruktion af det genererede affald på en anden måde, eller det faktum, at de overføres til at udføre sådanne operationer
  4. toldmyndighedernes anerkendelse af en del af udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug som produktionstab
  5. forekomsten af ​​omstændigheder, der er bestemt af Kommissionen, og (eller) medlemsstaternes lovgivning om toldregulering, hvorefter varerne er under toldkontrol.
 3. Inden udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, kan virkningen af ​​denne toldprocedure suspenderes i tilfælde af, at varer, der henføres under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, og (eller) deres produkter er placeres under toldproceduren på et toldoplag.
 4. Efter udløbet af den fastlagte gyldighedsperiode for toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug afsluttes denne toldprocedure.

Artikel 198. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold på varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, fristen for betaling og beregning

 1. Forpligtelsen til at betale importtold, skatter, speciel, antidumping, udligningstold i forbindelse med varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, stammer fra klarereren fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerer angivelsen for varer og i forhold til varer, der er deklareret til frigivelse inden indgivelse af erklæring om varer, fra en person, der har indgivet en ansøgning om frigivelse af varer, inden der indgives en erklæring om varer - fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerede en ansøgning om frigivelse af varer til arkivering af en erklæring for varer.
 2. Deklarantens forpligtelse til at betale importtold på varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, opsiges af klarereren, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. afslutning af toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug i overensstemmelse med stk. 1 og stk. 1, 3 - 5 i artikel 2, stk. 197, i denne kode, herunder efter de omstændigheder, der er specificeret i stk. 1 og 2 i stk. 6 i denne artikel;
  2. placering af varer, for hvilke toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug er afsluttet, og (eller) varer opnået (dannet) som et resultat af forarbejdning til indenlandsk forbrug inden for rammerne af anvendelsen af ​​en sådan toldprocedure, hvis handling er afsluttet til midlertidig opbevaring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 129, i denne kode
  3. placering af varer, for hvilke toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug er afsluttet, og (eller) modtagne varer (dannet) som et resultat af forarbejdning til indenlandsk forbrug som led i anvendelsen af ​​en sådan toldprocedure, som har blevet afsluttet under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode
  4. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med stk. 7 i denne artikel
  5. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uigenkaldeligt tab af udenlandske varer placeret under toldproceduren til behandling i toldområdet og (eller) modtagne varer ( dannet) som et resultat af forarbejdningsoperationer til indenlandsk forbrug på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer kan genoprettes som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring, undtagen tilfælde, hvor fristen for betaling af importtold er forud for en sådan destruktion eller uopretteligt tab i overensstemmelse med denne kode i forhold til disse varer
  6. afslag på frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren til behandling uden for toldområdet - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, der opstod ved registrering af en varedeklaration eller en ansøgning om frigivelse af varer inden indgivelse af en angivelse for varer
  7. tilbagekaldelse af angivelsen for varer i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelsen af ​​varer i henhold til artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, der opstod under registrering af varedeklarationen
  8. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  9. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  10. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 3. Forpligtelsen til at betale skat, speciel, antidumping, udligningstold på varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, medmindre andet er bestemt i stk. 4 i denne artikel, ophører for klarereren ved forekomsten af ​​følgende omstændigheder :
  1. opfyldelse af forpligtelsen til at betale skat, speciel, antidumping, udligningstold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med afsnit 13 i denne artikel
  2. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uigenkaldeligt tab af udenlandske varer placeret under toldproceduren til behandling i toldområdet på grund af en ulykke eller force majeure , eller kendsgerningen om uigenkaldeligt tab af disse varer som et resultat af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring, undtagen i tilfælde, hvor der før en sådan ødelæggelse eller uopretteligt tab i overensstemmelse med denne kodeks med hensyn til af disse varer er fristen for betaling af skat, særlig antidumping-, udligningstold kommet;
  3. nægtelse af frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug - i forhold til forpligtelsen til at betale skat, særlig antidumping, udligningstold, der opstod ved registrering af en varedeklaration eller en ansøgning om frigivelse af varer før indgivelse af en erklæring for varer
  4. tilbagekaldelse af en erklæring for varer i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i henhold til artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale skat, særlig antidumping udligningstold, der opstod ved registrering af en varedeklaration
  5. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  6. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  7. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 4. For varer henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​en erklæring om varer, forpligtelsen til at betale skat, særlig, antidumping, udligningstold afsluttes af klarereren, når forekomsten af ​​følgende omstændigheder:
  1. opfyldelse af forpligtelsen til at betale skat, særlig antidumping-, udligningstold samt toldmyndighedens fremsendelse af et elektronisk dokument eller toldmyndighedens anbringelse af de relevante varemærker, der er specificeret i artikel 17, stk. 120, i dette Kode;
  2. konfiskation eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat.
 5. Forpligtelsen til at betale importtold for varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, er underlagt opfyldelse, når de omstændigheder, der er specificeret i afsnit 6 i denne artikel, er opfyldt.
