menu

Kapitel 19 - Generelle bestemmelser om toldprocedurer

Artikel 127. Anvendelse af toldprocedurer

 1. Varer, der transporteres over Unionens toldgrænse og andre varer i de tilfælde, der er oprettet ved denne kode, til at finde og bruge i Unionens toldområde, eksportere fra Unionens toldområde og (eller) finde og bruge uden for toldområdet Unionens område er underlagt toldprocedurer, medmindre andet er bestemt i denne kode.
 2. Afhængigt af formålene med at finde og bruge varer i Unionens toldområde, deres eksport fra Unionens toldområde og (eller) finde og bruge dem uden for Unionens toldområde, anvendes følgende toldprocedurer på varer :
 3. Varer henført under toldproceduren kan henføres under andre toldprocedurer eller den samme toldprocedure:
  1. at afslutte den toldprocedure, hvorunder varerne placeres
  2. at suspendere den toldprocedure, hvorunder varerne placeres
  3. til transport (transport) af varer gennem Unionens toldområde og (eller) til transport fra en del af Unionens toldområde til en anden del af Unionens toldområde gennem territorierne i stater, der ikke er medlemmer af Unionen og (eller) ad søvejen i overensstemmelse med denne kode.
 4. Indholdet af toldprocedurer og bestemmelser, der regulerer proceduren for anvendelse af toldprocedurer, herunder betingelserne for at anbringe varer under toldprocedurer, betingelser og procedurer for anvendelse af varer i overensstemmelse med toldprocedurer, efter at de er anbragt under sådanne toldprocedurer, proceduren for udfyldelse, afslutning, suspension og genoptagelse af toldprocedurer samt omstændighederne med hensyn til opståen og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, periode og (eller) specifikke beregninger og betalinger i forhold til varer, der placeres (placeres) under toldprocedurer, eller varer modtaget (dannet) fremstillet (modtaget) inden for rammerne af anvendelsen af ​​toldprocedurer bestemmes af de relevante kapitler i dette afsnit og i de tilfælde, der er omhandlet i denne kode - af Kommissionen og (eller) medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 5. Medlemsstaternes lovgivning om toldregulering kan ud over betingelserne for at placere varer under toldprocedurer med undtagelse af toldproceduren for toldforsendelse og toldproceduren for behandling uden for toldområdet opstille en sådan betingelse for anbringelse varer under toldprocedurer som sikring af opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told og skatter, særlig antidumping-, udligningstold.

Artikel 128. Placering af varerne under toldproceduren

 1. De personer, der er specificeret i artikel 83 i denne kode, har ret til at vælge den toldprocedure, der er fastsat i denne kode ved at ansøge om toldangivelse af varer, eller når deklarerer varer til frigivelse, inden de indgiver en erklæring for varer, eller ved at importere varer til havnen territorium. FEZ eller logistisk FEZ.
 2. Placering af varer under toldproceduren begynder fra det øjeblik, at toldmyndigheden indgives en toldangivelse eller ansøgning om frigivelse af varer til indsendelse af en erklæring for varer, medmindre andet er bestemt i denne kode, og slutter med frigivelsen af varer undtagen det i artikel 1, stk. 204, i denne kodeks omhandlede tilfælde.
 3. Dagen for anbringelse af varer under toldproceduren er dagen for frigivelse af varer bortset fra det tilfælde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 204, i denne kode.
 4. Forpligtelsen til at bekræfte overholdelse af betingelserne for at placere varer under den deklarerede toldprocedure hviler på klarereren.
 5. Varer, der er underlagt hygiejne- og karantæne-, veterinær-, plantesundhedsmæssig karantæne og andre former for statskontrol (tilsyn) placeres kun under toldproceduren efter gennemførelsen af ​​den relevante type statskontrol (tilsyn).
 6. Hvis der ved indførelsen af ​​en foranstaltning til ikke-toldmæssig regulering bestemmes toldprocedurer, under hvilke placeringen af ​​varer, som en sådan foranstaltning indføres for, er disse varer ikke underlagt sådanne toldprocedurer, uanset bestemmelserne i dette afsnit.

