menu

Juridiske enheder

Toldklarering for juridiske enheder

Hvordan importeres varer til EAEU's toldområde?

Ved import af varer til EAEU's toldområde, er den sekventielle udførelse af toldoperationer relateret til ankomsten af ​​varer til det eurasiske toldområde ...

Ved import af varer til toldområdet Euratom det indeholder bestemmelser om en konsekvent udførelse af toldoperationer i forbindelse med ankomsten af ​​varer til toldområdet for Den Eurasiske Økonomiske Union og flytning i overensstemmelse med toldproceduren for transit til den toldmyndighed, hvor de vil blive gennemført toldangivelse i overensstemmelse med den toldprocedure, der er valgt af deklaranten.

Ved eksportering af varer deklareres de efter toldproceduren for deres eksport og på deres sted for deres afgang uden for Den Eurasiske Økonomiske Unions toldområde toldoperationerrelateret til afgang.

Udenlandske varerimporteret til et af EAEU-medlemslandene og anbragt deri under toldproceduren med frigivelse til indenlandsk forbrug, der giver mulighed for, at varer får status som ”varer i Den Eurasiske Økonomiske Union”, har ret til frit at anvende overalt i Den Eurasiske Økonomiske Unions toldområde.

Var dette nyttigt?
0

Hvordan er ankomst og afgang af varer, midlertidig opbevaring af varer og told transit af varer?

Transportøren er forpligtet til at underrette toldmyndigheden om ankomsten af ​​varer til toldområdet for den eurasiske økonomiske union ved at indsende dokumenter og oplysninger ...

bærer skal underrette toldmyndigheden om varernes ankomst til toldområdet for Den Eurasiske Økonomiske Union ved at indsende dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 89 TC EAEUafhængigt af den type transport, hvormed varerne transporteres (transporteres), eller ved at indsende et dokument, der indeholder oplysninger om registreringsnummeret på de foreløbige oplysninger, der præsenteres i form af et elektronisk dokument, inden for de frister, der er fastsat i artikel 88 i EAEU's toldkodeks.

Lovgivningen i Den Eurasiske Økonomiske Union om told har fastlagt forpligtelsen til at give toldmyndigheden foreløbige oplysninger om varer, der importeres til Den Eurasiske Økonomiske Unions toldområde ad vej, luft og jernbane.

Foreløbige oplysninger kan fremsendes uafhængigt gennem "Personlig konto for en udenlandsk økonomisk aktivitetsdeltager”Eller drage fordel hjælp fra vores firma.

Foreløbige oplysninger tjente til toldmyndigheden for staten - et medlem af Den Eurasiske Økonomiske Union, på hvis område importstedet for varer befinder sig, senest 2 timer før varenes og køretøjers ankomst til kontrolpunktet

Når alle transaktioner med varer på ankomststedet, der er fastlagt ved toldlovgivningen i Den Eurasiske Økonomiske Union, er afsluttet, kan sådanne varer placeres under den valgte toldprocedure.

Hvis varer anbringes under toldproceduren for told transit, fremsendes forsendelsesangivelsen og dokumenter dertil af erklæreren for proceduren til toldmyndigheden i elektronisk form. Det er også tilladt at fremlægge en transiterklæring i papirform i tilfælde, der er fastlagt i loven i Den Eurasiske Økonomiske Union og lovgivningen i Den Russiske Føderation.

Siden marts 2017 har det været muligt at anvende den foreløbige erklæring om transitproceduren, indtil varerne ankommer til kontrolpunkter over den russiske stats grænse.

Ved frigivelse af varer i henhold til toldproceduren for toldoverførsel fastlægger afgangstoldmyndigheden datoen for toldoverførsel, leveringsstedet for varer og i nogle tilfælde transportvejen.

Efter ankomsten til det angivne leveringssted (toldkontrolzone) for at afslutte toldproceduren for toldovergang, præsenterer transportøren til Destinationens toldkontor transiterklæring og dokumenter til den:

- for varer, der transporteres ad landevej, - inden for 3 timer fra tidspunktet for deres ankomst til leveringsstedet og i tilfælde af varer, der ankommer uden for toldmyndighedens arbejdstid - inden for 3 timer fra tidspunktet for denne toldmyndigheds arbejdsstart;

- for varer, der transporteres ved hjælp af vand-, luft- eller jernbanetransport - i den periode, der er fastlagt ved den teknologiske proces (tidsplan) for havnen, lufthavnen eller jernbanestationen under international transport, eller en anden periode fastlagt i Den Russiske Føderations lovgivning om toldregulering.

Efter registrering af toldmyndigheden af ​​de nævnte dokumenter:

 1. bestemmelsesstedets toldmyndighed afslutter forsendelsesproceduren så hurtigt som muligt, men senest 4 arbejdstimer for toldmyndigheden fra det tidspunkt, hvor registreringen af ​​indleveringen af ​​forsendelsesangivelsen og dokumenter til den er registreret.
 2. klarerer (varetransportøren) udfører toldoperationer i forbindelse med anbringelse af varer til midlertidig opbevaring eller deres toldangivelse:
 •  for varer, der transporteres ad landevej, senest 8 arbejdstimer for toldmyndigheden efter registrering af arkivering af bestemmelsesstedets toldmyndighed
 • for varer, der transporteres ved hjælp af vand-, fly- eller jernbanetransport, i den periode, der er fastlagt ved den teknologiske proces (tidsplan) for en havn, lufthavn eller jernbanestation under international transport, eller en anden periode, der er fastlagt i Den Russiske Føderations lovgivning om toldregulering.

Hvis erklæreren ikke udfører de ovennævnte operationer, er transportøren forpligtet til senest 1 af arbejdsdagen efter dagen for toldmyndighedens registrering af arkiveringen at udføre toldoperationer for at placere de leverede varer til midlertidig opbevaring.

Varer, for hvilke de nævnte operationer ikke blev afsluttet inden for den fastsatte frist, tilbageholdes af toldmyndighederne.

Specifikationerne ved anvendelse af toldproceduren for toldtransit er reguleret af bestemmelserne i den føderale lov for Den Russiske Føderation 29.07.2017 nr. 311-ФЗ “Om toldforordning i Den Russiske Føderation”, som til dels er gyldige, der ikke er i modstrid med toldkoden for Den Eurasiske Økonomiske Union.

Ved ankomst af varer udfører transportøren eller anden person, der er nævnt i artikel 83 i EAEU CC, toldoperationer i forbindelse med placering af varer til midlertidig opbevaring inden for den periode, der er fastlagt i artikel 88 i EAEU CC.

Varerne er ikke placeret til midlertidig opbevaring:

 • Artikel 6 i EAEU-toldkoden, der er specificeret i stk. 88;
 • anbragt under en af ​​de toldprocedurer, der er omhandlet i afsnit 2 - 5 i stk. 5 i artikel 88 i EAEU CC
 • for hvilken den foreløbige toldangivelse er udført.
 • Varerne er ikke placeret til midlertidig opbevaring:
 • for hvilken den foreløbige toldangivelse er udført
 • EAEU-varer ankom til toldområdet for Den Eurasiske Økonomiske Union (i det følgende - EAEU) og udenlandske varer specificeret i artikel 4, stk. 302 i EAEU-toldkodeksen, anbragt under toldproceduren for toldtransit til transport (transport) gennem territoriet af en stat, der ikke er medlem af EAEU;
 • international post;
 • eksporteret fra EAEU's toldområde, for hvilken toldproceduren for toldovergang er afsluttet på afgangsstedet
 • leveret til toldkontrolzonen oprettet i strukturer, lokaler (dele af lokaler) og (eller) i åbne områder (dele af åbne områder) hos en autoriseret økonomisk operatør med certifikater af anden eller tredje type efter afslutning af toldproceduren for told transit. Hvis transportøren (eller anden inden for tre timer efter afslutningen af ​​toldproceduren for told transit) interesseret person) udførte ikke toldhandlinger ved toldangivelse af varer, varerne skulle placeres i midlertidig opbevaring.

Perioden med midlertidig opbevaring af varer er 4 måneder. EAEU TC forlænger ikke den angivne periode.

Var dette nyttigt?
0

Hvilke typer toldangivelser og erklæringsformer findes?

EAEU's toldkodeks giver mulighed for 2 angivelser - elektronisk og skriftlig. Typer af toldangivelse: angivelse af varer; forsendelsesangivelse; passager told...

EAEU TC sørger for 2-deklarationsformularer - elektroniske og skriftlige.

