menu

Toldfri toldprocedure

Artikel 243. Indhold og anvendelse af toldproceduren for toldfri handel

 1. Toldprocedure toldfri handel - toldproceduren anvendt på udenlandske varer og varer i Unionen, i henhold til hvilke sådanne varer lokaliseres og sælges i detailleddet i toldfrie butikker uden betaling af importtold, afgifter, særlig antidumping, udligningstold på udenlandske varer, forudsat at betingelserne for at placere varer under denne toldprocedure og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure.
 2. Varer henført under toldproceduren for toldfri handel sælges:
  1. enkeltpersoner, der forlader Unionens toldområde
  2. enkeltpersoner, der ankommer til Unionens toldområde
  3. fysiske personer, der rejser fra en medlemsstat til en anden medlemsstat, og fysiske personer, der rejser ind i en medlemsstat fra en anden medlemsstat
  4. diplomatiske missioner, konsulære kontorer, staters missioner til internationale organisationer, internationale organisationer eller deres missioner beliggende i Unionens toldområde såvel som medlemmer af den diplomatiske mandats diplomatiske personale, konsulære embedsmænd og medlemmer af deres familier, der bor sammen med dem, personale (ansatte, embedsmænd) i repræsentationer af stater over for internationale organisationer, internationale organisationer eller deres repræsentationer
  5. andre organisationer eller deres repræsentationer og deres personale, hvis der er fastsat en sådan gennemførelse i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område sådanne organisationer eller deres repræsentationer er beliggende.
 3. Varer, der henføres under toldproceduren for toldfri handel, sælges til de personer, der er specificeret i afsnit 1 - 3 i denne artikels stk. 2, i toldfrie butikker, der opererer på steder, hvor varer flyttes over Unionens toldgrænse.
 4. Salg af varer til personer, der er specificeret i denne artikels stk. 2, afsnit 2, er tilladt i toldfrie butikker, der opererer på steder, hvor varer transporteres over Unionens toldgrænse med luft- og vandtransport, og hvis dette er fastslået af lovgivning i medlemsstaterne, også på steder, hvor varer transporteres gennem Unionens toldgrænse med andre transportmidler.
  Listen over steder for varebevægelse over toldgrænsen, hvor salg af varer til personer, der er specificeret i stk. 2, afsnit 2, i denne artikel, bestemmes af medlemsstaternes lovgivning.
 5. Salg af varer til personer, der er specificeret i stk. 3, afsnit 2, i denne artikel er tilladt i toldfrie butikker, der opererer på steder, hvor varer transporteres over Unionens toldgrænse med fly.
 6. Varer, der henføres under toldproceduren for toldfri handel, sælges til personer, der er specificeret i stk. 4, afsnit 5 og 2, i denne artikel i toldfrie butikker bestemt i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning.
 7. EU-varerplaceret under toldproceduren for toldfri handel, der sælges til enkeltpersoner, der er specificeret i stk. 1, afsnit 2, i denne artikel, mister status som EU-varer.
  EU-varer, der er henført under toldproceduren for toldfri handel, der sælges til personer, der er specificeret i stk. 2, afsnit 5-2, i denne artikel bevarer status som EU-varer.
  Udenlandske varer, anbragt under toldproceduren for toldfri handel, solgt til de personer, der er specificeret i stk. 4, afsnit 5 og 2 i denne artikel, efter at et sådant salg erhverver status som varer i Unionen.
 8. Den toldfrie toldprocedure gælder ikke for varer, der er forbudt til omsætning i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor toldfri butik er beliggende.
  Kommissionen har ret til at bestemme listen over andre varer, for hvilke toldproceduren for toldfri handel ikke anvendes. (Se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 203 af 11.12.2018)
 9. Uden at blive omfattet af toldproceduren for toldfri shopping, kan toldfri butikker rumme og bruge de varer, der er nødvendige for at sikre, at disse toldfrie butikker fungerer.

Artikel 244. Betingelser for anbringelse af varer under toldproceduren for toldfri handel og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure

 1. Betingelsen for at placere varer under toldproceduren for toldfri handel er overholdelse af forbudene og begrænsningerne i overensstemmelse med artikel 7 i denne kode.
 2. Deklaranten af ​​varer, der er placeret under toldproceduren for toldfri handel, kan kun være en person, der er ejer af den toldfri butik, hvor disse varer vil blive placeret og solgt.
 3. Betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldproceduren for toldfri handel er:
  1. finde varer i toldfri butikker
  2. salg af varer i toldfrie butikker til personer, der er specificeret i artikel 2, stk. 243, i denne kode
  3. overholdelse af betingelserne for salg af visse kategorier af udenlandske varer henført under toldproceduren for toldfri handel, jf. artikel 245 i denne kode.