Artikel 129. Afslutning, afslutning, suspension og fornyelse af toldproceduren

 1. Virkningen af ​​toldprocedurer er betinget af, at de sager, procedurer og vilkår, der er fastlagt i denne kode, er afsluttet, og hvis det er fastsat i denne kode - af Kommissionen eller medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 2. Handlingen med toldproceduren betragtes som afsluttet inden udløbet af gyldighedsperioden for den toldprocedure, der er fastlagt af toldmyndigheden, hvis toldangivelseindgivet for anbringelse af varer under toldproceduren for at afslutte denne toldprocedure, registreret af toldmyndigheden inden for den frist, der er fastsat for afslutningen af ​​toldproceduren, undtagen i det tilfælde, hvor toldmyndigheden nægtede at frigive varerne i overensstemmelse med den erklærede toldprocedure eller toldangivelsen blev trukket tilbage i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode.
 3. I tilfælde af afvikling af en person, der er deklarant for varer, der er henført under toldproceduren, kan lovgivningen i medlemsstaterne fastsætte en anden periode, inden toldprocedurens udløb skal være afsluttet end den, der er fastsat i denne kode , og der kan også bestemmes personer, der er forpligtede til at gennemføre toldproceduren.
 4. Virkningen af ​​toldprocedurer afsluttes i de sager, procedurer og vilkår, der er fastlagt i denne kode, og hvis det er fastsat i denne kode, af Kommissionen eller medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.
 5. I de tilfælde, der er fastsat i denne kode, skal varer, der er henført under toldproceduren, hvis drift er afsluttet, såvel som varer modtaget (dannet), fremstillet (modtaget) som en del af anvendelsen af ​​en sådan toldprocedure, være tilbageholdt af toldmyndighederne i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode.
 6. Varer henført under toldproceduren, hvis virkning er afsluttet, samt modtagne (dannede) varer, fremstillet (modtaget) som en del af anvendelsen af ​​en sådan toldprocedure, der ikke tilbageholdes af toldmyndighederne i overensstemmelse med stk. 5 i denne artikel er underlagt midlertidig opbevaring i overensstemmelse med kapitel 16 i denne kode.
 7. Placeret i Unionens toldområde udenlandske varer, for hvilke toldprocedurens handling er afsluttet, for yderligere lokalisering og anvendelse i Unionens toldområde eller eksport fra Unionens toldområde, er underlagt de toldprocedurer, der gælder for udenlandske varer undtagen de tilfælde, der er foreskrevet i denne kode.
  Modtagne (dannede) varer, fremstillet (modtaget) som en del af anvendelsen af ​​toldprocedurer, der er afsluttet, til deres yderligere placering og anvendelse i Unionens toldområde, eksport fra Unionens toldområde eller import til sådan territorium er underlagt anbringelse under de toldprocedurer, der gælder for disse varer, afhængigt af den status, som de erhvervede i løbet af toldprocedurerne, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i denne kode.
  Varer placeret uden for Unionens toldområde, for hvilke toldproceduren er afsluttet, med henblik på yderligere ophold uden for Unionens toldområde, er underlagt de toldprocedurer, der gælder for EU-varer, og til import til Unionens toldområde - under de toldprocedurer, der gælder for udenlandske varer.
 8. Når varer placeres under toldprocedurer i overensstemmelse med stk. 7 i denne artikel efter ophør af toldprocedurer, finder bestemmelserne i denne kode anvendelse på sådanne varer uden at tage højde for detaljerne ved beregning og betaling af told, skatter, specielle, anti -dumping, udligningstold, der er fastsat i denne kode, og som anvendes, når varer anbringes under toldprocedurer for at fuldføre de relevante toldprocedurer, med undtagelse af de specifikationer, der er omhandlet i artikel 226 i denne kode.
 9. Virkningen af ​​toldproceduren kan suspenderes ved at placere varer henført under toldproceduren eller produkterne til forarbejdning af sådanne varer under en anden toldprocedure såvel som i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 133, i denne kode.
  De toldprocedurer, der anvendes til at suspendere driften af ​​andre toldprocedurer, samt tilfælde, hvor toldprocedurens drift kan suspenderes, bestemmes af denne kodeks, og hvis det er fastsat i denne kode, af Kommissionen.
  Proceduren for at suspendere og genoptage anvendelsen af ​​toldprocedurer i etablerede tilfælde fastlægges af Kommissionen.