Typer af toldangivelse:

 1. varedeklaration;
 2. transiterklæring;
 3. passager toldangivelse;
 4. køretøjserklæring

Formerne og proceduren for udfyldning af en varedeklaration bestemmes ved afgørelse truffet af Toldunionskommissionen af ​​20.05.2010 nr. 257. Under visse betingelser er det muligt at bruge transport (transport), kommercielle og (eller) andre dokumenter som en erklæring for varer med en forenklet form i form af en skriftlig ansøgning eller en liste over varer (afgørelse truffet af toldunionskommissionen af ​​20.05.2010 nr. 263).

For ekspressforsendelser kan der indsendes en forenklet ansøgningsformular, og for andre varer værdiansat til højst 1000 euro svarende - en erklæring i vilkårlig skriftlig form. Præsentation af varelisten er tilladt, f.eks. I forbindelse med varer beregnet til sportsbegivenheder og træning, koncerter, konkurrencer, festivaler, religiøse, kulturelle og andre lignende begivenheder, demonstrationer på udstillinger, messer samt til afholdelse og dækning af officielle og andre begivenheder i medier massemedier og dem, der er erklæret under toldprocedurer for midlertidig import (optagelse) eller midlertidig eksport i en periode på op til et år, hvis der gives en fuld betinget periode for sådanne varer fritagelse på betaling af told og afgifter.

Var dette nyttigt?
1

Hvordan er arkiveringen og registreringen af ​​varedeklarationen?

Før indgivelse af en varedeklaration, danner klarereren en pakke med dokumenter, der kræves til toldkontrol. Alle dokumenter, der kræves til toldkontrol, er formaliseret ...

Inden der indsendes en varedeklaration, danner erklæreren en pakke med dokumenter, der er nødvendige til toldkontrol. Alle dokumenter, der kræves til toldkontrol, formaliseres i de formater, der er oprettet af FCS fra Rusland og skal placeres i  EADD.

Når du placerer dokumentet i EDA, sendes deklaranten dokumentets identifikationsnummer, som derefter er angivet i varedeklarationen.

Et dokument, der er placeret én gang i EDA, er ikke genstand for genplacering i EDA og er tilgængeligt til brug i enhver toldmyndighed, uanset hvor det ligger.

Indsendelse i elektronisk form af en erklæring for varer og dokumenter, på grundlag af hvilken den er udfyldt, kan foretages:

 • at bruge specialiseret software certificeret på den foreskrevne måde;
 • via den elektroniske erklæringsportal for FCS of Russia (edata.told.ru / ed);
 • ved hjælp af toldrepræsentanters tjenester.

Den arkiverede varedeklaration gennemgår automatisk formatkontrol. Under processen kan der identificeres fejl i format og struktur i varedeklarationen. I dette tilfælde returneres det til den person, der har indsendt det for at rette de angivne fejl.

Hvis der indgives en toldangivelse skriftligt, forelægges en elektronisk kopi til toldmyndigheden, medmindre andet er angivet i EAEU-toldkodeksen, ved afgørelse truffet af Kommissionen for toldunionen (Colasium of the Eurasian Economic Union) eller lovgivningen i medlemsstaterne i Den Eurasiske Økonomiske Union i tilfælde, der er fastsat ved afgørelse truffet af Kommissionen for toldunionen (Collegium Den Eurasiske Økonomiske Union).

Især kræves der ikke en elektronisk kopi, når der indgives passagertoldangivelser, erklæringer for et køretøj, eller når der indsendes en skriftlig ansøgning eller en vareliste.

En toldangivelse for varer, der importeres til EAEU's toldområde, indgives inden udløbet af den midlertidige opbevaring af varer.

En toldangivelse for varer, der eksporteres fra Den Eurasiske Økonomiske Unions toldområde, indgives, inden de forlader EAEU's toldområde, medmindre andet er angivet i EAEU's toldkodeks.

Toldoperationer, der er knyttet til registrering eller afvisning af at registrere en toldangivelse, udføres af toldmyndigheden senest 1 timers arbejdstid for toldmyndigheden fra det tidspunkt, hvor toldangivelsen indgives, medmindre der fastlægges en kortere periode i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.

I den elektroniske erklæringsformular kan registrering af en varedeklaration udføres både af en embedsmand i toldorganet og af informationssystemet for toldorganet i en automatisk (dvs. uden deltagelse af en officiel) tilstand.

Når du skriver en erklæring, udføres alle operationer af en embedsmand.

Dato og tidspunkt for indgivelse af varedeklarationen, dets elektroniske kopi og de nødvendige dokumenter registreres af toldmyndigheden i journalen. Med den elektroniske erklæringsformular registreres datoen og tidspunktet for indgivelse af deklarationen for varerne automatisk i informationsressourcerne (logning af alle handlinger og handlinger).

Varedeklarationen indgives af deklaranten eller toldrepræsentanten til den toldmyndighed, der er bemyndiget til at registrere toldangivelser.

Hvis der er grund til at nægte at registrere varedeklarationen, udarbejder embedsmanden registreringsafvisningsarket i to eksemplarer i form med den obligatoriske angivelse af grundene til afslaget på at registrere erklæringen.

Toldmyndigheden nægter at registrere varedeklarationen, hvis:

 1. toldangivelsen er forelagt den toldmyndighed, der ikke er autoriseret til at registrere toldangivelser
 2. Tolderklæring indgivet af en uautoriseret person;
 3. toldangivelsesformularen er ikke overholdt
 4. de nødvendige oplysninger er ikke angivet i toldangivelsen
 5. toldangivelsen er ikke underskrevet eller ikke korrekt certificeret eller ikke udarbejdet i den foreskrevne form
 6. i forhold til de deklarerede varer er der ikke truffet nogen handlinger, der i overensstemmelse med EAEU TC skal afsluttes før eller på samme tid som indgivelsen af ​​toldangivelsen;
 7. de handlinger, der skal afsluttes før eller på samme tid som indleveringen af ​​toldangivelsen, er ikke afsluttet
 8. Funktioner ved toldangivelse overholdes ikke.

Det skal bemærkes, at kontrol af betingelserne for registrering af en varedeklaration udføres af toldmyndigheden uanset registreringsmetoden af ​​toldmyndigheden eller informationssystemet.

Med henblik på vellykket anvendelse af automatisk registreringsteknologi skal der lægges særlig vægt på, om korrektheden af ​​udfyldningen af ​​varedeklarationen, der er oprettet ved afgørelse truffet af Toldunionskommissionen af ​​20.05.2010 nr. 257, samt overholdelsen af ​​de oplysninger, der er angivet i 54-søjlen i varedeklarationen, med den elektroniske signaturnøgle, der er underskrevet i certifikatet indleveret erklæring for varer.

Når du importerer varer, er en vigtig betingelse rækkefølgen af ​​handlinger, der er relateret til transaktioner, der skal gennemføres inden erklæringen indgives. Så hvis der i forhold til de importerede varer tidligere er blevet erklæret toldprocedure told transit, og inden indgivelse af en erklæring for varerne, er maskinens ankomst til destinationen og forelæggelse af dokumenter for toldmyndigheden nødvendig.

Hvis varerne er placeret på et checkpoint (f.eks. En lufthavn eller en havn), skal alle operationer, der er relateret til ankomsten af ​​varer og køretøjer til international transport, være afsluttet.

Var dette nyttigt?
0

Hvem kan være varedeklarator?

Det er muligt at foretage toldangivelse af varer både af klarereren selv og af toldrepræsentanten på dennes vegne. Erklærere kan være: 1. ...

Det er muligt at udføre toldangivelse af varer både af deklaranten og toldrepræsentanten på hans vegne.

Deklaranter kan være:

1. Statens person - medlem af Den Eurasiske Økonomiske Union:

 • at være part i en transaktion med en udenlandsk person, på grundlag af hvilken varer flyttes over EAEU's toldgrænse;
 • på vegne af og (eller) på hvis vegne transaktionen blev afsluttet;
 • at have ret til at besidde, bruge og (eller) bortskaffe varer - hvis varerne flyttes over EAEU's toldgrænse ikke inden for rammerne af en transaktion, som en af ​​parterne er udenlandsk person;
 • at være part i en transaktion, der er indgået med en udenlandsk person eller med et medlem af en medlemsstat for så vidt angår udenlandske varer beliggende på EAEU's toldområde
 • at være speditør - efter anvendelse af toldproceduren for told transit

2. Udenlandsk person:

 • at være en organisation, der har et repræsentativt kontor eller filial, der er etableret og (eller) registreret på en medlemsstats område på den etablerede måde, når de kun ansøger om toldprocedurer for varer, der transporteres til et sådant repræsentationskontors eller filials egne behov
 • at være ejer af varerne, hvis varerne transporteres over EAEU's toldgrænse ikke inden for rammerne af en transaktion mellem en udenlandsk person og et medlem af en medlemsstat;
 • der har ret til at eje og bruge varer, hvis varerne transporteres over EAEU's toldgrænse ikke inden for rammerne af en transaktion mellem en udenlandsk person og et medlem af en medlemsstat - efter anvendelse af toldproceduren i toldoplag, toldprocedure for midlertidig import (indrejse), toldprocedure for geneksport, særlig toldprocedure ;
 • diplomatiske repræsentationer, konsulære stillinger, repræsentationer for stater ved internationale organisationer, internationale organisationer eller deres repræsentationer, andre organisationer eller deres repræsentationer beliggende i EAEU's toldområde
 • luftfartsselskab, herunder toldfartsselskab - efter anvendelse af toldproceduren for told transit
 • en udlænding, der i overensstemmelse med en international aftale fra en medlemsstat med en tredjepart har modtaget et dokument, der er fastsat af en sådan international aftale, der giver en sådan ret til at eksportere varer beliggende i EAEU's toldområde fra Unionens toldområde - efter erklæring om toldproceduren for toldoplag, toldprocedure Geneksport, eksporttoldprocedure.
Var dette nyttigt?
1

Hvordan kan du foretage ændringer i varedeklarationen?