 6. I tilfælde af følgende omstændigheder overvejes fristen for betaling af importtold:
  1. i tilfælde af overførsel af udenlandske varer inden afslutningen af ​​toldproceduren for behandling til indenlandsk forbrug til en person (personer), der ikke er specificeret i dokumentet om betingelserne for behandling af varer til indenlandsk forbrug - dagen for overførsel af varer, og hvis denne dag ikke er fastsat - dagen for varernes anbringelse under toldproceduren for behandling til indenlandsk forbrug
  2. i tilfælde af tab af modtagne varer (dannet) som et resultat af forarbejdning til indenlandsk forbrug og (eller) udenlandske varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, inden toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug er afsluttet undtagen destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller uopretteligt tab som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring - dagen for varetab, og hvis dette dagen er ikke fastsat - dagen for anbringelse af varer under toldbehandlingsproceduren til indenlandsk forbrug
  3. hvis toldproceduren for forarbejdning til hjemmeforbrug ikke er afsluttet i overensstemmelse med artikel 197 i denne kode - dagen for udløbet af toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug, der er fastlagt af toldmyndigheden.
 7. Ved indtræden af ​​de omstændigheder, der er specificeret i denne artikels stk. 6, skal importtold betales som om varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning til hjemmeforbrug, blev henlagt under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betaling af importtold ...
  For at beregne importtold anvendes satserne for importtold, der er gældende på dagen for registrering af toldmyndigheden for deklarationen for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren til behandling til indenlandsk forbrug, og for varer frigivet inden varedeklarationen indgives - på dagen for toldmyndighedens registrering af en ansøgning om frigivelse af varer, inden der indgives en erklæring om varer.
 8. Der betales renter af de betalte (opkrævede) importtoldsatser i henhold til stk. 7 i denne artikel, som om der blev givet en udsættelse af deres betaling i forhold til disse beløb fra den dag, hvor varerne blev anbragt under toldproceduren til behandling til indenlandsk forbrug indtil dagen for udløbet af betalingsfristen importtold. Den specificerede rente beregnes og betales i overensstemmelse med artikel 60 i denne kode.
  Hvis gennemførelsen af ​​toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug i overensstemmelse med artikel 3, stk. 197, i denne kode blev suspenderet, opkræves eller betales ikke den rente, der er fastsat i dette stykke for perioden med suspension af toldproceduren.
 9. I tilfælde af afslutning af toldproceduren for forarbejdning til indenlandsk forbrug eller placering til midlertidig opbevaring i overensstemmelse med artikel 6, stk. 129, i denne kode for varer, der er placeret under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, og (eller) modtagne varer ( dannet) som et resultat af operationer med forarbejdning til indenlandsk forbrug eller placering af sådanne varer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode under de toldprocedurer, der er fastsat i denne kode, eller toldmyndighedernes tilbageholdelse af sådanne varer i overensstemmelse med Kapitel 51 i denne kode efter opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale importtold og (eller) deres opkrævning (helt eller delvist) af de betalte og (eller) opkrævede importtoldsatser i henhold til denne artikel tilbagebetales (offset) i overensstemmelse med kapitel 10 i denne kode.
 10. For varer henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug med undtagelse af varer, der er angivet til frigivelse, inden der indgives en deklaration for varer, er forpligtelsen til at betale skat, særlig antidumping-, udligningstold underlagt eksekvering (skatter, der skal betales særlig antidumping-, udligningstold) inden frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug.
 11. For varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​erklæringen for varer, og for hvilken erklæringen for varer blev indgivet senest i den periode, der er specificeret i afsnit 16 i Artikel 120 i denne kodeks og i forhold til varer, hvis erklærer er autoriseret økonomisk operatør - senest i den periode, der er specificeret i artikel 4, stk. 441, i denne kodeks, forpligtelsen til at betale skat, særlig, antidumping, udligning told er underlagt eksekvering (skatter, særlige, antidumping-, udligningstold skal betales) inden der indgives en erklæring om varer.
 12. For varer henført under toldproceduren til forarbejdning til indenlandsk forbrug, hvis frigivelse blev foretaget inden indgivelsen af ​​angivelsen for varer, og for hvilken erklæringen for varer ikke blev afgivet inden udløbet af den i stk. 16 i artikel 120 i denne kodeks og i forhold til varer, hvis erklærer en autoriseret økonomisk operatør handler - indtil udløbet af den periode, der er specificeret i artikel 4, stk. 441, i denne kodeks, fristen for betaling af skat, særlig antidumping-, udligningstold er den sidste dag i den periode, der er specificeret i artikel 16, stk. 120, i denne kode, og i forhold til varer, hvis erklærer den autoriserede økonomiske operatør handler - den sidste dag i den periode, der er specificeret i stk.4 i artikel 441 i denne kodeks.
 13. I forhold til de varer, der er specificeret i afsnit 10 og 11 i denne artikel, skal der betales afgifter, særlig antidumping-, udligningstold med det beløb, der beregnes i overensstemmelse med denne kode i varedeklarationen under hensyntagen til de nærmere specifikationer i kapitel 12 i denne kode.
 14. Med hensyn til de varer, der er specificeret i afsnit 12 i denne artikel, bestemmes grundlaget for beregning af afgiften, den særlige, antidumping-, udligningstold på grundlag af de oplysninger, der er specificeret i ansøgningen om frigivelse af varer og de fremlagte dokumenter sammen med en sådan erklæring.
  Hvis varekoderne i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet bestemmes på grupperingsniveau med antallet af tegn under 10:
  • til beregning af skat anvendes den højeste af momssatserne, den højeste af punktafgiftssatserne (punktafgift eller punktafgift) svarende til de varer, der er inkluderet i en sådan gruppe, for hvilke den højeste af satserne told er etableret
  • til beregning af særlig antidumping-, udligningstold anvendes den højeste af satserne for den særlige, antidumping-, udligningstold svarende til de varer, der er omfattet af en sådan gruppering, under hensyntagen til punkt XNUMX i denne klausul.