Artikel 130. Udvidelse af toldprocedurernes gyldighedsperiode

 1. Gyldighedsperioden for toldprocedurer, der er fastlagt af toldmyndigheden, forlænges af toldmyndigheden inden dens udløb og i de tilfælde, der er foreskrevet i denne kode eller medlemsstaternes lovgivning i overensstemmelse med artikel 3, stk. 165, Artikel 3 og artikel 178, stk. 3, i denne kodeks, efter dens udløb inden for de betingelser, der er fastsat i denne kode, eller de vilkår, der er bestemt af Kommissionen eller fastlagt i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering i overensstemmelse med denne kode.
 2. Proceduren for forlængelse af gyldighedsperioden for toldprocedurer, der er oprettet af toldmyndigheden, er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.

Artikel 131. Overholdelse af foranstaltninger til beskyttelse af det indre marked etableret i en anden form end særlig antidumping-, udligningstold og (eller) anden told, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Unionen, når varer anbringes under tolden procedure

Overholdelse af foranstaltningerne til beskyttelse af det indre marked, etableret i en anden form end særlig, antidumping-, udligningstold og (eller) anden told, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Unionen, bekræftes, når varer henføres under toldprocedurer, hvor betingelserne for placering forudsætter overholdelse af sådanne foranstaltninger, medmindre andet er bestemt i denne kodeks, EU-traktaten eller Kommissionens handlinger, der indfører sådanne foranstaltninger.

Artikel 132. Overholdelse af betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med deklareret toldprocedure

1. Forpligtelsen til at overholde betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med den deklarerede toldprocedure, med forbehold af overholdelse, efter at varerne er anbragt under toldproceduren, pålægges deklaranten såvel som andre personer i overensstemmelse med med denne kode.

2. De personer, der er specificeret i stk. 1 i denne artikel, hæfter for overtrædelse af betingelserne for anvendelse af varer i overensstemmelse med deklareret toldprocedure i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 133. Konsekvenser af beslaglæggelse (beslaglæggelse), konfiskation eller omdannelse til ejerskab (indkomst) for en medlemsstat af varer henført under toldproceduren

 1. I tilfælde af beslaglæggelse af varer henført under toldproceduren eller indførelse af beslaglæggelse af sådanne varer i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning suspenderes virkningen af ​​toldproceduren for disse varer.
 2. Hvis der træffes beslutning om at annullere beslaglæggelse af varer eller annullere pålæggelse af beslaglæggelse af dem, genoptages toldproceduren fra dagen efter dagen for en sådan afgørelses ikrafttræden eller den dag, der er angivet i en sådan beslutning .
 3. Efter genoptagelsen af ​​toldproceduren opkræves eller betales ikke renter, hvis tilvækst og betaling leveres i overensstemmelse med dette afsnit, i den periode, hvor toldproceduren er suspenderet.
 4. I tilfælde af konfiskation eller omdannelse til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat ved en domstolsafgørelse af varer, der er henført under toldproceduren, afsluttes toldproceduren for disse varer.
 5. Hvis anbringelse af en person til administrativt eller strafferetligt ansvar i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning er forbundet med manglende overholdelse af betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldproceduren, og den erkendte manglende overholdelse medfører umuligheden af ​​yderligere anvendelse i denne toldprocedure skal toldproceduren være afsluttet senest 15 kalenderdage fra dagen efter datoen for ikrafttrædelsen af ​​den relevante beslutning om at holde personen ansvarlig.
  Hvis toldproceduren ikke er afsluttet inden for den tidsperiode, der er specificeret i første afsnit i denne klausul, afsluttes toldproceduren, og varerne tilbageholdes af toldmyndighederne i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...