Det er muligt at ændre varedeklarationen før og efter varerne frigives. Fejlagtig angivelse i varedeklarationen ...

Det er muligt at ændre varedeklarationen før frigivelse og efter frigivelse af varer.

En fejlagtig angivelse i varedeklarationen for detaljerne om kontrakter, transport (transport) dokumenter, transaktionspasnummer, navn eller landekode for afgang, destination og andre oplysninger gør det muligt på visse betingelser at ændre varedeklarationen.

Inden frigivelsen kan oplysningerne i toldangivelsen ændres eller suppleres med tilladelse fra toldmyndigheden på en begrundet skriftlig anmodning fra erklæreren på følgende betingelser:

 • hvis ændringerne og tilføjelserne ikke påvirker beslutningen om frigivelse af varer og ikke indebærer behovet for at ændre oplysninger, der påvirker fastsættelsen af ​​toldbeløbet, med undtagelse af tilfælde af justering af toldens værdi og overholdelse af forbud og begrænsninger;
 • hvis toldmyndigheden på tidspunktet for modtagelsen af ​​deklaratorens appel ikke har underrettet ham om sted og tidspunkt for toldinspektionen og (eller) ikke har besluttet at udføre andre former for toldkontrol i forhold til varerne.

Det er specifikt fastlagt, at ændring og supplering af de oplysninger, der er anført i den registrerede toldangivelse, ikke kan medføre oplysninger om andre varer end dem, der er sammensat, teknisk beskrivelse, kvalitet og formål fra de varer, der var angivet i den registrerede toldangivelse.

Proceduren for at foretage ændringer og (eller) tilføjelser til de oplysninger, der er angivet i varedeklarationen, fastlægges ved afgørelse truffet af Toldunionens bestyrelse af 10.12.2013 nr. 289 “Om at foretage ændringer og (eller) tilføjelser til de oplysninger, der er angivet i varedeklarationen og ugyldiggør nogle beslutninger Kommissionen for toldunionen og bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission. ”

Var dette nyttigt?
2

I hvilket tidsrum, og hvordan udføres frigivelsen af ​​varer?

Frigivelsen af ​​varer skal være gennemført af toldmyndigheden senest en hverdag efter dagen for registrering af toldangivelsen. D B...

Frigivelse af varer skal udfyldes af toldmyndigheden senest en arbejdsdag efter dagen for toldangivelsens registrering.

D

For varer, der ikke er underlagt eksporttold, der er anbragt under toldproceduren for eksport, og varer, der er anbragt under toldproceduren for midlertidig eksport, hvis liste bestemmes af Kommissionen for toldunionen (bestyrelse for Den Eurasiske Økonomiske Union), reduceres frigørelsesperioden til fire timer fra datoen for registreringen erklæringer for varer.

Årsagerne til frigivelsen er:

 1. toldmyndigheden præsenteres for licenser, certifikater, tilladelser og (eller) andre dokumenter, der er nødvendige for frigivelse af varer i overensstemmelse med EAEU-toldkodeksen og (eller) andre internationale traktater i toldunionens medlemsstater, medmindre de er i overensstemmelse med lovgivningen i toldunionens medlemsstater Unionens dokumenter kan indsendes efter frigivelse af varer;
 2. personer har overholdt de nødvendige krav og betingelser for at placere varer under den valgte toldprocedure i overensstemmelse med EAEU's toldkodeks,
 3. der er betalt told på varer, skatter eller stillet sikkerhed for deres betaling i overensstemmelse med EAEU TC.

Frigivelse af varer udføres af en tjenestemand i toldmyndigheden ved at sætte mærker i erklæringen for varerne (stempel ”Frigivelse er tilladt”).

Med den elektroniske erklæringsformular kan frigivelse af varer, der er indsendt af deltagere i udenlandsk økonomisk aktivitet med et lavt risikoniveau, automatisk udføres, dvs. uden deltagelse af en toldmyndighed. Derudover er den automatiske frigivelse af varer kun mulig i forhold til automatisk registrerede varedeklarationer.

Hvis betingelserne for frigivelse af varer ikke er overholdt, afviser toldmyndigheden frigivelsen af ​​varerne senest dagen for udløbet af fristen for frigivelse af varer. Afslaget på udstedelse sker kun af toldmyndigheden.

Toldmyndigheden udarbejder et afslag på at udstede på den måde, der er fastlagt ved afgørelsen truffet af Toldunionskommissionen af ​​20.05.2010 nr. 262.

Var dette nyttigt?
1

Hvordan sikrer toldmyndighederne, at Den Russiske Føderations valutalovgivning overholdes i toldangivelsen?

Toldmyndighederne udøver inden for deres kompetence kontrol med valutatransaktioner i forbindelse med varebevægelser på tværs af toldgrænsen for den eurasiske økonomiske ...

Toldmyndigheder udøver inden for deres kompetence kontrol over valutatransaktioner i forbindelse med varebevægelser over toldgrænsen for Den Eurasiske Økonomiske Union samt import af varer til Den Russiske Føderation og deres eksport fra Den Russiske Føderation, samt over overholdelse af valutatransaktioner i forbindelse med varebevægelser gennem tolden EAEU-grænsen, med import af varer til Den Russiske Føderation og eksport af varer fra Den Russiske Føderation, vilkårene for licenser og tilladelser (klausul 3, paragraf 2 , artikel 254 i den føderale lov af 3. august 2018 nr. 289-FZ "Om toldregulering i Den Russiske Føderation og om ændringer af visse lovgivningsmæssige retsakter i Den Russiske Føderation ").

Var dette nyttigt?
0

Hvordan og i hvilke tilfælde udføres en kontrakt om registrering og åbning af en transformerstation?

Registrering af en kontrakt med en autoriseret bank udføres, hvis kontraktbeløbet overstiger 3 rubler, i rækkefølgen ...

Registrering af en kontrakt med en autoriseret bank udføres, hvis kontraktens størrelse overstiger 3 rubler på den måde, der er foreskrevet i kapitel 000 i Bank of Russia Instruktion nr. 000-I dateret 5. august 16 “Om proceduren for indsendelse af bekræftelsesdokumenter fra beboere og ikke-beboere til autoriserede banker og information ved udførelse af valutahandlinger, om ensartede former for regnskabsaflæggelse og rapportering om valutahandlinger, proceduren og vilkårene for deres indsendelse "(i det følgende - Instruktion nr. 2017-I) (senest indleveringsdatoen for varedeklarationen, det anvendte dokument omtrent som en erklæring for varer i overensstemmelse med toldunionen i toldunionen, en ansøgning om betinget frigivelse (ansøgninger om frigivelse af en komponent af de eksporterede varer) eller i mangel af et krav om toldangivelse for varer i overensstemmelse med toldunionen i toldunionen - senest i den periode, der er fastlagt i underafsnit 181 .181 i pkt. 8.2.2 i instruktion nr. 8.2-I til indgivelse af beboeren af ​​et bevis på underlag).

For at registrere kontrakten forelægger beboeren den autoriserede bank under hensyntagen til tidspunktet for registreringen af ​​kontrakten (afsnit 5.7 i instruktion nr. 181-I), samt følgende dokumenter og oplysninger:

 • kontraktspecificeret i kapitel 4 i denne instruktion, opfyldelse af forpligtelser, som kræver en regnskabskontrakt eller oplysninger fra en sådan kontrakt, der indeholder de nødvendige oplysninger;
 • Andre oplysninger, der er nødvendige til dannelse af den autoriserede bank i afsnit I i bankkontrolarket.
I henhold til bestemmelse 4.2 i instruktion nr. 181-I er registrering i en autoriseret bank underlagt kontrakter, hvor forpligtelsesbeløbet er lig med eller større end det ækvivalente: for importkontrakter - 3 millioner rubler og for eksportkontrakter - 6 millioner rubler.
Var dette nyttigt?
0

Hvad leveres deltageren af ​​udenlandsk økonomisk aktivitet til at placere varer under toldproceduren?