Artikel 245. Betingelse for salg i toldfrie butikker af visse varekategorier henført under toldproceduren for toldfri shopping

Varer såsom alkoholholdige drikkevarer og øl, tobak og tobaksvarer, der er henført under toldproceduren for toldfri handel, sælges i toldfrie butikker til personer, der er specificeret i artikel 2, stk. 2, afsnit 243, i denne kode i kvantitative normer , inden for hvilken varer til personlig brug importeret til Unionens toldområde uden at betale told og skatter.

Artikel 246. Afslutning og afslutning af toldproceduren for toldfri handel

 1. Handlingen med toldproceduren for toldfri handel slutter med salg af varer placeret under denne toldprocedure i toldfri butikker til de personer, der er specificeret i artikel 2, stk. 243, i denne kode, med undtagelse af salg af udenlandske varer til personer specificeret i artikel 3, stk. 2, afsnit 243, i denne kodeks.
 2. Når der sælges udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for toldfri handel i toldfri butikker til personer, der er specificeret i artikel 3, stk. 2, afsnit 243, i denne kode, afsluttes virkningen af ​​toldproceduren for toldfri handel ved at placere disse udenlandske varer under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug.
 3. En erklæring om varer i forbindelse med udenlandske varer, der er specificeret i stk. 2 i denne artikel, for deres placering under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug skal indsendes af ejeren af ​​en toldfri butik senest 10-th dag i den måned, der følger efter måneden for salg af disse varer.
  I tilfælde af afslag på frigivelse af varer skal erklæringen for varer med hensyn til de specificerede varer til deres placering under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug indgives af ejeren af ​​den toldfri butik senest 5 arbejdsdage fra dagen efter dagen for afslag på at frigive varerne.
 4. Den toldfrie toldprocedure for udenlandske varer, der henføres under den toldfrie toldprocedure, kan afsluttes:
  1. anbringelse af varer under toldprocedurer, der gælder for udenlandske varer, på de betingelser, der er fastsat i denne kode
  2. frigivelse af varer til brug som forsyninger eksporteret fra Unionens toldområde om bord på skibe eller fly i overensstemmelse med kapitel 39 i denne kode.
 5. Handlingen med den toldfrie toldprocedure for EU-varer henført under den toldfrie toldprocedure kan afsluttes:
  1. anbringelse af varer under toldproceduren til eksport
  2. eksport af varer fra en toldfri butik til Unionens toldområde på grundlag af erklæringen fra deklaranten om sådanne varer.
 6. I tilfælde af at en toldfri butik ophører med at operere inden for 3 måneder fra dagen efter den dag, hvor toldfri butik ophører med at drive, er udenlandske varer, der henføres under toldfritageproceduren, underlagt toldprocedurer for udenlandske varer og EU-varer - til lokalerne. under toldproceduren for eksport eller eksport fra en toldfri butik til Unionens toldområde.
  Hvis sådanne handlinger ikke udføres inden for den specificerede periode, afsluttes toldproceduren for toldfri handel efter denne periode, og varerne tilbageholdes af toldmyndighederne i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode.

Artikel 247. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold i forbindelse med udenlandske varer, der er placeret (anbragt) under toldproceduren for toldfri handel, fristen for betaling og deres beregning