Særlige antidumpingtoldudligningstold beregnes på baggrund af varernes oprindelse, bekræftet i overensstemmelse med kapitel 4 i denne kode og (eller) andre oplysninger, der er nødvendige for at bestemme den specificerede told. Hvis varernes oprindelse og (eller) andre oplysninger, der kræves for at bestemme den specificerede told, ikke bekræftes, beregnes særlig antidumping-, udligningstold på grundlag af de højeste satser for særlig antidumping-, udligningstold, der er fastlagt for varer fra samme kode for varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet, hvis klassificeringen af ​​varerne udføres på niveau med 10 tegn, eller de varer, der er inkluderet i grupperingen, hvis varekoderne i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet er bestemmes på grupperingsniveau med antallet af tegn mindre end 10.
Hvis der i forbindelse med de varer, der er specificeret i afsnit 12 i denne artikel, derefter indgives en angivelse for varer, betales skat, særlig antidumping, udligningstold med det beløb, der beregnes i overensstemmelse med denne kode i varedeklarationen, baseret på de oplysninger, der er specificeret i varedeklarationer. Refusion (modregning) af for meget betalte og (eller) alt for opkrævede skatter, særlige, antidumping-, udligningstold skal udføres i overensstemmelse med kapitel 10 og artikel 76 i denne kode.

Artikel 199. Specifikationer for beregning og betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold på forarbejdede produkter, når de henføres under toldproceduren for frigivelse til hjemmeforbrug

 1. Når forarbejdningsprodukter er omfattet af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, beregnes importtold for forarbejdede produkter og betales i overensstemmelse med artikel 136 i denne kode.
 2. Når forarbejdningsprodukter henhører under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, er klarereren ikke forpligtet til at betale skat, særlig antidumpingtold, udligningstold.

Artikel 200. Særlige forhold ved betaling af afgifter, særlig antidumpingtold, udligningstold i forbindelse med udenlandske varer, der ikke har undergået forarbejdning, restprodukter og affald, der er frembragt som et resultat af forarbejdning til indenlandsk forbrug, når de henføres under tolden procedure til frigivelse til indenlandsk forbrug

Når udenlandske varer, der ikke har gennemgået forarbejdningsoperationer, samt rester og affald, der er frembragt som et resultat af forarbejdningsoperationer til indenlandsk forbrug, er omfattet af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, er klarereren ikke forpligtet til at betale skat, særlig antidumpingtold, udligningstold ...

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...