For at placere varer under toldproceduren indsendes følgende: Vareangivelse (DT) i den form, der er godkendt af Toldunionskommissionens afgørelse af 20.05.2010 ...

For at placere varer under toldproceduren indsendes det:

 1. Varedeklaration (DT) i den form, der er godkendt ved afgørelse truffet af Kommissionen for toldunionen af ​​20.05.2010 nr. 257.
 2. Der gives oplysninger om et dokument, der bekræfter overholdelse af kravene inden for valutakontrol i overensstemmelse med valutalovgivningen i toldunionens medlemsstater i kolonne 44 "Yderligere oplysninger / indsendte dokumenter" DT.
Var dette nyttigt?
1

Hvilke procedurer til bekræftelse af overholdelse af tekniske reguleringsforanstaltninger leveres af toldmyndighederne?

Toldmyndighederne sikrer overholdelse af de etablerede i overensstemmelse med internationale traktater af medlemslandene i Den Eurasiske Økonomiske Union (i det følgende - EAEU og ...

Toldmyndighederne sikrer overholdelse af forbud og restriktioner for varer importeret til Den Russiske Føderation, der er etableret i overensstemmelse med internationale traktater fra medlemslandene i Den Eurasiske Økonomiske Union (i det følgende - EAEU og Den Russiske Føderations lovgivning, samt fremmer gennemførelse af foranstaltninger til beskyttelse af menneskers liv og sundhed og forbrugernes interesser importeret til Den Russiske Føderation.

Artikel 29 i føderal lov af 27.12.2002 nr. 184-ФЗ "Om teknisk forskrift" definerer betingelserne for import til Den Russiske Føderations område af produkter, der er underlagt obligatorisk bekræftelse af overholdelse.

Efter detektion af produkter, der kommer i omløb uden et dokument om vurdering (bekræftelse) af overholdelse, træffer toldmyndighederne i hver enkelt medlemsland i EAEU foranstaltninger til at forhindre overførsel af disse produkter i omløb.

Listen over dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for toldangivelse af varer og til frigivelse af dem, samt tidspunktet for indsendelse heraf, er oprettet ved toldkoden for Den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU TC).

Import af produkter (varer), der er underlagt obligatorisk vurdering (bekræftelse) af overensstemmelse, udføres i overensstemmelse med forordningen om proceduren for import af varer (varer) til toldunionen for toldunionen, for hvilke der er indført obligatoriske krav i toldunionen, godkendt af afgørelsen truffet af Den Eurasiske Økonomiske Kommissions afgørelse 25 DECEMBER 2012 Nej. 294.

EAEU TC inkluderer normer, der giver mulighed for en deltager i udenlandsk økonomisk aktivitet, når de indsender toldoperationer til at indsende oplysninger om tilladelser for at bekræfte overholdelse af forbud og begrænsninger.

Artikel 109 i EAEU TC indeholder bestemmelser om deklaratorens ret til inden indsendelse af en erklæring for varer eller efter indgivelse af en erklæring for varer inden frigivelse af varer dokumenter, der bekræfter oplysninger om varens oprindelse, overholdelse af forbud og begrænsninger, hvis oplysninger om sådanne dokumenter og (eller) oplysninger fra dem ikke kan være modtaget af toldmyndigheden i overensstemmelse med afsnit 2 i artikel 80 i EAEU CC, og proceduren for indsendelse af disse dokumenter kan også fastlægges. Denne procedure blev godkendt ved ordre fra Russlands finansministerium Bekendtgørelse fra Russlands finansministerium af 06.03.2018 nr. 40н "Om fastlæggelsen af ​​proceduren for erklæreren til at indsende dokumenter inden arkivering af en varedeklaration eller inden udstedelse af varer til dokumenter, der bekræfter varens oprindelse, overholdelse af forbud og begrænsninger."

I dette tilfælde må dokumenter og (eller) oplysninger, der er nødvendige til toldoperationer, ikke forelægges toldmyndigheden, når de er afsluttet, hvis oplysninger om sådanne dokumenter eller oplysninger fra dem eller andre oplysninger, der er nødvendige for toldmyndighederne til at udføre toldoperationer, kan fås af toldmyndighederne fra informationssystemer direkte fra toldmyndighederne samt fra informationssystemer fra andre føderale udøvende organer inden for rammerne af informationsinteraktion (artikel 80 i EAEU TC “Dokument dig eller oplysninger, der er nødvendige for toldoperationer ”).

For at informere deltagere om udenlandsk økonomisk aktivitet om muligheden for, at toldmyndighederne får information om dokumenter, der er nødvendige til toldoperationer, og (eller) oplysninger fra sådanne dokumenter, og (eller) andre oplysninger, der er nødvendige for toldmyndighederne til at udføre toldoperationer, fra toldmyndighedens informationssystemer samt for at fremskynde deltagernes udførelse af toldoperationer FEA og for at optimere implementeringen af ​​toldkontrol fra toldmyndighederne blev informationstjenesten "Permits" udviklet af APS "Personal Account" (i det følgende benævnt "Personal Account").

Min konto indeholder to registreringsmuligheder:

 • let adgang ved hjælp af login og adgangskode (typisk rolle - visning af tjenester på den personlige konto);
 • fuld adgang ved hjælp af en forbedret kvalificeret elektronisk signatur af erklæreren (brugerens rolle er muligheden for at anmode om oplysninger om et tilladelsesdokument i det føderale udøvende organ ved hjælp af systemet for interagency-samarbejde og den efterfølgende placering af et sådant dokument i deklarantens elektroniske arkiv).

Oplysninger fra den personlige konto bruges af erklæreren udelukkende på frivillig basis, og deres manglende anvendelse er ikke en grund til at nægte at registrere en toldangivelse og frigive varer.

Var dette nyttigt?
0

Hvordan importeres varer obligatorisk vurdering (bekræftelse) af overensstemmelse?

Import af varer, der er underlagt obligatorisk overensstemmelsesvurdering (bekræftelse) udføres i overensstemmelse med forordningen om proceduren for import af produkter til EAEU's toldområde ...

Import af varer, der er underlagt obligatorisk vurdering (bekræftelse) af overensstemmelse, udføres i overensstemmelse med forordningen om proceduren for import af produkter (varer) til EAEU's toldområde, for hvilke der er indført obligatoriske krav i toldunionen, godkendt af afgørelsen truffet af Den Eurasiske Økonomiske Kommissions beslutning af december 25 2012 Nr. 29

For at placere varer under toldproceduren indsendes det:

 1. Varedeklaration (DT) i den form, der er godkendt ved afgørelse truffet af Kommissionen for toldunionen af ​​20.05.2010 nr. 257;
 2. Der gives information, der bekræfter overholdelse af forbud og begrænsninger.
Vær opmærksom! Artikel 109 i EAEU's toldkodeks fastslår, at indgivelse af en erklæring for varer ikke ledsages af indsendelse til toldmyndigheden af ​​dokumenter, der bekræfter de oplysninger, der er angivet i angivelsen for varer, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i stk. XNUMX i denne klausul.

Indsendelse af en papirangivelseserklæring ledsages af forelæggelse for toldmyndigheden af ​​dokumenter, der bekræfter myndigheden for den person, der indgiver varedeklarationen, medmindre andet er fastsat i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.

Denne artikel indeholder også bestemmelser om deklarantens ret til, inden der indgives en deklaration for varer eller efter at der er indgivet en deklaration for varer, før varer frigives, at forelægge dokumenter, der bekræfter oplysninger om varernes oprindelse, overholdelse af forbud og restriktioner, hvis oplysninger om sådanne dokumenter og (eller) oplysninger fra dem kan toldmyndigheden ikke indhente i overensstemmelse med artikel 2, stk. 80, i toldkodeksen i EAEU, og proceduren for indsendelse af disse dokumenter kan også fastlægges. For at gennemføre denne artikel, bekendtgørelse fra Finansministeriet i Rusland dateret 06.03.2018 nr. 40 n "Om fastsættelse af proceduren for erklæringens indgivelse inden indgivelse af en deklaration for varer eller efter indgivelse af en deklaration for varer før frigivelse af varedokumenter, der bekræfter oplysninger om varernes oprindelse, overholdelse af forbud og begrænsninger "blev udstedt.