 1. Forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold i forbindelse med udenlandske varer, der er henført under toldproceduren for toldfri handel, opstår for klarereren fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerer angivelsen for varerne.
 2. Forpligtelsen til at betale importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold i forhold til udenlandske varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren for toldfri handel, afsluttes af klarereren ved forekomsten af ​​følgende omstændigheder:
  1. salg af disse varer til personer, der er specificeret i artikel 1, stk. 2, afsnit 4, 5, 2 og 243;
  2. placering af disse varer, solgt til de personer, der er specificeret i artikel 3, stk. 2, afsnit 243, i denne kode under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug;
  3. placering af disse varer under toldprocedurerne i denne kode, herunder placering af disse varer under toldprocedurer efter forekomsten af ​​de omstændigheder, der er specificeret i afsnit 2, stk. 4, i denne artikel, og (eller) deres frigivelse til brug som leverancer eksporteret fra Unionens toldområde om bord på skibe eller fly i overensstemmelse med kapitel 39 i denne kode
  4. placering af varer, for hvilke virkningen af ​​toldproceduren for toldfri handel er afsluttet under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode
  5. opfyldelse af forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med stk. 5 i denne artikel
  6. toldmyndighedens anerkendelse i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning om toldregulering af omstændighederne ved destruktion og (eller) uopretteligt tab af udenlandske varer på grund af en ulykke eller force majeure eller det faktum, at disse varer uigenkaldeligt tabes som følge heraf af naturligt tab under normale transportbetingelser (transport) og (eller) opbevaring, undtagen i de tilfælde, hvor fristen for betaling af importtold, skatter, inden en sådan destruktion eller uopretteligt tab i henhold til denne kode med hensyn til disse udenlandske varer , særlig antidumping-, udligningstold er kommet;
  7. nægtelse af frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren for toldfri handel - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, der opstod ved registrering af en varedeklaration
  8. tilbagekaldelse af en erklæring for varer i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i henhold til artikel 4, stk. 118, i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige , antidumping, udligningstold, der opstod under registreringen af ​​varedeklarationen
  9. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  10. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  11. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 3. Forpligtelsen til at betale importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold er underlagt opfyldelse, når de omstændigheder, der er specificeret i afsnit 4 i denne artikel, er opfyldt.
 4. I følgende tilfælde er fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold:
  1. i tilfælde af overtrædelse af betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldproceduren for toldfri handel - dagen for iværksættelsen af ​​handlinger, der overtræder de etablerede betingelser for brugen af ​​varer, og hvis denne dag ikke er fastsat, - dagen for varernes anbringelse under toldproceduren for toldfri handel
  2. i tilfælde af tab af udenlandske varer undtagen destruktion og (eller) uopretteligt tab på grund af en ulykke eller force majeure eller uopretteligt tab som følge af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring - dag med varetab, og hvis denne dag ikke er fastlagt, - dagen for varernes anbringelse under toldproceduren for toldfri handel
  3. hvis der inden for den periode, der er specificeret i artikel 3, stk. 246, stk. 3, i denne kodeks, ikke er indgivet en erklæring om varer, for så vidt angår udenlandske varer, der er solgt til personer, der er specificeret i artikel 2, stk. 243, afsnit 3, i denne kode - den sidste dag i den periode, der er specificeret i afsnit 246, stk. XNUMX, i denne kodeks
  4. hvis der inden for den periode, der er specificeret i artikel 3, stk. 246, nr. 3, i denne kode, med hensyn til udenlandske varer solgt til personer, der er specificeret i artikel 2, stk. 243, afsnit 3, i denne kode ikke er indgivet en erklæring om varer - den sidste dag i den periode, der er specificeret i afsnit 246, stk. XNUMX, i artikel XNUMX i denne kodeks.
 5. Ved forekomsten af ​​de omstændigheder, der er specificeret i stk. 4 i denne artikel, skal importtold, skatter, særlig antidumping-, udligningstold er underlagt betaling, som om udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for toldfri handel, blev placeret under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug uden anvendelse af toldpræferencer og fordele ved betalingen af importtold og skatter.
  For at beregne importtold, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold, anvendes toldsatserne for importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, med virkning fra registreringsdagen af ​​toldmyndigheden for en erklæring for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren for toldfri handel.
 6. Af størrelsen på importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold betalt (opkrævet) i henhold til stk. 5 i denne artikel skal der betales renter, som om der for de angivne beløb blev indrømmet en udsættelse af betalingen fra datoen for varernes anbringelse under toldproceduren toldfri handel på dagen for udløbet af fristen for betaling af importtold, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold. Den specificerede rente beregnes og betales i overensstemmelse med artikel 60 i denne kode.
 7. I tilfælde af anbringelse af varer under toldprocedurerne i denne kode og (eller) frigivelse til brug som forsyninger, der eksporteres fra Unionens toldområde om bord på skibe eller fly, i overensstemmelse med kapitel 39 i denne kode efter opfyldelse af forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping, udligningstold og (eller) deres opkrævning (helt eller delvist) importtold, skatter, særlige, antidumpingtold, udbetalt udligningstold og (eller ) indsamlet i overensstemmelse med denne artikel er tilbagebetalt (modregnet) i henhold til kapitel 10 og artikel 76 i denne kode.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...