FCS of Russia har udviklet en fortegnelse over antal tilladelser, der er angivet i 44-kolonnen “Yderligere information / indsendte dokumenter” i varedeklarationen. Brug af dette bibliotek af varedeklaranter vil udelukke forkert angivelse af oplysninger om tilladelser i varedeklarationen og vil sikre, at toldmyndighederne modtager oplysninger om tilladelser fra den føderale udøvende myndighed gennem et interdepartementalt elektronisk interaktionssystem.

Toldmyndighederne verificerer overholdelsen af ​​reglerne for erklæring i DT af de oplysninger, der er nødvendige for at sikre sikkerheden for importerede varer (kolonne 14 DT "Deklarant", kolonne 31 DT "Pakker og varebeskrivelse", kolonne 33 DT "Varekode", kolonne 34 DT "Kode oprindelsesland ”, kolonne 44 DT“ Yderligere oplysninger / indsendte dokumenter ”.

Var dette nyttigt?
0

Hvad er procedurerne for at bekræfte overholdelse af ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger under forberedelse til toldangivelse og dens gennemførelse?

Toldmyndighederne sikrer inden for deres kompetence overholdelse af forbud og restriktioner for varer, der transporteres over toldgrænsen til EAEU, i ...

Toldmyndighederne sikrer inden for deres kompetence overholdelse af forbuddene og begrænsningerne for varer, der bevæger sig over EAEU's toldgrænse, herunder overholdelse af ensartede foranstaltninger for ikke-toldregulering.

Ved afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission af 21.04.2015 nr. 30 "Om foranstaltninger til ikke-toldregulering" (i det følgende benævnt "beslutning") blev følgende fælles foranstaltninger til ikke-toldregulering indført på Unionens toldområde:

 • et forbud mod import til EAEU's toldområde og (eller) eksport af varer fra EAEU's toldområde i henhold til listen i overensstemmelse med tillæg nr. 1 til beslutningen
 • Godkendelsesproceduren for import til EAEU-toldområdet og (eller) eksport af varer fra EAEU-toldområdet i henhold til listen i overensstemmelse med tillæg nr. 2.

Derudover kan medlemsstater i handel med tredjelande ensidigt indføre og anvende ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger på den måde, der er omhandlet i tillæg nr. 7 til traktaten om Den Eurasiske Økonomiske Union.

Varer, hvortil der indføres ensartede foranstaltninger for ikke-toldregulering, indgår i en enkelt liste over varer, hvortil der anvendes ikke-toldreguleringsforanstaltninger i samhandelen med tredjelande, jf. Afsnit 4 i protokollen om foranstaltninger til ikke-toldregulering i forhold til tredjelande (tillæg nr. 7 til traktaten om Den Eurasiske økonomiske økonomiske alliance af 29 den maj 2014 af året) og offentliggjort på Unionens officielle websted i informations- og telekommunikationsnetværket "Internet".

Afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission af 16.08.2012 nr. 134 "Om normative juridiske retsakter inden for ikke-toldregulering" godkendte den samlede liste over varer, hvortil forbud eller begrænsninger for import eller eksport af toldunionens medlemsstater inden for EurAsEC's handel med tredjelande finder anvendelse (i det følgende - Enhedsliste) samt forordningen om anvendelse af begrænsninger.

Import og (eller) eksport af varer, der er inkluderet på den samlede liste såvel som på listerne i henhold til bilag nr. 2 til beslutningen, udføres på den måde, der er foreskrevet i de forordninger, der er godkendt af afgørelserne fra bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission af 16.08.2012 nr. 134 og 21.04.2015 nr. 30.

Når man flytter varer over EAEU's toldgrænse eller placerer varer under toldprocedurer, bekræftes overholdelse af forbud og begrænsninger i sager og på den måde, der er fastlagt af Den Eurasiske Økonomiske Kommission (i det følgende - Kommissionen) eller lovgivningsmæssige retsakter fra EAEU-medlemslandene ved at indsende dokumenter og (eller) oplysninger, der bekræfter overholdelse af forbud og begrænsninger.

Var dette nyttigt?
0

Hvilke foranstaltninger skal der træffes for at sikre overholdelse af ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger under toldangivelsen for importerede varer?

Klassificering af produkter (varer) som varer, for hvilke der er indført ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger. Import og (eller) eksport af varer udføres på grundlag af licenser ...

Klassificering af produkter (varer) som varer, for hvilke der er indført ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger. Import og (eller) eksport af varer udføres på basis af licenser og konklusioner (tilladelser) i overensstemmelse med de regler, der er godkendt af afgørelser truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission dateret 16.08.2012 nr. 134 og dateret 21.04.2015 nr. 30.

Oprettelse af en tilladelse til kontrol i henhold til forordningen om en samlet procedure til kontrol af toldmyndighederne ved import til toldunionens toldområde inden for EurAsEC og eksport fra dette område af licenserede varer, godkendt af afgørelsen truffet af Toldunionskommission dateret 22.06.2011. juni 687 nr. XNUMX. Der kræves en original importlicens eller eksport varer udstedt af et autoriseret statsorgan

Indsendelse af en deltager af udenlandsk økonomisk aktivitet af dieselolie med deklareret information om tilladelser

For at placere varer under toldproceduren indsendes det:

 1. Varedeklaration (DT) i den form, der er godkendt ved afgørelse truffet af Kommissionen for toldunionen af ​​20.05.2010 nr. 257.
 2. Information, der bekræfter overholdelse af forbud og begrænsninger
Vær opmærksom! EAEU's toldkodeks fastslår, at dokumenter og (eller) oplysninger, der kræves til udførelse af toldoperationer, ikke må præsenteres for toldmyndigheden, når de udføres, hvis information om sådanne dokumenter og (eller) information fra dem og (eller) andre oplysninger kræves toldmyndigheder til udførelse af toldoperationer kan opnås af toldmyndighederne fra informationssystemer fra toldmyndighederne samt fra informationssystemer fra medlemsstaternes statslige organer (organisationer) inden for rammerne af informationsinteraktion mellem toldmyndighederne og statslige organer (organisationer) i medlemsstaterne. I dette tilfælde angiver de personer, der er defineret i denne kode, oplysninger om disse dokumenter og (eller) oplysninger i toldangivelsen eller afgiver dem til toldmyndighederne på en anden måde i overensstemmelse med toldkodeksen for EAEU.

Oplysninger om muligheden for, at toldmyndighederne kan få oplysninger om dokumenter, der er nødvendige til toldoperationer og (eller) oplysninger fra sådanne dokumenter, og (eller) andre oplysninger, der er nødvendige for toldmyndighederne til at udføre toldoperationer, fra toldmyndigheders informationssystemer samt information systemer med statslige organer (organisationer) i medlemslandene bringes til den generelle opmærksomhed inden for rammerne af informationsinteraktion ved at offentliggøre på toldmyndighedernes officielle websteder på Internettet og (eller) formidling af information på en anden måde. 

Var dette nyttigt?
0

Hvilke foranstaltninger er nødvendige for at sikre lovgivning inden for eksportkontrol under toldangivelsen for eksporterede (importerede) varer (produkter med dobbelt anvendelse)?

1. Klassificering af de angivne varer som varer, for hvilke der er fastsat forbud og restriktioner på eksportkontrolområdet. I overensstemmelse med ...

1. Tildeling af deklarerede varer til varer, hvortil der er tale om forbud og begrænsninger inden for eksportkontrol.

I overensstemmelse med artikel 24 i føderal lov af 18 den juli 1999, nr. 183-ФЗ “Om eksportkontrol” identifikation kontrollerede varer og teknologier, såvel som udførelsen af ​​nødvendige handlinger i forbindelse med opnåelse af licenser til udenlandske økonomiske operationer med kontrollerede varer og teknologier eller tilladelser til deres eksport fra Den Russiske Føderation uden licenser, er den russiske deltager i udenrigsøkonomisk aktivitet.

Oplysninger om lister (lister) over varer og teknologier, der er underlagt eksportkontrol (produkter med dobbelt anvendelse) kan findes:

I afsnittet "Websted for deltagere i udenlandsk økonomisk aktivitet / Forbud og begrænsninger / Eksportkontrol og militærteknisk samarbejde / Identifikation af varer til eksportkontrolformål, herunder militære produkter / Oplysninger fra den russiske føderale toldvæsen", udgav katalogen "Koder" CN FEA EAEU af varer, der findes på listerne over varer og teknologier med dobbelt anvendelse, for hvilke der udføres eksportkontrol. "

Denne fortegnelse indeholder relevante varekoder i overensstemmelse med den samlede varenomenklatur for udenrigsøkonomisk aktivitet i Den Eurasiske Økonomiske Union og angiver positionerne på listerne over kontrollerede varer, der svarer til disse koder.

Også på Russlands FCS websted i afsnittet "Tilladelser" af den personlige konto for deltagere i udenlandsk økonomisk aktivitet bibliotek med kontrolpraksis for posterede poster med dobbelt brug eller vores side ... Oplysningerne i biblioteket er ikke juridisk vigtige, er af referencekarakter og tillader en deltager i udenlandsk økonomisk aktivitet på tidspunktet før toldoperationer at træffe en beslutning om behovet for at identificere varerne.

I overensstemmelse med dekretet fra regeringen for Den Russiske Føderation af juni 21 2016 nr. 565 "Om proceduren til identifikation af kontrollerede varer og teknologier, formen af ​​en identifikationsrapport og reglerne for udfyldning af den", kan en konklusion om resultaterne af identifikationen af ​​varer til eksportkontrol udarbejdes af en deltager i udenlandsk økonomisk aktivitet uafhængigt eller ved hans appel FSTEC Rusland eller en autoriseret ekspertorganisation.

Oplysninger om identifikationsrapporten, der indeholder posten i kolonnen "Generelle konklusioner om identifikationsresultaterne"Til gennemførelse af den udenlandske økonomiske operation, der er specificeret i denne konklusion, licens eller anden tilladelse i henhold til lovgivningen i Den Russiske Føderation inden for eksportkontrol er ikke påkrævet"er angivet i varedeklarationen i kolonne 44 med dokumenttypekoden 01154.

En elektronisk kopi af identifikationsrapporten, der er udarbejdet af en deltager i udenlandsk økonomisk aktivitet uafhængigt af hinanden, placeres i deklarantens elektroniske arkiv. Oplysninger om identifikationsrapporter udstedt af FSTEC i Rusland eller autoriserede ekspertorganisationer sendes til toldinformationsressourcer fra FSTEC i Rusland. I tilfælde af ikke-klassificering af varerne i henhold til resultaterne af identifikationen til genstandene for eksportkontrol af begivenheden er det nødvendigt at medbringe de aktiviteter, der er beskrevet nedenfor.


2. I tilfælde af at det på baggrund af resultaterne af identifikationen konkluderes, at det pågældende produkt er et kontrolleret produkt (produkter med dobbelt anvendelse), er det nødvendigt at få en licens fra FSTEC i Rusland på den måde, der er fastlagt ved dekret fra regeringen for Den Russiske Føderation i september 15 2008 Nr. 691 "Efter godkendelse af forordningen om licens til udenlandske økonomiske operationer med varer, information, værker, tjenester, resultater af intellektuel aktivitet (rettigheder til dem), for hvilke der er etableret en eksportkontrol eh. "

I de tilfælde, der er anført i dekret fra Den Russiske Føderations regering den august 15 2005 nr. 517 "Om proceduren for opnåelse af tilladelse fra den russiske føderations eksportkontrolkommission for udenlandske økonomiske transaktioner med varer, information, værker, tjenester, immaterielle ejendomsresultater (rettigheder til dem) som kan bruges af en fremmed stat eller en udenlandsk person til at skabe masseødelæggelsesvåben og deres leveringskøretøjer, andre typer våben og militært udstyr, eller er i interesse for organisationer eller enkeltpersoner, der er involveret i terroraktiviteter, "skal du kontakte Russlands FSTEC for at få tilladelse fra Den Russiske Føderations Kontrol for Eksportkontrol.

Import og (eller) eksport af kontrollerede varer udføres på grundlag af licenser og tilladelser (tilladelser) i overensstemmelse med de bestemmelser, der er godkendt i følgende beslutninger fra Den Russiske Føderations regering:

 • dateret 7 juni 2001 G. Nej. 447 "Ved godkendelse af forordningen om kontrol med udenlandsk økonomisk aktivitet i relation til varer og teknologier med dobbelt anvendelse, der kan bruges til at skabe våben og militært udstyr";
 • dateret 14 juni 2001 Nej. 462 "Ved godkendelse af forordningen om kontrol med udenlandsk økonomisk aktivitet i relation til udstyr og materialer med dobbelt anvendelse samt relaterede teknologier, der anvendes til nukleare formål";
 • dateret 24 september 2001 Nej. 686 "Ved godkendelse af forordningen om kontrol med udenlandsk økonomisk aktivitet i relation til kemikalier, udstyr og teknologier, der kan bruges til at skabe kemiske våben";
 • fra 29 fra august 2001, nr. 634 “Ved godkendelse af forordningen om kontrol med udenlandsk økonomisk aktivitet i forhold til mikroorganismer, toksiner, udstyr og teknologier”;
 • af 15 december 2000, nr. 973 “Om eksport og import af nukleare materialer, udstyr, særlige ikke-nukleare materialer og beslægtede teknologier”;
 • dateret 16 April 2001 Nej. 296 “Ved godkendelse af forordningen om kontrol med udenlandsk økonomisk aktivitet i relation til udstyr, materialer og teknologier, der kan bruges til at skabe missilvåben”.

3. Registrering af en kontrollicens hos den toldmyndighed, der er angivet i kolonne 23 i licensen for Ruslands FSTEC, i overensstemmelse med forordningen om den fælles procedure for toldmyndighederne til kontrol med importen til toldunionen for toldunionen inden for EurAsEC og eksporten af ​​licenserede varer fra dette område, godkendt af afgørelsen truffet af toldunionskommissionen fra 22 Juni 2011; Nej. 687;

 • Bekendtgørelse fra den føderale toldtjeneste i Rusland af 29.12.2011 nr. 2652 “Efter godkendelse af instruktionerne om handlinger fra embedsmænd fra toldmyndighederne i Den Russiske Føderation med det formål at gennemføre forordningen om den fælles procedure for toldmyndighederne til at kontrollere importen til toldunionen i toldunionen inden for EurAsEC og eksport af licenserede varer fra dette område”.

For at etablere en kontrollicens skal følgende indsendes:

 1. Original licens fra FSTEC fra Rusland.
 2. Anvendelse af licensindehaveren, udarbejdet i enhver form, indeholdende de oplysninger og dokumenter, der kræves i stk. 5 i forordningen om den fælles procedure for kontrol af toldmyndighederne ved import til toldunionen i toldunionen inden for EurAsEC og eksport af licenserede varer fra dette område, godkendt af Toldunionens afgørelse af 22.06.2011 nr. 687 .

4. Arkivering af deltageren i udenlandsk økonomisk aktivitet en varedeklaration.

For at placere varer under toldproceduren præsenteres:

 1. Varedeklarationen (DT) i den form, der er godkendt ved afgørelse truffet af Kommissionen for toldunionen af ​​20 den maj 2010, nr. 257.
 2. Der gives information, der bekræfter overholdelse af forbud og begrænsninger.
 3. I tilfælde af bekræftelse af overholdelse af forbuddene og begrænsningerne inden for rammerne af "omfattende kontrol", som er omhandlet i artikel 20 i føderal lov af 18 juli 1999 nr. 183-ФЗ "Om eksportkontrol", placeres en elektronisk kopi af tilladelsen til den russiske føderations eksportkontrolkommission i det elektroniske arkiv
Var dette nyttigt?
0

Hvilke procedurer er nødvendige for at bekræfte overholdelse af kravene i lovgivningen i Den Russiske Føderation inden for militærteknisk samarbejde til forberedelse af toldangivelse og dens gennemførelse?

1. Klassificering af produkter (varer) som varer, for hvilke der er fastsat forbud og restriktioner I overensstemmelse med artikel 24 i den føderale lov ...

1. Tildeling af produkter (varer) til varer, i forhold til hvilke forbud og restriktioner er fastsat

I overensstemmelse med artikel 24 i den føderale lov af 18.07.1999 nr. 183-FZ "Om eksportkontrol", identifikation af kontrollerede varer og teknologier, samt at tage nødvendige handlinger i forbindelse med opnåelse af licenser til at udføre udenlandske økonomiske operationer med kontrollerede varer og teknologier eller tilladelser til deres eksport fra Den Russiske Føderation uden en licens, er en russisk deltagers forpligtelse i udenlandsk økonomisk aktivitet.

Oplysninger om listerne (listerne) over varer og teknologier, der er underlagt eksportkontrol, herunder militære produkter, kan findes på webstedet for FCS i Rusland i afsnittet "Websted for udenlandske deltagere i økonomisk aktivitet" under overskrifterne: "Forbud og restriktioner / Eksportkontrol og militærteknisk samarbejde / Identifikation af varer til eksportkontrolformål, herunder militære produkter ”;

"Eksportstøtte / Varer underlagt eksportkontrol, herunder militære produkter / Lister over kontrollerede varer" eller på den officielle hjemmeside for Federal Service for Military-Technical Cooperation(afsnit “Konklusioner om klassificering af militære produkter” (militære produkter)

I overensstemmelse med føderal lov af 19.07.1998 nr. 114-ФЗ "Om militærteknisk samarbejde i Den Russiske Føderation med udenlandske lande", udføres import og (eller) eksport af varer på grundlag af licenser udstedt i henhold til forordningen om licensprocedure for import og eksport af produkter i Den Russiske Føderation militære formål godkendt ved dekret fra præsidenten for Den Russiske Føderation af 10.09.2005 nr. 1062 "Spørgsmål om den russiske føderations militærtekniske samarbejde med fremmede stater".

Klassificering af militære produkter, der er importeret og eksporteret under licenser udstedt af den føderale tjeneste for militærteknisk samarbejde (bilag nr. 3 til nævnte forordning).

Konklusioner om klassificering eller ikke-tilskrivning af produkter beregnet til import til Den Russiske Føderation og eksport fra Den Russiske Føderation til militære produkter udstedes af Forbundsrepublikken Tjeneste for militærteknisk samarbejde på den måde, der er fastlagt ved ordre fra Forbundsrepublikken Tjeneste for militær transport i Rusland af marts 13 2015 Nr. 20-od (registreret af Russlands Justitsministerium 21.04.2015, reg.nr. 36967).

I tilfælde af manglende tilskrivning af varer til militære produkter, der er baseret på resultaterne af identifikation, angives oplysninger om afslutningen af ​​den føderale toldmyndighed i Rusland i varedeklarationen i kolonnen 44 med dokumenttypekoden 01163. Aktiviteterne leveret i afsnittet "2. Trin:" udføres ikke, overgangen til sektionen "3. Trin:".

I tilfælde af at tilskrive resultaterne af identifikationen af ​​varer til militære produkter, er det nødvendigt at ansøge til Federal Service for Military Transport of Russia om en licens.

2. Registrering af FSVTS for Rusland-licens hos en toldmyndighed i overensstemmelse med forordningen om en samlet procedure for toldmyndigheder til kontrol med importen til toldunionen for toldunionen inden for EurAsEC og eksport af licenserede varer fra dette område, godkendt ved afgørelse truffet af toldunionskommissionen af ​​22.06.2011 nr. 687;

Bekendtgørelse fra den føderale toldtjeneste i Rusland af 29.12.2011 nr. 2652 “Efter godkendelse af instruktionerne om handlinger fra embedsmænd fra toldmyndighederne i Den Russiske Føderation med det formål at gennemføre forordningen om den fælles procedure for toldmyndighederne til at kontrollere importen til toldunionen i toldunionen inden for EurAsEC og eksport af licenserede varer fra dette område”.

For at etablere en kontrollicens skal følgende indsendes:

 1. Original licens FSVTS fra Rusland;
 2. Anvendelse af licensindehaveren, udarbejdet i enhver form, indeholdende de oplysninger og dokumenter, der kræves i stk. 5 i forordningen om den fælles procedure for kontrol af toldmyndighederne ved import til toldunionen i toldunionen inden for EurAsEC og eksport af licenserede varer fra dette område, godkendt af Toldunionens afgørelse af 22.06.2011 nr. 687 .

Indsendelse af DT fra en deltager i udenlandsk økonomisk aktivitet

For at placere varer under toldproceduren præsenteres:

 1. Varedeklaration (DT) i den form, der er godkendt ved afgørelse truffet af Kommissionen for toldunionen af ​​20.05.2010 nr. 257.
 2. Der gives information, der bekræfter overholdelse af forbud og begrænsninger.
Vær opmærksom! FCS of Russia har udviklet en liste over antallet af tilladte dokumenter angivet i kolonne 44 "Yderligere oplysninger / dokumenter, der skal indsendes" i varedeklarationen. Anvendelsen af ​​denne mappe af varedeklaranterne fjerner den forkerte angivelse af oplysninger om tilladelser i varedeklarationen og vil sikre, at toldmyndighederne modtager oplysninger om tilladelser, hvis de er tilgængelige i toldmyndighedernes informationsressourcer.
Var dette nyttigt?
0

Hvad er procedurerne for at sikre beskyttelsen af ​​intellektuelle ejendomsrettigheder som forberedelse til toldangivelse og dens gennemførelse?

Toldmyndighederne sikrer inden for deres kompetence beskyttelsen af ​​intellektuelle ejendomsrettigheder i toldunionens toldområde (artikel 2, stk. 351 ...

Toldmyndighederne sikrer inden for deres kompetence beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i toldunionens toldområde (punkt 2, artikel 351 i EAEU-toldkodeksen).

Juridiske dokumenter, der regulerer beskyttelsen af ​​intellektuel ejendomsret på medlemsstaternes territorium i Den Eurasiske Økonomiske Union (i det følgende - EAEU) er:

 • EAEU-aftale (Afsnit 23 "Intellektuel ejendomsret");
 • Toldkodeks for Den Eurasiske Økonomiske Union (artikel 124, kapitel 52 "Foranstaltninger til beskyttelse af intellektuel ejendomsret accepteret af toldmyndighederne");
 • Føderal lov af 03.08.2018 nr. 289-ФЗ "Om toldforordning i Den Russiske Føderation og om ændring af visse lovgivningsmæssige retsakter fra Den Russiske Føderation" (artikler 112 og 113, kapitel 57 "Foranstaltninger til beskyttelse af intellektuel ejendomsret, der er truffet af tolden");
 • national lovgivning i EAEU-medlemslandene.

Toldmyndighederne træffer foranstaltninger til at beskytte rettighederne til intellektuelle ejendomsgenstande, hvis toldregister opretholdes af disse toldmyndigheder i EAEU-medlemsstaten og intellektuelle ejendomsgenstande, der er inkluderet i det samlede toldregister over intellektuelle ejendomsgenstande i EAEU-medlemsstaterne (i det følgende benævnt OIC-toldregistre) .

Foranstaltninger til beskyttelse af rettighederne til intellektuel ejendomsret anvendes ikke af toldmyndighederne: i forhold til varer, der transporteres over toldgrænsen:
 1. i relation til varer, der transporteres over toldgrænsen og placeret under toldproceduren for told transit, toldproceduren for destruktion
 2. i forhold til visse varekategorier, som særlig toldprocedure (sager og procedurer fastlægges af Kommissionen).
 3. for varer, der transporteres over toldgrænsen og placeres under toldprocedurer, der er beregnet til officiel brug af diplomatiske missioner, konsulære kontorer, repræsentationer for stater ved internationale organisationer, internationale organisationer eller deres missioner, andre organisationer eller deres missioner beliggende i Unionens toldområde.

1. Bekræftelse af, at varer er fri for krav fra tredjepart baseret på intellektuel ejendomsret

Verifikation af toldmyndighederne af beskyttelsen af ​​intellektuelle ejendomsrettigheder på EAEU-medlemslandene.

Oplysninger om det fælles toldregister for OIP og toldregistre i OAE's medlemslandes OIP.

For at placere varer under toldproceduren indsendes det:

 1. Varedeklarationen (DT), udarbejdet og udfyldt i overensstemmelse med kravene, der er fastlagt ved afgørelse truffet af Kommissionen for toldunionen i 20.05.2010-nr. 257;
 2. Dokumenter, der bekræfter overførsel af rettigheder til intellektuel ejendom (ophavsret, licensaftale, certifikat for registrering af intellektuel ejendom, aftale om brug af et varemærke og lignende);
 3. Dokumenter, der bekræfter indførelsen af ​​civile varer på EAEU's toldområde med tilladelse fra indehaveren af ​​ophavsretten (forhandleraftale, distributøraftale, skriftligt samtykke og lignende).
Hvis toldmyndighederne under toldoperationer i forbindelse med placering under toldproceduren for varer, der indeholder intellektuel ejendom indeholdt i OIP's toldregister, har opdaget tegn på krænkelse af intellektuel ejendomsret, suspenderes frigivelsen af ​​sådanne varer i en periode på 10 (ti) arbejdsdage. . 

Samtidig har toldmyndighederne i overensstemmelse med national lovgivning ret til at suspendere frigivelsen af ​​varer, der indeholder intellektuel ejendomsret, som ikke er inkluderet i OIC-toldregistrerne på den måde, der er fastlagt i lovgivningen i EAEU-medlemsstaterne (ex officio-procedure, artikel 113 i føderal lov ).

Proceduren og reglerne for mærkning af alkoholholdige produkter importeret til Den Russiske Føderation fastlægges ved dekret fra Den Russiske Føderations regering fra december 31 2005 nr. 866 “Om mærkning af alkoholiske produkter med punktafstemninger” og ordren fra den russiske føderale toldtjeneste fra oktober 7 2010 nr. 1849 “Om godkendelse af reglerne om anskaffelse til mærkning og overvågning af alkoholbrug. ”

Var dette nyttigt?
1

Hvad har du brug for for at importere orkideer i Vladivostok?

Orkidé - Phalaenopsis, en tropisk blomst elsket af mange. Carl Blume, en hollandsk botaniker, der først opdagede orkideer i slutningen af ​​det XNUMX. århundrede, kaldet ...

Import af orkideer til VladivostokOrchid - phalaenopsis, en tropisk blomst elsket af mange. Karl Blume, den hollandske botaniker, der først opdagede orkideer i slutningen af ​​1700-tallet, kaldte dem phalaenopsis. Græsk phalaenopsis - svarer til en sommerfugl. Fra en afstand ligner orkideer virkelig lyse sommerfugle, der ligger på tynde grene af en plante. I naturen vokser phalaenopsis orkideer i Filippinerne, Australien og Sydøstasien. 

Orkideer kaldes undertiden parasitter, men i virkeligheden er det ikke det. I naturen lever orkideer på træstammer, men de bruger kun træer som støtte og parasiterer ikke på dem. Rødderne af phalaenopsis er grønne, fordi de deltager i fotosyntesen.

Der er hundreder af sorter af phalaenopsis, her er nogle af dem: Phalaenopsis Pink, Stuart, Schiller, Philadelphia, Pleasant Phalaenopsis, Cleopatra, Golden, Legato og mange andre.

I Rusland er der strenge regler for import af planter fra udlandet. Grænseinspektionen for plantekarantæne har til opgave at forhindre, at farlige skadedyr og plantesygdomme indtræder på Russlands område, der kan skade landbruget. Der er en række regeringsdekret, der regulerer inspektionens aktiviteter,"Om den offentlige tjeneste for plantekarantæne i Den Russiske Føderation" 1992 af året"Regler for beskyttelse af Den Russiske Føderations territorium mod karantæne skadedyr, plantesygdomme og ukrudt" 1996 af året, og der er også en række internationale aftaler (underskrevet inklusive af Rusland) - medlemmer af den internationale konvention om plantekarantæn og beskyttelse (IPPC).

Medarbejdere ved plantesundhedsinspektionen af ​​byen Vladivostok kontrollerer importen af ​​planter meget strengt, fordi konsekvenserne af, at selv enkelte overtrædelser af karantæne-normer kan føre til, er meget alvorlige. Et phyto-sanitærcertifikat af international standard (phyto) skal udstedes for et anlæg uden fejl. Det udstedes af den sanitære karantæne-kontroltjeneste i det land, hvor anlægget blev købt. Det skal huskes, at certifikatet kun er gyldigt 15 dage fra registreringsdatoen.

For at bekræfte oprindelseslandet skal du bruge et oprindelsescertifikat. Navnene på planterne i de ledsagende dokumenter skal skrives på latin. Erhvervede planter må ikke være i jorden (import af jord til Rusland er strengt forbudt), men i et specielt underlag. (hvis planten ikke er skåret)

Ved ankomsten af ​​et parti orkideer til Den Russiske Føderations toldområde, skal du kontakte fytosanering og få et mærke ved passering af kontrol. Til dette udføres en prøveudtagning og prøveudtagningsprocedure. (Prøveudtagning er obligatorisk for planter!).

Efter udvælgelsen sendes prøverne til VNIIKR for at få en udtalelse. Denne procedure skal udføres for hver batch af varer. Hvis du planlægger at importere orkideer til Den Russiske Føderations toldområde, er det bedre at høre med os om dette spørgsmål på forhånd, da enhver afskåret plante eller med et rodsystem betragtes som et letfordærveligt produkt, og du er nødt til at arrangere det så hurtigt som muligt for ikke at kaste dine investeringer i skraldespanden senere.

  Hjælp til toldklarering af blomsterimport

Var dette nyttigt?
1

Hvordan importeres bananer til Vladivostok?

Bananer er en af ​​de mest populære frugter i Rusland, Rusland er en af ​​de fem største bananimportører i verden. Hovedleverandøren af ​​bananer i ...

Importer bananer til VladivostokBananer er en af ​​de mest populære frugter i Rusland, Rusland er en af ​​de fem største verdensimportører af bananer. Den vigtigste leverandør af bananer til Rusland er Ecuador, der tegner sig for ca. 95% af alle bananforsendelser. De resterende 5% deles af Filippinerne, Thailand, Vietnam, Kina, Indien osv.

Få mennesker ved, men en bananbusk giver en afgrøde kun en gang i livet! Fra en lille spirer i 9 måneder vokser en 3 meter plante, som kun en blomst vises på, og i 3 måneder modnes en bananbunke, der vejer ca. 20 kg. Efter høst skæres busken ned.

Før afsendelse sorteres, vaskes og pakkes bananer, og de overvåges også omhyggeligt, så ikke en eneste moden banan kommer ind i batchen, da en sådan "ubuden gæst" vil ødelægge hele batchen, en moden banan frigiver ethylengas, som fremskynder modningen af ​​andre grønne bananer .. Ved temperatur omkring 12 grader nedsætter bananer modningsprocessen meget, og de kan opbevares i op til 90 dage. 

Bananer importeret til Vladivostok er underlagt en obligatorisk erklæring om overensstemmelse i overensstemmelse med toldunionens tekniske forskrifter 021/2011 om fødevaresikkerhed og 022/2011 fødevarer med hensyn til deres mærkning samt obligatorisk plantesundhedskontrol.

Erklæringen bekræfter overholdelsen af ​​de importerede varer med de krævede statslige standarder, og der er behov for plantesundhedskontrol for at sikre, at der ikke importeres farlige skadedyr og plantesygdomme til Den Russiske Føderation med et parti bananer. Det er nødvendigt at få tilladelse til import af regulerede produkter fra plantesundhedsvæsenet, hver gang en ny forsendelse af varer importeres. Bananer er, ligesom mange andre frugter og grøntsager, klassificeret som varer med høj skadedyrsrisiko. Derfor ankommer inspektørerne for plantesundhedsvæsenet ved ankomsten af ​​en varesendelse prøver og prøver, som derefter sendes til VNIIKR til undersøgelse. 

Hvis der ikke påvises "passagerer" i form af insekter og sygdomme i laboratoriet, fragt modtager mærket "frigivelse tilladt" fra plantesundhed. Det er kun at udstede en toldangivelse for lasten for at udstede en toldangivelse for lastenså kan bananer hentes fra det midlertidige lager.

Bananer er letfordærvelige varer, så du skal altid nøje kontrollere de dokumenter, der er leveret af eksportører, udarbejde alle nødvendige certifikater på forhånd, indsende ansøgninger og ledsagende dokumenter til inspektionsmyndighederne.   

Var dette nyttigt?
1

Hvordan angives bruttovægten i varedeklarationen, hvis flere varer er i den samme pakke?

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 106 i EAEU's toldkodeks skal der, når varer henføres under proceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, en erklæring for ...

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 106 i EAEU's toldkodeks anvendes der, når varer henføres under proceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, en varedeklaration (DT), hvori oplysninger om mængden i kilogram (vægt) brutto og vægt netto).

Proceduren for udfyldning af DT er beskrevet i instruktionerne til proceduren for udfyldelse af erklæringen for varer, der er godkendt ved afgørelse truffet af CU-kommission nr. 257 af 20.05.2010.

Bruttovægt og nettovægt for hvert produkt, der er angivet i DT, er angivet i kolonnerne 35 og 38.

Nettovægt er massen af ​​de deklarerede varer under hensyntagen til kun den primære emballage eller massen af ​​de deklarerede varer eksklusive emballage.

Bruttovægt - dette er den samlede masse af varerne, inklusive alle emballagetyper, der er nødvendige for at sikre, at deres tilstand forbliver uændret, før den går i omløb, men ikke containere og andet transportudstyr.

Hvis varerne ikke optager pakker fuldstændigt, så er antallet af pakker, der er optaget af varerne delvist, angivet i parentes, med indtastningen gennem en bindestreg "-" indtastningen: "del af stedet".

Omkostningerne ved transport af varer såvel som omkostningerne ved læsning, losning eller genindlæsning er fordelt mellem varer af forskellig art i forhold til deres bruttovægt.

Hvis flere varer er indeholdt i en pakke, bestemmes bruttovægten af ​​hvert produkt direkte i forhold til produktets nettovægt.
Var dette nyttigt?
1
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...